Pastí

Hledám varianty 'pastí' [ pastí (11) pasti (34) past (16) ]. Nalezeno 59 veršù.
Exodus 10:7...naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu!...
Exodus 23:33...mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by sespasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty,...
Exodus 34:12...země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře,...
Deuteronomium 7:16...na hledět s účastí - tak by ses octlpasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci...
Deuteronomium 12:30... co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty...
Jozue 23:13...ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkoupastí, bičem na vašich bocích a trním v očích, dokud...
Soudců 2:3...vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem...
Soudců 8:27...smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a...
1. Samuel 18:21...si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl:...
Job 18:9...bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past. Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká...
Job 34:30...bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to...
Žalmy 7:16...lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil. Jeho proradnost se k němu navrátí,...
Žalmy 9:17...se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí...
Žalmy 10:9... aby je lapili, mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí...
Žalmy 25:15... K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohypasti vyprostí! Smiluj se, prosím, na pohlédni, vždyť...
Žalmy 31:5... pro své jméno veď a provázej. Vyveď pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do...
Žalmy 64:6...zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by...
Žalmy 69:23...jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli...
Žalmy 91:3...na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší. Přikryje svými perutěmi,...
Žalmy 106:36...způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery...
Žalmy 119:110...na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi...
Žalmy 124:7...jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsmepasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc...
Žalmy 141:9...tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch zločinců!...
Žalmy 142:4...Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili past. Pohleď k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani...
Přísloví 3:26...bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují,...
Přísloví 7:22...šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne skolen střelou do slabin. Jak ptáče do...
Přísloví 12:13...však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý...
Přísloví 18:7... Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do...
Přísloví 20:25...kroky; který člověk své cestě rozumí? Jepasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom...
Přísloví 21:6...lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat...
Přísloví 22:25...se nespolčuj, jinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těm, kdo se upisují,...
Přísloví 29:6... prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězípasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu....
Kazatel 7:26...trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před ...
Kazatel 9:12...krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na znenadání...
Izaiáš 8:14...úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj zarazí, padnou a zraní se,...
Izaiáš 8:15...se o něj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi...
Izaiáš 24:17... zrádci zrádně zradili!" Strach a prachpast na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný...
Izaiáš 24:18...Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se...
Izaiáš 28:13...jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy...
Izaiáš 29:21...člověka, ti, kteří na obhájce chystají v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto...
Jeremiáš 5:26... číhají schovaní jako ptáčníci, nastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou...
Jeremiáš 18:22...jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby ...
Jeremiáš 48:43...se vzpínal proti Hospodinu. Strach a prachpast na vás, obyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím...
Jeremiáš 48:44... Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se...
Pláč 4:20...pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž...
Ezechiel 12:13... neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonie, do země...
Ezechiel 13:18...na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní...
Ezechiel 13:20...vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a propustím ty, které jste...
Ezechiel 17:20...a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho...
Ezechiel 19:4...Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že...
Ezechiel 19:8...okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do klece ho dovlekli, k babylonskému králi...
Ozeáš 5:1...soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma...
Ozeáš 9:8...s Bohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je nenávist. Hluboko tonou ve své...
Amos 3:5...svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy...
Lukáš 21:35...život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy...
Římanům 11:9...říká: "Jejich stůl se jim stane léčkoupastí, kamenem úrazu a odplatou. se jim v očích zatmí,...
1. Timoteus 3:7...mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi jsou právě tak ušlechtilí:...
1. Timoteus 6:9...spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb...
2. Timoteus 2:26... aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď...

Slova obsahující pastí: pastí (11) propastí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |