Památku

Hledám varianty 'památku' [ památky (10) památku (15) památka (4) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 17:14... Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku...
Deuteronomium 25:19...dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou...
Deuteronomium 32:26...šedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti...
Ester 9:28... Tyto dny purim v Židovstvu nepominou a jejich památka mezi jejich potomky nevymizí. Tuto druhou listinu...
Job 18:17...uvadne jeho koruna. Na zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla...
Žalmy 9:7...- trvalé trosky! Zbořils jim města - není památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo,...
Žalmy 30:5...nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli,...
Žalmy 34:17...se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin...
Žalmy 97:12...se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou...
Žalmy 102:13... navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je...
Žalmy 103:16...kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy,...
Žalmy 109:15... je Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země vyhladí! Proto, že na laskavost ani...
Žalmy 135:13...svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení. Ano, Hospodin...
Žalmy 145:7... zatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti zpívají:...
Kazatel 1:11...věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich...
Kazatel 2:16... že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v budoucnu zapomene -...
Izaiáš 14:20...a vraždil jsi svůj vlastní lid. navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte jatka pro jeho syny,...
Izaiáš 26:14...je ztrestal, vyhladil, nenechal jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi...
Ezechiel 21:37...krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 25:10... takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky. v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že ...
Daniel 2:35...mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou...
Zachariáš 6:14...a to obojí bude ve shodě.' Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi,...
Matouš 26:13...se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský...
Marek 14:9...se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský...
Lukáš 22:19... tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento...
1. Korintským 11:24... tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento...
1. Korintským 11:25...v krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |