Pana

Hledám varianty 'pana' [ panu (2) pane (288) pana (3) pan (3) ]. Nalezeno 285 veršù.
Genesis 15:2...nesmírná odměna." Abram odpověděl: "HospodinePane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj...
Genesis 15:8...dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "HospodinePane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu...
Genesis 18:3...vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého...
Genesis 19:18...nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím nePane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal...
Genesis 20:4...Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš náspane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v...
Genesis 23:11...vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni,...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a...
Genesis 24:18...trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napijpane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu...
Genesis 31:35... Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak...
Genesis 33:8..."Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti...
Genesis 33:15...lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož...
Genesis 42:10...slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikolipane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme...
Genesis 43:20...Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusťpane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když...
Genesis 44:16... dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme řícipane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh...
Genesis 44:18...Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusťpane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k...
Genesis 44:20...‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil...
Genesis 44:22... ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí...
Genesis 44:32...služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobuPane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil...
Genesis 44:33... za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosímpane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho...
Genesis 47:25...děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám životpane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými...
Exodus 4:10...krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "PromiňPane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď,...
Exodus 4:13...učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "PromiňPane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj...
Exodus 5:22...nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi ...
Exodus 15:17... učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků...
Exodus 32:22...takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej sepane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli...
Exodus 34:9...rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán...
Numeri 11:28...Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíšipane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli...
Numeri 12:11... že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak...
Numeri 14:17...zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá sílaPane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně...
Deuteronomium 3:24...jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "HospodinePane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou...
Deuteronomium 9:26... A takto jsem se modlil k Hospodinu: "HospodinePane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví,...
Jozue 7:7...Izraele a sypali si na hlavu prach. "AchPane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl...
Jozue 7:8...stačit, abychom se usadili za Jordánem! OdpusťPane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými...
Soudců 4:18...Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího...
Soudců 6:13... udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiňpane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno...
Soudců 6:15...sám přece posílám!" On však namítl: "PromiňPane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi...
Soudců 6:22... že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "AchPane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl...
Soudců 13:8...'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "OdpusťPane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal,...
Soudců 16:28... Tehdy Samson volal k Hospodinu: "HospodinePane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej...
Růt 2:13...ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavýpane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své...
1. Samuel 1:15...se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem...
1. Samuel 1:26...porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane,...
1. Samuel 22:12..."Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se...
1. Samuel 24:9...z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a...
1. Samuel 25:24... Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vinapane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit;...
1. Samuel 25:25... jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a...
1. Samuel 25:26...mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď alepane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti...
1. Samuel 25:29...a usilovat ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém...
1. Samuel 25:31... a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil...
1. Samuel 26:17... synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králipane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán...
1. Samuel 26:19...jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králipane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil...
2. Samuel 1:7...rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Anopane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?'...
2. Samuel 1:10...a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako...
2. Samuel 7:18...před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , HospodinePane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se...
2. Samuel 7:19...sem? A i to se ti ještě zdálo málo, HospodinePane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil...
2. Samuel 7:20...říci? Ty přece znáš svého služebníka, HospodinePane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému...
2. Samuel 7:22...tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, HospodinePane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak...
2. Samuel 7:28...modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, HospodinePane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil...
2. Samuel 7:29...aby před tebou trval navěky, jak jsi, HospodinePane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého...
2. Samuel 11:11...můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníkypane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou...
2. Samuel 14:9... Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vinapane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn...
2. Samuel 14:12...z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil....
2. Samuel 14:15...nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach....
2. Samuel 14:17...dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a...
2. Samuel 14:18...ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosímpane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?"...
2. Samuel 14:19...všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živpane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk...
2. Samuel 14:22...poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého služebníka."...
2. Samuel 16:4...tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!"...
2. Samuel 19:27...jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu:...
2. Samuel 19:31...všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se...
2. Samuel 22:26... za moji čistotu před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
1. Královská 1:2...dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k...
1. Královská 1:13... Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude...
1. Královská 1:17...poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal...
1. Královská 1:18...A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a...
1. Královská 1:20... Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský...
1. Královská 1:24...krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat...
1. Královská 3:17...dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosímpane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena...
1. Královská 3:26...patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosímpane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce...
1. Královská 8:53...volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, HospodinePane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní...
1. Královská 18:7...poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit...
1. Královská 20:4..." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli...
2. Královská 2:19...Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosímpane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda...
2. Královská 4:16...rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!"...
2. Královská 4:28...mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna?...
2. Královská 5:17... si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedášpane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj...
2. Královská 6:5...sekera z topůrka a spadla do vody. "Achpane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se...
2. Královská 6:12...Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdopane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí...
2. Královská 6:15...celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se,"...
2. Královská 6:26...hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomozpane můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám...
2. Královská 8:5... a domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta žena a to je ten...
2. Královská 8:12... Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčešpane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl,...
1. Letopisů 21:3..."Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to...
Ezdráš 10:3...dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíšpane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha....
Nehemiáš 1:11...vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! AchPane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i...
Žalmy 8:2... na gitejský nástroj. Žalm Davidův. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi...
Žalmy 8:10...ryby, vše, co putuje napříč oceány. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního...
Žalmy 18:26... za čistotu mých rukou před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
Žalmy 30:9...jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám, tebePane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K...
Žalmy 35:17... samou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouhoPane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich...
Žalmy 35:22...to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se miPane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň,...
Žalmy 35:23...Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaňPane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej,...
Žalmy 38:10...zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! TyPane, víš o každé touze, můj nářek před tebou není...
Žalmy 38:16...odmluvy. V tebe, Hospodine, skládám nadějiPane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají,...
Žalmy 38:23... nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomocPane - záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 39:8... nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještěPane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě spočívá!...
Žalmy 40:18... sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože...
Žalmy 44:24...chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď sePane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč...
Žalmy 51:17...spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnostiPane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V...
Žalmy 52:11...totiž spoléhám stále, napořád. Chválit buduPane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději,...
Žalmy 54:7...je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelůmPane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom...
Žalmy 55:10...bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť jePane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje!...
Žalmy 57:10...a citero, vzbudím ranní zář! Chválit Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:...
Žalmy 59:12...by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž jePane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za...
Žalmy 62:13... že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láskaPane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův,...
Žalmy 69:7...mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebePane zástupů, doufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti,...
Žalmy 71:5...Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebePane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe...
Žalmy 71:16...Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnostPane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud...
Žalmy 73:20... hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzeníPane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce...
Žalmy 79:12...sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž tiPane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy ...
Žalmy 86:4...Svého služebníka naplň radostí, vždyť k toběPane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a...
Žalmy 86:5...k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přecePane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo ...
Žalmy 86:8...svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh neníPane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy,...
Žalmy 86:9...učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jménoPane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný...
Žalmy 86:12...se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky!...
Žalmy 86:15...životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty alePane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý,...
Žalmy 89:50...z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láskaPane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal!...
Žalmy 89:51...Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! PamatujPane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch...
Žalmy 90:1...Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsiPane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily,...
Žalmy 92:5... za doprovodu citery. Svými skutky jsi Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak...
Žalmy 109:21... ty, kteří o mně mluví tolik zle. HospodinePane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve...
Žalmy 130:2...píseň. Z hlubin, Hospodine, volám Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své!...
Žalmy 130:3..., k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-liPane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však...
Žalmy 140:8...ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! HospodinePane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj....
Žalmy 141:8...kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, HospodinePane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout!...
Izaiáš 6:11...uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouhoPane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v...
Izaiáš 21:8... velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na strážipane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle,...
Izaiáš 38:14...mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mněPane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl,...
Izaiáš 38:16...a s duší plnou hořkosti. Člověk však přestoPane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi ...
Jeremiáš 1:6...učinil jsem prorokem." "Ach ne, HospodinePane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě...
Jeremiáš 4:10...a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém...
Jeremiáš 14:13...a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají:...
Jeremiáš 22:18...bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach veličenstvo!' Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou...
Jeremiáš 32:17... modlil jsem se k Hospodinu: "Ach, HospodinePane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil...
Jeremiáš 32:25...to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! HospodinePane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom...
Jeremiáš 34:5...zažehnou oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok...
Jeremiáš 37:20...této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádám o slitování: Neposílej ...
Jeremiáš 38:9...tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali...
Ezechiel 4:14...mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, HospodinePane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil!...
Ezechiel 9:8... Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že...
Ezechiel 11:13...na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal...
Ezechiel 21:5..." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, HospodinePane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'"...
Daniel 4:16..." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých...
Daniel 9:4... svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Daniel 9:7... k našim otcům a všem obyvatelům země. ToběPane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba -...
Daniel 9:15...skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. AnoPane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta...
Daniel 9:16...my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj...
Daniel 9:17...a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samémuPane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní....
Daniel 9:19...spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a...
Daniel 10:16... Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění...
Daniel 10:17...bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s teboupane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník?...
Daniel 10:19...mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluvpane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč...
Daniel 12:8...jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova...
Amos 7:2...veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "HospodinePane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak...
Zachariáš 1:9...ním koně rudí, zlataví a bílí. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl...
Zachariáš 4:4...zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamenápane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se...
Zachariáš 4:5...to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Nepane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo...
Zachariáš 4:13...olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Nepane," odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva...
Zachariáš 6:4...grošáci - samí statní hřebci. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To...
Matouš 7:21...je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo...
Matouš 7:22...Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?...
Matouš 8:2...přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku...
Matouš 8:6... přistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí...
Matouš 8:8...přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen...
Matouš 8:21...by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš...
Matouš 8:25... On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte,...
Matouš 9:28... že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "AnoPane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se...
Matouš 11:25...tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Matouš 13:27...toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy...
Matouš 14:28...!" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k...
Matouš 14:30...silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a...
Matouš 15:22...žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně...
Matouš 15:25...Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho...
Matouš 15:27...a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "AnoPane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak...
Matouš 16:22...vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraňPane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl...
Matouš 17:4...s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři...
Matouš 17:15...jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím...
Matouš 18:21...nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám...
Matouš 20:30... Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je...
Matouš 20:31...napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil,...
Matouš 20:33...je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn...
Matouš 21:30...za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Anopane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu...
Matouš 25:11... Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám,...
Matouš 25:20...pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět...
Matouš 25:22...ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další...
Matouš 25:24...ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi...
Matouš 25:37...jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo...
Matouš 25:44... a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako...
Matouš 26:22...se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse,"...
Matouš 27:63... se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař...
Marek 7:28...a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "AnoPane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky...
Lukáš 5:8... padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními...
Lukáš 5:12... Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl...
Lukáš 6:46... Co na srdci, to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se...
Lukáš 7:6... poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou...
Lukáš 9:54... Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se...
Lukáš 9:59..." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce."...
Lukáš 9:61...rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se...
Lukáš 10:17...těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl...
Lukáš 10:21...v Duchu svatém a řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Lukáš 10:40...spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na...
Lukáš 11:1... a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky."...
Lukáš 12:41...Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám,...
Lukáš 13:8...Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rokpane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne...
Lukáš 13:23...města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se...
Lukáš 13:25...dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím,...
Lukáš 14:22... zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán...
Lukáš 17:37...mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "KdePane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi...
Lukáš 18:41... Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá...
Lukáš 19:8...se! Polovinu svého majetku teď dávám chudýmPane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních,...
Lukáš 19:16... kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl:...
Lukáš 19:18... vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty...
Lukáš 19:20...vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku,...
Lukáš 19:25...hřivnu a dejte ji tomu, který deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám:...
Lukáš 22:33... se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení...
Lukáš 22:38...se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl....
Lukáš 22:49...Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl...
Jan 4:11...' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna...
Jan 4:15...pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a...
Jan 4:19...máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové...
Jan 4:49...divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník....
Jan 5:7...nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by snesl do rybníka, když se...
Jan 6:34... který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim...
Jan 6:68...i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš...
Jan 8:11...žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "NikdoPane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš....
Jan 9:36... našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" "...
Jan 9:38...Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "VěřímPane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl:...
Jan 11:3...Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš...
Jan 11:12...usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospějePane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti,...
Jan 11:21... vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta...
Jan 11:27...a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "AnoPane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží...
Jan 11:32... a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl,...
Jan 11:34..."Kam jste ho položili?" "Pojď se podívatPane," řekli mu. Ježíš se rozplakal...
Jan 11:39...kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je...
Jan 12:21... který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci...
Jan 13:6... Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám...
Jan 13:9...mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a...
Jan 13:25... o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto,"...
Jan 13:36...lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš,"...
Jan 13:37...mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za...
Jan 14:5... kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme...
Jan 14:8... Od nynějška ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce."...
Jan 14:22...mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu...
Jan 20:15...V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ...
Jan 21:15..."Šimone Janův, miluješ více než oni?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:16...podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu...
Jan 21:17...potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:20... který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se...
Jan 21:21...zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat,...
Skutky 1:6...svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim:...
Skutky 1:24...také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "TyPane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi...
Skutky 4:24...bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v...
Skutky 7:59...Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě...
Skutky 7:60...a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hříchPane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval....
Skutky 9:5... proč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsiPane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty...
Skutky 9:10...oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsemPane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V...
Skutky 9:13...na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal...
Skutky 10:4...úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co jePane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží...
Skutky 10:14... Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To nePane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo...
Skutky 11:8... Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To nePane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo...
Skutky 22:8... pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého...
Skutky 22:10...ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do...
Skutky 22:19...tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty,...
Skutky 26:15...kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ....
Římanům 11:3...o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal...
Židům 1:10...nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsiPane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona...
Zjevení 4:11...hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsiPane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi...
Zjevení 6:10...se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještěPane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele...
Zjevení 7:14...bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli...
Zjevení 11:17...a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme toběPane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil...
Zjevení 15:3...Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé skutkyPane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,...
Zjevení 15:4...jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by nectilPane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi...
Zjevení 16:7...jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "AnoPane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé...
Zjevení 22:20...těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijďPane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi....

Slova obsahující pana: etiopana (1) pana (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |