Pan

Hledám varianty 'pan' [ panu (2) pane (288) pana (3) pan (3) ]. Nalezeno 285 veršù.
Genesis 15:2...nesmírná odměna." Abram odpověděl: "HospodinePane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj...
Genesis 15:8...dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "HospodinePane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu...
Genesis 18:3...vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého...
Genesis 19:18...nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím nePane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal...
Genesis 20:4...Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš náspane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v...
Genesis 23:11...vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni,...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a...
Genesis 24:18...trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napijpane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu...
Genesis 31:35... Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak...
Genesis 33:8..."Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti...
Genesis 33:15...lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož...
Genesis 42:10...slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikolipane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme...
Genesis 43:20...Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusťpane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když...
Genesis 44:16... dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme řícipane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh...
Genesis 44:18...Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusťpane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k...
Genesis 44:20...‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil...
Genesis 44:22... ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí...
Genesis 44:32...služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobuPane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil...
Genesis 44:33... za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosímpane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho...
Genesis 47:25...děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám životpane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými...
Exodus 4:10...krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "PromiňPane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď,...
Exodus 4:13...učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "PromiňPane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj...
Exodus 5:22...nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi ...
Exodus 15:17... učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků...
Exodus 32:22...takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej sepane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli...
Exodus 34:9...rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán...
Numeri 11:28...Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíšipane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli...
Numeri 12:11... že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak...
Numeri 14:17...zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá sílaPane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně...
Deuteronomium 3:24...jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "HospodinePane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou...
Deuteronomium 9:26... A takto jsem se modlil k Hospodinu: "HospodinePane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví,...
Jozue 7:7...Izraele a sypali si na hlavu prach. "AchPane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl...
Jozue 7:8...stačit, abychom se usadili za Jordánem! OdpusťPane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými...
Soudců 4:18...Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího...
Soudců 6:13... udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiňpane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno...
Soudců 6:15...sám přece posílám!" On však namítl: "PromiňPane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi...
Soudců 6:22... že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "AchPane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl...
Soudců 13:8...'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "OdpusťPane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal,...
Soudců 16:28... Tehdy Samson volal k Hospodinu: "HospodinePane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej...
Růt 2:13...ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavýpane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své...
1. Samuel 1:15...se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem...
1. Samuel 1:26...porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane,...
1. Samuel 22:12..."Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se...
1. Samuel 24:9...z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a...
1. Samuel 25:24... Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vinapane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit;...
1. Samuel 25:25... jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a...
1. Samuel 25:26...mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď alepane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti...
1. Samuel 25:29...a usilovat ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém...
1. Samuel 25:31... a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil...
1. Samuel 26:17... synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králipane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán...
1. Samuel 26:19...jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králipane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil...
2. Samuel 1:7...rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Anopane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?'...
2. Samuel 1:10...a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako...
2. Samuel 7:18...před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , HospodinePane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se...
2. Samuel 7:19...sem? A i to se ti ještě zdálo málo, HospodinePane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil...
2. Samuel 7:20...říci? Ty přece znáš svého služebníka, HospodinePane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému...
2. Samuel 7:22...tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, HospodinePane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak...
2. Samuel 7:28...modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, HospodinePane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil...
2. Samuel 7:29...aby před tebou trval navěky, jak jsi, HospodinePane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého...
2. Samuel 11:11...můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníkypane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou...
2. Samuel 14:9... Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vinapane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn...
2. Samuel 14:12...z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil....
2. Samuel 14:15...nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach....
2. Samuel 14:17...dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a...
2. Samuel 14:18...ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosímpane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?"...
2. Samuel 14:19...všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živpane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk...
2. Samuel 14:22...poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého služebníka."...
2. Samuel 16:4...tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!"...
2. Samuel 19:27...jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu:...
2. Samuel 19:31...všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se...
2. Samuel 22:26... za moji čistotu před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
1. Královská 1:2...dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k...
1. Královská 1:13... Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude...
1. Královská 1:17...poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal...
1. Královská 1:18...A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a...
1. Královská 1:20... Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský...
1. Královská 1:24...krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat...
1. Královská 3:17...dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosímpane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena...
1. Královská 3:26...patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosímpane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce...
1. Královská 8:53...volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, HospodinePane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní...
1. Královská 18:7...poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit...
1. Královská 20:4..." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli...
2. Královská 2:19...Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosímpane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda...
2. Královská 4:16...rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!"...
2. Královská 4:28...mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna?...
2. Královská 5:17... si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedášpane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj...
2. Královská 6:5...sekera z topůrka a spadla do vody. "Achpane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se...
2. Královská 6:12...Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdopane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí...
2. Královská 6:15...celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se,"...
2. Královská 6:26...hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomozpane můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám...
2. Královská 8:5... a domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta žena a to je ten...
2. Královská 8:12... Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčešpane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl,...
1. Letopisů 21:3..."Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to...
Ezdráš 10:3...dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíšpane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha....
Nehemiáš 1:11...vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! AchPane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i...
Žalmy 8:2... na gitejský nástroj. Žalm Davidův. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi...
Žalmy 8:10...ryby, vše, co putuje napříč oceány. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního...
Žalmy 18:26... za čistotu mých rukou před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
Žalmy 30:9...jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám, tebePane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K...
Žalmy 35:17... samou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouhoPane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich...
Žalmy 35:22...to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se miPane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň,...
Žalmy 35:23...Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaňPane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej,...
Žalmy 38:10...zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! TyPane, víš o každé touze, můj nářek před tebou není...
Žalmy 38:16...odmluvy. V tebe, Hospodine, skládám nadějiPane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají,...
Žalmy 38:23... nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomocPane - záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 39:8... nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještěPane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě spočívá!...
Žalmy 40:18... sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože...
Žalmy 44:24...chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď sePane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč...
Žalmy 51:17...spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnostiPane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V...
Žalmy 52:11...totiž spoléhám stále, napořád. Chválit buduPane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději,...
Žalmy 54:7...je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelůmPane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom...
Žalmy 55:10...bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť jePane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje!...
Žalmy 57:10...a citero, vzbudím ranní zář! Chválit Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:...
Žalmy 59:12...by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž jePane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za...
Žalmy 62:13... že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láskaPane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův,...
Žalmy 69:7...mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebePane zástupů, doufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti,...
Žalmy 71:5...Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebePane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe...
Žalmy 71:16...Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnostPane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud...
Žalmy 73:20... hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzeníPane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce...
Žalmy 79:12...sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž tiPane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy ...
Žalmy 86:4...Svého služebníka naplň radostí, vždyť k toběPane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a...
Žalmy 86:5...k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přecePane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo ...
Žalmy 86:8...svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh neníPane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy,...
Žalmy 86:9...učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jménoPane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný...
Žalmy 86:12...se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky!...
Žalmy 86:15...životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty alePane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý,...
Žalmy 89:50...z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láskaPane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal!...
Žalmy 89:51...Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! PamatujPane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch...
Žalmy 90:1...Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsiPane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily,...
Žalmy 92:5... za doprovodu citery. Svými skutky jsi Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak...
Žalmy 109:21... ty, kteří o mně mluví tolik zle. HospodinePane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve...
Žalmy 130:2...píseň. Z hlubin, Hospodine, volám Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své!...
Žalmy 130:3..., k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-liPane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však...
Žalmy 140:8...ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! HospodinePane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj....
Žalmy 141:8...kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, HospodinePane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout!...
Izaiáš 6:11...uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouhoPane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v...
Izaiáš 21:8... velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na strážipane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle,...
Izaiáš 38:14...mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mněPane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl,...
Izaiáš 38:16...a s duší plnou hořkosti. Člověk však přestoPane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi ...
Jeremiáš 1:6...učinil jsem prorokem." "Ach ne, HospodinePane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě...
Jeremiáš 4:10...a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém...
Jeremiáš 14:13...a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají:...
Jeremiáš 22:18...bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach veličenstvo!' Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou...
Jeremiáš 32:17... modlil jsem se k Hospodinu: "Ach, HospodinePane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil...
Jeremiáš 32:25...to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! HospodinePane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom...
Jeremiáš 34:5...zažehnou oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok...
Jeremiáš 37:20...této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádám o slitování: Neposílej ...
Jeremiáš 38:9...tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali...
Ezechiel 4:14...mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, HospodinePane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil!...
Ezechiel 9:8... Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že...
Ezechiel 11:13...na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal...
Ezechiel 21:5..." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, HospodinePane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'"...
Daniel 4:16..." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých...
Daniel 9:4... svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Daniel 9:7... k našim otcům a všem obyvatelům země. ToběPane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba -...
Daniel 9:15...skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. AnoPane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta...
Daniel 9:16...my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj...
Daniel 9:17...a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samémuPane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní....
Daniel 9:19...spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a...
Daniel 10:16... Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění...
Daniel 10:17...bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s teboupane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník?...
Daniel 10:19...mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluvpane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč...
Daniel 12:8...jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova...
Amos 7:2...veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "HospodinePane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak...
Zachariáš 1:9...ním koně rudí, zlataví a bílí. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl...
Zachariáš 4:4...zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamenápane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se...
Zachariáš 4:5...to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Nepane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo...
Zachariáš 4:13...olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Nepane," odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva...
Zachariáš 6:4...grošáci - samí statní hřebci. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To...
Matouš 7:21...je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo...
Matouš 7:22...Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?...
Matouš 8:2...přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku...
Matouš 8:6... přistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí...
Matouš 8:8...přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen...
Matouš 8:21...by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš...
Matouš 8:25... On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte,...
Matouš 9:28... že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "AnoPane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se...
Matouš 11:25...tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Matouš 13:27...toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy...
Matouš 14:28...!" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k...
Matouš 14:30...silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a...
Matouš 15:22...žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně...
Matouš 15:25...Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho...
Matouš 15:27...a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "AnoPane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak...
Matouš 16:22...vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraňPane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl...
Matouš 17:4...s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři...
Matouš 17:15...jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím...
Matouš 18:21...nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám...
Matouš 20:30... Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je...
Matouš 20:31...napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil,...
Matouš 20:33...je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn...
Matouš 21:30...za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Anopane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu...
Matouš 25:11... Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám,...
Matouš 25:20...pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět...
Matouš 25:22...ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další...
Matouš 25:24...ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi...
Matouš 25:37...jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo...
Matouš 25:44... a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako...
Matouš 26:22...se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse,"...
Matouš 27:63... se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař...
Marek 7:28...a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "AnoPane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky...
Lukáš 5:8... padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními...
Lukáš 5:12... Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl...
Lukáš 6:46... Co na srdci, to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se...
Lukáš 7:6... poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou...
Lukáš 9:54... Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se...
Lukáš 9:59..." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce."...
Lukáš 9:61...rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se...
Lukáš 10:17...těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl...
Lukáš 10:21...v Duchu svatém a řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Lukáš 10:40...spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na...
Lukáš 11:1... a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky."...
Lukáš 12:41...Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám,...
Lukáš 13:8...Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rokpane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne...
Lukáš 13:23...města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se...
Lukáš 13:25...dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím,...
Lukáš 14:22... zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán...
Lukáš 17:37...mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "KdePane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi...
Lukáš 18:41... Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá...
Lukáš 19:8...se! Polovinu svého majetku teď dávám chudýmPane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních,...
Lukáš 19:16... kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl:...
Lukáš 19:18... vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty...
Lukáš 19:20...vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku,...
Lukáš 19:25...hřivnu a dejte ji tomu, který deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám:...
Lukáš 22:33... se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení...
Lukáš 22:38...se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl....
Lukáš 22:49...Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl...
Jan 4:11...' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna...
Jan 4:15...pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a...
Jan 4:19...máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové...
Jan 4:49...divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník....
Jan 5:7...nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by snesl do rybníka, když se...
Jan 6:34... který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim...
Jan 6:68...i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš...
Jan 8:11...žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "NikdoPane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš....
Jan 9:36... našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" "...
Jan 9:38...Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "VěřímPane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl:...
Jan 11:3...Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš...
Jan 11:12...usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospějePane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti,...
Jan 11:21... vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta...
Jan 11:27...a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "AnoPane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží...
Jan 11:32... a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl,...
Jan 11:34..."Kam jste ho položili?" "Pojď se podívatPane," řekli mu. Ježíš se rozplakal...
Jan 11:39...kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je...
Jan 12:21... který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci...
Jan 13:6... Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám...
Jan 13:9...mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a...
Jan 13:25... o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto,"...
Jan 13:36...lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš,"...
Jan 13:37...mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za...
Jan 14:5... kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme...
Jan 14:8... Od nynějška ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce."...
Jan 14:22...mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu...
Jan 20:15...V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ...
Jan 21:15..."Šimone Janův, miluješ více než oni?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:16...podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu...
Jan 21:17...potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:20... který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se...
Jan 21:21...zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat,...
Skutky 1:6...svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim:...
Skutky 1:24...také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "TyPane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi...
Skutky 4:24...bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v...
Skutky 7:59...Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě...
Skutky 7:60...a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hříchPane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval....
Skutky 9:5... proč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsiPane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty...
Skutky 9:10...oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsemPane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V...
Skutky 9:13...na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal...
Skutky 10:4...úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co jePane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží...
Skutky 10:14... Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To nePane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo...
Skutky 11:8... Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To nePane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo...
Skutky 22:8... pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého...
Skutky 22:10...ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do...
Skutky 22:19...tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty,...
Skutky 26:15...kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ....
Římanům 11:3...o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal...
Židům 1:10...nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsiPane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona...
Zjevení 4:11...hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsiPane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi...
Zjevení 6:10...se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještěPane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele...
Zjevení 7:14...bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli...
Zjevení 11:17...a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme toběPane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil...
Zjevení 15:3...Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé skutkyPane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,...
Zjevení 15:4...jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by nectilPane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi...
Zjevení 16:7...jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "AnoPane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé...
Zjevení 22:20...těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijďPane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi....

Slova obsahující pan: etiopana (1) jišpan (1) kopanec (1) neokopaná (1) nepanoval (1) nepanují (1) nepanujte (1) oloupané (1) opanuj (1) ošlapanou (1) pan (3) pana (3) pancíř (5) pancíře (6) pancířem (3) pancíři (4) pane (288) paneach (1) panen (4) panenská (2) panenské (1) panenského (2) panenskou (1) panenství (4) panenstvím (1) paní (11) panicové (1) panna (13) pannám (1) panně (2) panno (5) pannou (4) pannu (7) panny (14) panoši (2) panošové (1) panovačnému (1) panovačný (1) panoval (6) panovali (1) panovaly (1) panování (1) panovat (7) panovníci (1) panovník (263) panovníka (9) panovníkem (1) panovníkovy (1) panovníku (2) panovníky (1) panství (7) pantech (1) panty (1) panu (2) panuje (7) panujete (1) panují (7) panujících (1) panujte (1) pošlapaná (1) rozsápané (1) rozsápaného (6) španěl (2) tepané (3) tepaného (7) tepaném (1) tepanou (2) tepanými (1) vyčerpané (1) vyčerpaní (5) vyčerpaný (2) vyčerpaným (1) vykopané (3) vyšlapaná (1) zacpané (1) zdupaná (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |