Pancíře

Hledám varianty 'pancíře' [ pancíři (4) pancířem (3) pancíře (6) pancíř (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 28:32...bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního...
Exodus 39:23...látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývápancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal. Podél spodního...
1. Samuel 17:5...přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče...
1. Samuel 17:38...na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a...
1. Královská 22:34...z luku a zasáhl izraelského krále mezi plátypancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez ...
2. Letopisů 18:33...z luku a zasáhl izraelského krále mezi plátypancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez ...
2. Letopisů 26:14...celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbamipancíři, luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě...
Nehemiáš 4:10...byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty, lukypancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby....
Job 41:5...jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité pancíře? Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude...
Žalmy 5:13...spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako pancířem. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje....
Izaiáš 59:17...způsobil, vlastní spravedlností se posílil. Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu...
Jeremiáš 46:4...Nastupte v přilbách, kopí vyleštěná, oblečte pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich hrdinové...
Jeremiáš 51:3...střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich mládence, celé to...
Efeským 6:14... Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat...
1. Tesalonickým 5:8...patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro...
Zjevení 9:9...vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl...
Zjevení 9:17... Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdcepancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly...

Slova obsahující pancíře: pancíře (6) pancířem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |