Pasou

Hledám varianty 'pasou' [ pasu (4) paste (1) pást (38) pasou (15) pásly (3) páslo (3) pásli (3) pásl (10) pasete (2) paseš (2) pase (7) pas (5) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 4:20... jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanechpasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech,...
Genesis 29:7...čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce,...
Genesis 30:31..."Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu...
Genesis 30:36...od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé...
Genesis 36:24...Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a...
Genesis 37:12...tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi:...
Genesis 37:13... řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu:...
Genesis 37:16...bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat:...
Genesis 41:2...sedm nápadně krásných a tučných kravpásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:18...sedm tučných a nápadně krásných kravpásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných...
Exodus 3:1...na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou,...
Exodus 22:4...beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se...
Deuteronomium 28:26...království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je...
1. Samuel 16:11..."Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu...
1. Samuel 16:19...vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle...
1. Samuel 17:15...kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé...
1. Samuel 25:16...tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat,...
2. Samuel 7:7...vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z...
1. Letopisů 11:13... syn Doda Achochijského. Ten byl s DavidemPas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom...
1. Letopisů 17:6...izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni...
Job 1:14...Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci,...
Job 24:2...nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníkypasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a...
Žalmy 54:5...sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe....
Žalmy 78:71...v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je...
Žalmy 78:72...jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddaným, vodil je dovedností rukou svých. ...
Žalmy 79:13...ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál...
Žalmy 86:14...povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty ale...
Žalmy 95:7...ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte...
Píseň 1:7...jsem. Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená...
Píseň 1:8...jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových...
Píseň 2:16...vinice! Můj milý je můj a jsem jeho, když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou...
Píseň 4:5...tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátka, jež pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a...
Píseň 6:2...do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo pásl v zahradách a sbíral lilie. patřím svému milému a...
Píseň 6:3... patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak...
Izaiáš 5:17...se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se budou...
Izaiáš 11:6... leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a...
Izaiáš 30:23...vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří obdělávají...
Izaiáš 40:11...jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky,...
Izaiáš 65:25... je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude...
Jeremiáš 3:15... po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a...
Jeremiáš 7:33...ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V...
Jeremiáš 16:4...s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do...
Jeremiáš 19:7...jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a...
Jeremiáš 19:9... V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom...
Jeremiáš 21:7...Nabukadnezara a do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije ostřím meče, bez...
Jeremiáš 22:25...odtud bych strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do...
Jeremiáš 34:20...do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást...
Jeremiáš 34:21...do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě - do rukou vojska babylonského krále...
Jeremiáš 44:30...vydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jeho životě, tak jako jsem vydal judského krále...
Jeremiáš 46:26... kdo v něj doufají. Vydám je do rukou těch, kdo pasou po jejich životě, do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 49:37...Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě. Uvedu na neštěstí, svůj planoucí...
Jeremiáš 50:19...s králem asyrským! Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil...
Ezechiel 1:27...trůnu - kdosi podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného...
Ezechiel 8:2...jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby...
Ezechiel 34:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví...
Ezechiel 34:13...ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v...
Ezechiel 34:14...potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro...
Ezechiel 34:15...pastvinách v izraelských horách. Své ovce budu pást sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 34:16...posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Vám, svým ovcím, pak Panovník...
Ezechiel 34:18...ovcemi a mezi kozly a berany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin...
Ezechiel 34:19...tu zbývající kalit nohama? To se ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama...
Ezechiel 34:23...jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On...
Ozeáš 4:16...umíněná kráva. Jak ho Hospodin teď nechat pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhl s modlami -...
Joel 1:18...Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k...
Amos 4:1... tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtíte...
Micheáš 5:3...a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha,...
Micheáš 5:5...postavíme, osm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí...
Micheáš 7:14...to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v...
Sofoniáš 3:13...lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a odpočívat v bezpečí a nikdo je nezděsí." Jásej,...
Zachariáš 11:4...zničeny! Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí...
Zachariáš 11:7...tu zemi na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi...
Zachariáš 11:9... měly dost. Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umření, umře; co se ztratilo, je...
Matouš 8:30...Přišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když...
Marek 5:11...je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť...
Lukáš 8:32...do bezedné propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim...
Lukáš 15:15...u jednoho občana země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta...
Jan 21:15... "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův,...
Jan 21:17... Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas ovce. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší,...
Skutky 20:28... jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím,...
1. Korintským 9:7...Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské...
1. Petr 5:2...utrpení a účastník slávy, která bude zjevenaPaste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z...
Zjevení 2:27... do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí - jak...
Zjevení 7:17... slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k...
Zjevení 12:5...porodí. Ale když porodila syna, muže, který  pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k...
Zjevení 19:15...ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího...

Slova obsahující pasou: pasou (15) pasoucí (1) pasoucích (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |