Panovníci

Hledám varianty 'panovníci' [ panovníky (1) panovníku (2) panovníkem (1) panovníka (9) panovník (263) panovníci (1) ]. Nalezeno 268 veršù.
1. Královská 2:26... protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna strádání mého otce...
Žalmy 68:21...séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásyPanovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale...
Žalmy 135:5...veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi,...
Přísloví 8:15...a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladařipanovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži...
Přísloví 28:15... Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více...
Přísloví 29:12...všem svým citům, moudrý se ale drží zpětPanovník, jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky...
Izaiáš 1:24... nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak si...
Izaiáš 3:1...Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďtePanovník, Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a Judy odstraní...
Izaiáš 7:7...si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.' Panovník Hospodin však praví: To se nestane, tak to nebude!...
Izaiáš 10:16... a hůl se chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na jejich vypasence úbytě...
Izaiáš 10:33...pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hlePanovník, Hospodin zástupů, strašlivou silou ty větve...
Izaiáš 19:4...vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypaří, než dorazí k...
Izaiáš 25:8...všechny národy - samu smrt navždy odstraníPanovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi...
Izaiáš 28:16...lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský,...
Izaiáš 30:15...uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V obrácení a spočinutí...
Izaiáš 40:10... řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" HlePanovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout...
Izaiáš 40:23...baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení. On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní...
Izaiáš 48:16... kdy se to děje, tam jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. Toto praví Hospodin,...
Izaiáš 49:14...však říká: "Hospodin opustil, zapomněl na  Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad...
Izaiáš 49:22...samotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu...
Izaiáš 50:4...do temnoty, zahaluji je pláštěm pytlovýmPanovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl...
Izaiáš 50:5... probouzí uši, abych slyšel jako učedníkPanovník Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzel,...
Izaiáš 50:7...jsem si nechránil před nadávkami a plivanciPanovník Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupy; tvář...
Izaiáš 50:9...mně vznášet žaloby? ke mně přistoupí! HlePanovník Hospodin pomáhá mi. Kdo odsoudí? Hle, všichni...
Izaiáš 52:4...prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a...
Izaiáš 56:8...domem modlitby pro všechny národy. Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael:...
Izaiáš 61:1...Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy...
Izaiáš 61:11...a zahrada vzklíčit svému semeni, tak  Panovník Hospodin vzklíčit spravedlnosti a chvále před...
Izaiáš 65:13...jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst, vy však...
Izaiáš 65:15...mým, aby je používali pro kletby: "  Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům však jméno...
Jeremiáš 2:22... skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny,...
Jeremiáš 7:20...sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj...
Jeremiáš 30:21...bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo...
Jeremiáš 33:26...i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním...
Jeremiáš 44:26...Egyptě; nikdo z nich neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v...
Ezechiel 2:4...a zatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' poslechnou nebo ne - vždyť je to...
Ezechiel 3:11... poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duch a uslyšel jsem...
Ezechiel 3:27... otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat, slyší; kdo...
Ezechiel 5:5...z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho...
Ezechiel 5:7...a neřídili se mými pravidly. A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy....
Ezechiel 5:8...pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano jsem proti tobě, Jeruzaléme!...
Ezechiel 5:11...na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni...
Ezechiel 6:3...proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a...
Ezechiel 6:11... že na dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce, dupni a vykřikni: ‚Běda!'...
Ezechiel 7:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, toto praví Panovník Hospodin o izraelské zemi: Konec! Konec je se...
Ezechiel 7:5...a poznáte, že jsem Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlem - hle, tu je! Je konec,...
Ezechiel 8:1...seděli přede mnou, náhle tam na dolehla ruka Panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hle - jakoby lidská...
Ezechiel 11:7...ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve...
Ezechiel 11:8... Báli jste se meče a na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu vás z města ven a vydám vás do...
Ezechiel 11:16... Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy,...
Ezechiel 11:17...nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národů a posbírám vás...
Ezechiel 11:21... takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a se...
Ezechiel 12:10...vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě...
Ezechiel 12:19... když budeš pít. Řekni lidu země: Toto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzaléma v izraelské...
Ezechiel 12:23...vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! ho v...
Ezechiel 12:25...vzbouřenců, promluvím a to slovo naplním, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:28...budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov nesnese odklady....
Ezechiel 13:3...představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí...
Ezechiel 13:8...- jsem však nemluvil! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše...
Ezechiel 13:9...půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid,...
Ezechiel 13:13...‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři...
Ezechiel 13:16...o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid, praví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať proti...
Ezechiel 13:18... a prorokuj proti nim. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Běda těm, které šijí pásky pro každé...
Ezechiel 13:20...naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž...
Ezechiel 14:4...Proto k nim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokoli z domu Izraele by v srdci...
Ezechiel 14:6...modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte se! Navraťte se od svých...
Ezechiel 14:11... Budou mým lidem a budu jejich Bohem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 14:14...by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř,...
Ezechiel 14:16...nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži,...
Ezechiel 14:18...lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži,...
Ezechiel 14:20...lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe, Daniel a Job,...
Ezechiel 14:21...spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své...
Ezechiel 14:23...v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 15:6...K čemu se ještě použít? Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům zanechal...
Ezechiel 15:8...za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 16:3...Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem jsi...
Ezechiel 16:8...jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, praví Panovník Hospodin. Umyl jsem vodou, opláchl od krve a...
Ezechiel 16:14...díky nádheře, kterou jsem ozdobil, praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a...
Ezechiel 16:19...jim, aby voněl před nimi. Tak to bylo! praví Panovník Hospodin. Vzala jsi dokonce své syny a dcery,...
Ezechiel 16:23...bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda ti! praví Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů sis na každém...
Ezechiel 16:30...ale neměla ještě dost. Zuřím proti tobě! praví Panovník Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura...
Ezechiel 16:36...slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník Hospodin: Protože ses celá potřísněná smilstvem...
Ezechiel 16:43...vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých ohavnostech...
Ezechiel 16:48...ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami...
Ezechiel 16:59...ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak ses...
Ezechiel 16:63... očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 17:3...hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Mohutný orel s mohutnými křídly,...
Ezechiel 17:9...a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspěje? Nebude vyrvána i s...
Ezechiel 17:16...smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho krále,...
Ezechiel 17:19...toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu,...
Ezechiel 17:22... že Hospodin jsem promluvil. Tak praví Panovník Hospodin: vezmu snítku ze samé špičky cedru,...
Ezechiel 18:3...a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli říkat nebudete....
Ezechiel 18:9...je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a vraha,...
Ezechiel 18:23...žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se od svých cest...
Ezechiel 18:30... dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy...
Ezechiel 18:32...Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!" "Zpívej žalozpěv...
Ezechiel 20:3... řekni izraelským stařešinům toto: Tak praví Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou radit?...
Ezechiel 20:5...páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil...
Ezechiel 20:27... mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové dále hanobili tím, jak...
Ezechiel 20:30... Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Když se poskvrňujete tak jako vaši...
Ezechiel 20:31...modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být...
Ezechiel 20:33... se ale nikdy nestane. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu,...
Ezechiel 20:36...na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí...
Ezechiel 20:39...Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své hnusné modly!...
Ezechiel 20:40...na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do vlasti a...
Ezechiel 20:44...způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:3...lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - zažehnu v tobě oheň a ten v tobě...
Ezechiel 21:12... Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:14..."Prorokuj, synu člověčí. Řekni - Tak praví Panovník: Meč, meč! Naostřený, jen se leskne, naostřený k...
Ezechiel 21:18...ale z toho směšného žezla nic nezbude? praví Panovník Hospodin. Prorokuj, synu člověčí, a tleskni do...
Ezechiel 21:29...porušení a vezme je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z viny! Ukazuje se,...
Ezechiel 21:31...den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu! Nic ...
Ezechiel 21:33... Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně Amonců a jejich posměšků - Meč,...
Ezechiel 22:3...mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó město, jež proléváním krve přivolává...
Ezechiel 22:19...oddělená v peci od stříbra. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se z vás všech stala struska,...
Ezechiel 22:28...vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin ale nemluvil! Prostý lid...
Ezechiel 22:31...a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:22...mladá prsa laskali! Proto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin: proti tobě popudím ty tvé milence,...
Ezechiel 23:28...na Egypt ti nezůstane ani vzpomínka. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - vydávám do rukou těch, které...
Ezechiel 23:32... protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš pít, hluboký a...
Ezechiel 23:34...rozdrásanými. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 23:35... praví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na zapomněla a hodila jsi...
Ezechiel 23:46...cizoložnice a ruce mají od krve! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! ...
Ezechiel 23:49...své hříšné modlářství. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin." Desátého dne desátého měsíce devátého...
Ezechiel 24:3...vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i s...
Ezechiel 24:6...vař, to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci...
Ezechiel 24:9...holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám teď...
Ezechiel 24:14... Za tvé způsoby a skutky odsoudím, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 24:21...slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím svoji svatyni, tu...
Ezechiel 24:24...dělat i vy. to přijde, poznáte, že jsem Panovník Hospodin. Poslouchej, synu člověčí. V den, kdy je...
Ezechiel 25:3...prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin - Protože...
Ezechiel 25:6... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s takovou...
Ezechiel 25:8... poznáš, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je...
Ezechiel 25:12... poznají, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a...
Ezechiel 25:13...velice se tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z...
Ezechiel 25:14...a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože...
Ezechiel 25:15...mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili,...
Ezechiel 25:16...a s odvěkou nenávistí hubili, proto tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům....
Ezechiel 26:3...zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví Panovník Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako moře žene...
Ezechiel 26:5...k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho osady...
Ezechiel 26:7... Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - přivádím na Týr od severu...
Ezechiel 26:14...nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin, praví Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Týre, celé...
Ezechiel 26:15... Hospodin, praví Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Týre, celé pobřeží se bude třást...
Ezechiel 26:19...mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: učiním městem opuštěným, jako jsou...
Ezechiel 26:21... hledat, ale nikdo nikdy nenajde, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 27:3... obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v...
Ezechiel 28:2..."Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh!...
Ezechiel 28:6...všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože si myslíš, jak jsi božský, hle -...
Ezechiel 28:10... rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 28:12...žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný...
Ezechiel 28:22...Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Sidone, jsem proti tobě a na tobě se...
Ezechiel 28:24...píchají jako bodláčí. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: ...
Ezechiel 28:25...poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: shromáždím celý dům Izraele z národů,...
Ezechiel 29:3...proti němu i celém Egyptu. Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě, faraone, králi...
Ezechiel 29:8...ses, jsi jim kyčle vykloubil. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, přivedu na tebe meč a vyhladím z...
Ezechiel 29:13...a rozpráším je po zemích. Avšak toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne, shromáždím...
Ezechiel 29:16...se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin." Prvního dne prvního měsíce...
Ezechiel 29:19...nezískali z Týru žádnou odměnu. Proto tak praví Panovník Hospodin: Hle - dávám babylonskému králi...
Ezechiel 29:20... za to, co pro udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a...
Ezechiel 30:2..."Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je...
Ezechiel 30:6...Od Migdolu po Asuán budou mečem koseni, praví Panovník Hospodin! Egypt bude nejpustější ze všech...
Ezechiel 30:10...sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak praví Panovník Hospodin: Skrze babylonského krále Nabukadnezara...
Ezechiel 30:13...rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s memfiskými...
Ezechiel 30:22... aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi...
Ezechiel 31:10...- všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se tyčil tak vysoko a špicí...
Ezechiel 31:15...smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí,...
Ezechiel 31:18...tomu s faraonem a se všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin." Prvního dne dvanáctého měsíce...
Ezechiel 32:3...do vody a čeříš bahno v potocích. Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síť a sejdou se...
Ezechiel 32:8...tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy, praví Panovník Hospodin. Mnohé národy znepokojím v srdci, tvé...
Ezechiel 32:11...každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník Hospodin: Meč babylonského krále se chystá na...
Ezechiel 32:14...ustálím a nechám je plynout podobné oleji, praví Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustoším a zbavím tu...
Ezechiel 32:16...zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého...
Ezechiel 32:31...nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země živých a...
Ezechiel 32:32...bude položen mezi neobřezance padlé mečem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 33:11...mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci...
Ezechiel 33:25...ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlížíte ke svým...
Ezechiel 33:27...chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v...
Ezechiel 34:2... Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví Panovník Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete...
Ezechiel 34:8...slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly...
Ezechiel 34:10... vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je...
Ezechiel 34:11... se jimi živit nebudou! Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovce a...
Ezechiel 34:15...budu pást sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin. Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu,...
Ezechiel 34:17...je pást ve spravedlnosti. Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi...
Ezechiel 34:20...zdupali, a pít, co jste nohama zkalili? NužePanovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi...
Ezechiel 34:30...nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste ovce - lidské ovce na ...
Ezechiel 34:31...ovce na pastvině - a jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 35:3...Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří Seír!...
Ezechiel 35:6...s jejich vinami. Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám krveprolití a krev se ti bude...
Ezechiel 35:11...bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist vůči nim...
Ezechiel 35:14...proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa zpustoším!...
Ezechiel 36:2...hory, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty...
Ezechiel 36:3...patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze všech...
Ezechiel 36:4...vás, proto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a...
Ezechiel 36:5...všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím horlení...
Ezechiel 36:6...horám a výšinám, stržím a roklinám: Tak praví Panovník Hospodin. Hle - mluvím zuřivě rozhorlen, protože...
Ezechiel 36:7...protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také...
Ezechiel 36:13... nikdy je nepřipravíte o děti. Tak praví Panovník Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země požírá...
Ezechiel 36:14...nebudeš připravovat svůj národ o děti, praví Panovník Hospodin. Nenechám poslouchat posměch pohanů...
Ezechiel 36:15...a nikdy nepřivedeš svůj národ k pádu, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 36:22...přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale...
Ezechiel 36:23...před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví Panovník Hospodin. Posbírám vás z pohanů, shromáždím vás ze...
Ezechiel 36:32...a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbeni...
Ezechiel 36:33...se za své způsoby, dome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin,...
Ezechiel 36:37... To říkám Hospodin; to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a...
Ezechiel 37:3..."Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi...
Ezechiel 37:5...kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu...
Ezechiel 37:9... Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do...
Ezechiel 37:12...' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů...
Ezechiel 37:19... podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu dřevo Josefovo (které je v...
Ezechiel 37:21...dřeva před jejich očima a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu syny Izraele z národů, kam...
Ezechiel 38:3...Tubalu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gogu,...
Ezechiel 38:10...mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak praví Panovník Hospodin: V ten den napadnou různé myšlenky a...
Ezechiel 38:14...člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v...
Ezechiel 38:17...se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v...
Ezechiel 38:18... že přivedu proti nim. V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem...
Ezechiel 38:21...svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti...
Ezechiel 39:1... prorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gogu,...
Ezechiel 39:5...venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo...
Ezechiel 39:8... Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem mluvil....
Ezechiel 39:10...je obírali, a vyplení ty, kdo je plenili, praví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v...
Ezechiel 39:13...si tím pověst v den, kdy se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou stále procházet...
Ezechiel 39:20...koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníky, praví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny...
Ezechiel 39:25...skryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad...
Ezechiel 39:29... neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po novém roce, v...
Ezechiel 43:18... "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den...
Ezechiel 43:19... kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hospodin, mladého býčka k oběti za hřích. Vezmeš...
Ezechiel 43:27...pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější bráně...
Ezechiel 44:6... Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo vašich ohavností, dome...
Ezechiel 44:9...na stráž u svatyně postavili jiné. Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a...
Ezechiel 44:12...dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke...
Ezechiel 44:15...přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, praví Panovník Hospodin. Budou vcházet do svatyně, budou...
Ezechiel 44:27...ve svatyni, přinese svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto bude jejich dědictví: jejich...
Ezechiel 45:9...země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost , izraelští vládci! Zřekněte se...
Ezechiel 45:15...zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin. Všechen lid země bude tuto obětní dávku...
Ezechiel 45:18...oběti ke smíření za dům Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš...
Ezechiel 46:1... tak zápalné i moučné oběti a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude...
Ezechiel 46:16...oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví obdaruje...
Ezechiel 47:13...bude pokrmem a jejich listí lékem." Tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si...
Ezechiel 47:23...žije, tam mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní...
Ezechiel 48:29...kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na...
Amos 1:8...proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Týr hřešil...
Amos 3:7...neštěstí, copak to nedopustil Hospodin? JistěPanovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se...
Amos 3:8...služebníky, proroky. Lev řve, kdo by se nebálPanovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Na palácích v...
Amos 3:11... získali násilím a loupeží! Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník, strhne tvé...
Amos 3:13... Slyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdy s Izraelem...
Amos 4:2...drtíte a manželům říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hle, přijdou na...
Amos 4:5...- tak to přece máte, Izraelci, rádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil,...
Amos 5:3...bude v zemi své, nikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s...
Amos 5:16...nad tím, co z Josefa zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na všech...
Amos 6:8...prvními, bude konec vašim hostinám i váleníPanovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh...
Amos 7:1...utlačovat od Lebo-chamátu po údolí Arava!  Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro...
Amos 7:4...pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl HospodinPanovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin...
Amos 7:5...širý oceán a měl pohltit i zem, řekl jsem: "Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží?...
Amos 7:6...byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin. Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě...
Amos 8:1...musí být jistojistě ze své země vysídlen!"  Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce!...
Amos 8:3...den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin. Všude spousta rozházených mrtvol! Všude...
Amos 8:9...opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám slunce zajít v poledne a zatemním...
Amos 8:11...den bude nejtrpčí! Hle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po...
Amos 9:5...svým pohledem - avšak ne v dobrém, ale ve zlémPanovník, Hospodin zástupů, se dotkne země a ta se roztřese...
Amos 9:8...Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru? Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném království!...
Abdiáš 1:1... tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu...
Micheáš 1:2...všechny národy, naslouchej, země i všichni v Panovník Hospodin teď proti vám svědčí, Panovník z chrámu...
Sofoniáš 1:7...a kdo se po něm neptají." Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den!...
Zachariáš 9:4...prachu hromady a zlata jak bláta v ulicích. HlePanovník ho však vyžene, jeho hradby strhne do moře a město...
Zachariáš 9:14...se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šípPanovník Hospodin zatroubí na polnici a vyrazí v jižní...
Malachiáš 3:1...přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž...
Matouš 2:6...knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně...
Juda 1:4...za nestydatost, a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |