Panovali

Hledám varianty 'panovali' [ panujte (1) panují (7) panujete (1) panuje (7) panovat (7) panovaly (1) panovali (1) panoval (6) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 1:18...na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A...
Genesis 1:26...člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!  panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad...
Genesis 1:28...a množte se, naplňte zem, podmaňte si jipanujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad...
Genesis 4:7...číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když...
Genesis 12:10... Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl...
Genesis 43:1...přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezli...
Genesis 47:4...do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není...
Genesis 47:13...otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i...
Leviticus 25:43...na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka,...
Leviticus 25:46...nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj...
Leviticus 26:17...nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže...
Numeri 24:19...od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězitPanovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru...
Soudců 9:22...Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a...
2. Samuel 23:3...Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro...
1. Královská 5:4... gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbežPanoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ...
1. Královská 18:2..." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše,...
Ezdráš 4:20...V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně...
Žalmy 72:8...rozhojní se blahobyt, dokud měsíc nezmizí.  panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. ...
Přísloví 22:7...cesty - nesejde z , ani když zestárne. Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo...
Přísloví 28:2...jako lvi. Když je v zemi bezpráví, mnozí v  panují; vládce znalý a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný...
Kazatel 8:9... co se odehrává pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhubě. Viděl jsem, jak se...
Izaiáš 3:12... Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli...
Pláč 5:8...hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trestPanují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde...
Ezechiel 34:4... ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete. Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se...
Zachariáš 9:10... národům řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev smlouvy...
Matouš 20:25...sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi...
Marek 10:42...jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale...
Lukáš 22:25... On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci....
Římanům 7:1...(mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyť i...
1. Korintským 14:40...a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem  panuje slušnost a pořádek. Bratři, chci vám připomenout...
2. Korintským 1:24...ještě nepřišel jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |