Past

Hledám varianty 'past' [ pastí (11) pasti (34) past (16) ]. Nalezeno 59 veršù.
Exodus 10:7...naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu!...
Exodus 23:33...mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by sespasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty,...
Exodus 34:12...země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře,...
Deuteronomium 7:16...na hledět s účastí - tak by ses octlpasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci...
Deuteronomium 12:30... co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty...
Jozue 23:13...ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkoupastí, bičem na vašich bocích a trním v očích, dokud...
Soudců 2:3...vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem...
Soudců 8:27...smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a...
1. Samuel 18:21...si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl:...
Job 18:9...bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past. Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká...
Job 34:30...bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to...
Žalmy 7:16...lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil. Jeho proradnost se k němu navrátí,...
Žalmy 9:17...se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí...
Žalmy 10:9... aby je lapili, mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí...
Žalmy 25:15... K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohypasti vyprostí! Smiluj se, prosím, na pohlédni, vždyť...
Žalmy 31:5... pro své jméno veď a provázej. Vyveď pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do...
Žalmy 64:6...zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by...
Žalmy 69:23...jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli...
Žalmy 91:3...na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší. Přikryje svými perutěmi,...
Žalmy 106:36...způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery...
Žalmy 119:110...na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi...
Žalmy 124:7...jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsmepasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc...
Žalmy 141:9...tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch zločinců!...
Žalmy 142:4...Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili past. Pohleď k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani...
Přísloví 3:26...bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují,...
Přísloví 7:22...šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne skolen střelou do slabin. Jak ptáče do...
Přísloví 12:13...však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý...
Přísloví 18:7... Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do...
Přísloví 20:25...kroky; který člověk své cestě rozumí? Jepasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom...
Přísloví 21:6...lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat...
Přísloví 22:25...se nespolčuj, jinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těm, kdo se upisují,...
Přísloví 29:6... prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězípasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu....
Kazatel 7:26...trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před ...
Kazatel 9:12...krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na znenadání...
Izaiáš 8:14...úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj zarazí, padnou a zraní se,...
Izaiáš 8:15...se o něj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi...
Izaiáš 24:17... zrádci zrádně zradili!" Strach a prachpast na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný...
Izaiáš 24:18...Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se...
Izaiáš 28:13...jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy...
Izaiáš 29:21...člověka, ti, kteří na obhájce chystají v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto...
Jeremiáš 5:26... číhají schovaní jako ptáčníci, nastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou...
Jeremiáš 18:22...jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby ...
Jeremiáš 48:43...se vzpínal proti Hospodinu. Strach a prachpast na vás, obyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím...
Jeremiáš 48:44... Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se...
Pláč 4:20...pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž...
Ezechiel 12:13... neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonie, do země...
Ezechiel 13:18...na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní...
Ezechiel 13:20...vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a propustím ty, které jste...
Ezechiel 17:20...a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho...
Ezechiel 19:4...Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že...
Ezechiel 19:8...okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do klece ho dovlekli, k babylonskému králi...
Ozeáš 5:1...soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma...
Ozeáš 9:8...s Bohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je nenávist. Hluboko tonou ve své...
Amos 3:5...svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy...
Lukáš 21:35...život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy...
Římanům 11:9...říká: "Jejich stůl se jim stane léčkoupastí, kamenem úrazu a odplatou. se jim v očích zatmí,...
1. Timoteus 3:7...mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi jsou právě tak ušlechtilí:...
1. Timoteus 6:9...spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb...
2. Timoteus 2:26... aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď...

Slova obsahující past: past (16) paste (1) pastevci (2) pastevců (2) pastevcům (1) pasti (34) pastí (11) pastuchu (1) pastva (4) pastvě (1) pastvin (4) pastvina (4) pastvinách (9) pastvinami (33) pastvině (5) pastvinou (1) pastvinu (3) pastviny (25) pastviště (1) pastvu (11) pastvy (1) pastýř (20) pastýře (25) pastýřem (9) pastýři (41) pastýřích (1) pastýřka (1) pastýřské (1) pastýřskou (2) pastýřů (4) pastýřům (5) propast (5) propasti (25) propastí (3) propastné (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |