Panny

Hledám varianty 'panny' [ panny (14) pannu (7) pannou (4) panno (5) panně (2) pannám (1) panna (13) panen (4) ]. Nalezeno 49 veršù.
Exodus 22:15...v ceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni zaplatit věno a vzít si...
Leviticus 21:3... dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestřepanně, která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli...
Leviticus 21:13...jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jenpannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či...
Leviticus 21:14...ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jenpannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu...
Deuteronomium 22:14...když jsem se s spojil, zjistil jsem, že není panna", pak otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího...
Deuteronomium 22:17...očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou...
Deuteronomium 22:19...a potrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci ...
Deuteronomium 22:23...z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívkupannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba...
Deuteronomium 22:28... kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívkupannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s ,...
Soudců 19:24...takovou hanebnost. Je tu dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je,...
Soudců 21:12...Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v...
2. Samuel 13:2...Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon...
1. Královská 1:2... necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k službám a pečovala o něj. Bude...
2. Královská 19:21...něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera...
2. Letopisů 36:17...mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do rukou. Všechno...
Ester 2:2..."Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví...
Ester 2:3...úředníky, kteří shromáždí všechny krásné mladé panny do harému paláce v Súsách, kde o bude pečovat...
Ester 2:17...si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil ...
Ester 2:19...a rozdával královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v královském kancléřství....
Žalmy 45:15... V barevném rouchu ji vedou ke králi, za jdou panny, družičky - k tobě přichází! Radostný jásot je...
Žalmy 68:26... Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburín. Velebte Boha ve svých shromážděních...
Žalmy 78:63...rozhořčil. Jejich mladíky pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně svatební. Jejich kněží tehdy padali...
Přísloví 30:19...hada skálou, cesta lodi mořem a cesta mužepannou. Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa...
Píseň 1:3...voní, jak olej se line jméno tvé - to proto  panny milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů...
Píseň 6:8...na šedesát bylo královen, konkubín osmdesátpanen bezpočtu, jediná je však holubička , dokonalá,...
Izaiáš 7:14...i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hlepanna počne a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh je s...
Izaiáš 23:12...pevnosti. Řekl: "Nebudeš se radovat, zprzněná panno, Dcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam...
Izaiáš 37:22...něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera...
Izaiáš 47:1...a Izrael svou krásou. Klesni a seď v prachupanno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero...
Izaiáš 62:5...znovu bude manželkou! Jako se mládenec ženípannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo...
Jeremiáš 18:13...se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšelPanna izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí snad z...
Jeremiáš 31:4...v milosrdenství. Znovu zbuduji a budeš státpanno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se...
Jeremiáš 31:13...zahradou a chřadnout nikdy nebudouPanna se tehdy vesele roztančí a mládenci i starci spolu s...
Jeremiáš 31:21...o cestě, kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě...
Jeremiáš 46:11...v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzámpanno, dcero egyptská! Nadarmo si léky hromadíš - žádný ...
Jeremiáš 51:22...drtím starce i mladíky, tebou drtím mládencepanny, tebou drtím pastýře s ovcemi, tebou drtím oráče i...
Pláč 1:4... Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají smutek - Sionu je tak hořce! Jeho protivníci...
Pláč 1:18... všechny národy, pohleďte na trápení:  panny i mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své...
Pláč 2:10...pokryli, oblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny svěsily hlavy k zemi. Pro slzy sotva vidím, ...
Pláč 2:21...Mladí i staří v ulicích leží na zemi.  panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi...
Pláč 5:11...hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke...
Ezechiel 44:22...s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou...
Joel 1:8...odhodil, zbyly jen bílé větévky. Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! Z...
Amos 5:2...pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem IzraelePanna izraelská padne a víckrát nevstane. Opuštěna bude v...
Amos 8:13...nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají na hřích...
Zachariáš 9:17...Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní silpanny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť, když ...
Matouš 1:23...naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hlepanna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se...
Lukáš 1:27...Gabriela do galilejského města jménem Nazaretpanně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta...
2. Korintským 11:2... k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |