Pase

Hledám varianty 'pase' [ pasu (4) paste (1) pást (38) pasou (15) pásly (3) páslo (3) pásli (3) pásl (10) pasete (2) paseš (2) pase (7) pas (5) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 4:20... jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanechpasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech,...
Genesis 29:7...čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce,...
Genesis 30:31..."Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu...
Genesis 30:36...od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé...
Genesis 36:24...Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a...
Genesis 37:12...tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi:...
Genesis 37:13... řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu:...
Genesis 37:16...bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat:...
Genesis 41:2...sedm nápadně krásných a tučných kravpásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:18...sedm tučných a nápadně krásných kravpásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných...
Exodus 3:1...na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou,...
Exodus 22:4...beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se...
Deuteronomium 28:26...království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je...
1. Samuel 16:11..."Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu...
1. Samuel 16:19...vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle...
1. Samuel 17:15...kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé...
1. Samuel 25:16...tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat,...
2. Samuel 7:7...vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z...
1. Letopisů 11:13... syn Doda Achochijského. Ten byl s DavidemPas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom...
1. Letopisů 17:6...izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni...
Job 1:14...Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci,...
Job 24:2...nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníkypasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a...
Žalmy 54:5...sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe....
Žalmy 78:71...v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je...
Žalmy 78:72...jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddaným, vodil je dovedností rukou svých. ...
Žalmy 79:13...ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál...
Žalmy 86:14...povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty ale...
Žalmy 95:7...ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte...
Píseň 1:7...jsem. Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená...
Píseň 1:8...jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových...
Píseň 2:16...vinice! Můj milý je můj a jsem jeho, když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou...
Píseň 4:5...tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátka, jež pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a...
Píseň 6:2...do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo pásl v zahradách a sbíral lilie. patřím svému milému a...
Píseň 6:3... patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak...
Izaiáš 5:17...se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se budou...
Izaiáš 11:6... leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a...
Izaiáš 30:23...vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří obdělávají...
Izaiáš 40:11...jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky,...
Izaiáš 65:25... je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude...
Jeremiáš 3:15... po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a...
Jeremiáš 7:33...ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V...
Jeremiáš 16:4...s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do...
Jeremiáš 19:7...jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a...
Jeremiáš 19:9... V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom...
Jeremiáš 21:7...Nabukadnezara a do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije ostřím meče, bez...
Jeremiáš 22:25...odtud bych strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do...
Jeremiáš 34:20...do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást...
Jeremiáš 34:21...do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě - do rukou vojska babylonského krále...
Jeremiáš 44:30...vydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jeho životě, tak jako jsem vydal judského krále...
Jeremiáš 46:26... kdo v něj doufají. Vydám je do rukou těch, kdo pasou po jejich životě, do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 49:37...Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě. Uvedu na neštěstí, svůj planoucí...
Jeremiáš 50:19...s králem asyrským! Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil...
Ezechiel 1:27...trůnu - kdosi podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného...
Ezechiel 8:2...jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby...
Ezechiel 34:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví...
Ezechiel 34:13...ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v...
Ezechiel 34:14...potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro...
Ezechiel 34:15...pastvinách v izraelských horách. Své ovce budu pást sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 34:16...posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Vám, svým ovcím, pak Panovník...
Ezechiel 34:18...ovcemi a mezi kozly a berany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin...
Ezechiel 34:19...tu zbývající kalit nohama? To se ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama...
Ezechiel 34:23...jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On...
Ozeáš 4:16...umíněná kráva. Jak ho Hospodin teď nechat pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhl s modlami -...
Joel 1:18...Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k...
Amos 4:1... tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtíte...
Micheáš 5:3...a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha,...
Micheáš 5:5...postavíme, osm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí...
Micheáš 7:14...to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v...
Sofoniáš 3:13...lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a odpočívat v bezpečí a nikdo je nezděsí." Jásej,...
Zachariáš 11:4...zničeny! Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí...
Zachariáš 11:7...tu zemi na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi...
Zachariáš 11:9... měly dost. Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umření, umře; co se ztratilo, je...
Matouš 8:30...Přišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když...
Marek 5:11...je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť...
Lukáš 8:32...do bezedné propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim...
Lukáš 15:15...u jednoho občana země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta...
Jan 21:15... "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův,...
Jan 21:17... Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas ovce. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší,...
Skutky 20:28... jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím,...
1. Korintským 9:7...Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské...
1. Petr 5:2...utrpení a účastník slávy, která bude zjevenaPaste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z...
Zjevení 2:27... do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí - jak...
Zjevení 7:17... slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k...
Zjevení 12:5...porodí. Ale když porodila syna, muže, který  pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k...
Zjevení 19:15...ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího...

Slova obsahující pase: nejvypasenější (1) nepase (1) opasek (2) pase (7) paseacha (1) paseachovi (2) paseachův (1) paseš (2) pasete (2) spase (4) spasen (14) spaseni (13) spasení (37) spasením (5) spaseny (1) spasených (1) topasem (1) vypasence (1) vypasené (3) vypasení (1) vypasených (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |