Paláců

Hledám varianty 'paláců' [ paláců (2) palácích (10) paláci (39) palácem (2) paláce (104) palác (41) ]. Nalezeno 187 veršù.
Genesis 43:16... řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou...
Genesis 43:17...učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a...
Genesis 43:24...k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal...
Genesis 44:14...osla a vrátili se do města. Josef byl dosudpaláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před...
Genesis 45:2...uslyšeli, a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije...
Genesis 45:16...byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i...
Exodus 8:20...zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se...
Exodus 10:6...stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví...
2. Samuel 5:8...se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala...
2. Samuel 5:9... Vystavěl město okolo od terasy Milo paláci. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh...
2. Samuel 5:11...a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za...
2. Samuel 7:2...Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a...
2. Samuel 11:2...a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta...
2. Samuel 11:8...domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů....
2. Samuel 11:9...služebníky svého pána u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto...
2. Samuel 20:3...králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal,...
1. Královská 3:1...Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid...
1. Královská 4:6... byl královým důvěrníkem; Achišar byl správcem paláce; Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracím. Šalomoun...
1. Královská 4:7...dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z...
1. Královská 7:1... Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo...
1. Královská 7:2...mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50...
1. Královská 7:4...- pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řaděPalác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu,...
1. Královská 7:8...obložená cedrovým dřevem. Podobně byl postavenpalác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní...
1. Královská 9:1...dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se...
1. Královská 9:10...vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král...
1. Královská 9:15... bylo, aby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palác, terasu Milo, jeruzalémské hradby, města Chacor,...
1. Královská 9:24...faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat terasu Milo....
1. Královská 10:4...ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrostpalác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho...
1. Královská 10:12...schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Dodnes se nedovezlo...
1. Královská 10:17...vynaložil 3 hřivny zlata). Král je umístilPaláci libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze...
1. Královská 10:21...Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze...
1. Královská 11:20...Genubata a Tachpenes ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci mezi...
1. Královská 14:26...poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které...
1. Královská 14:27...stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže...
1. Královská 15:18...Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je k...
1. Královská 16:9...opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v...
1. Královská 16:18...město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že...
1. Královská 18:3...hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel...
1. Královská 21:1...a nevrlý. Později došlo k následující událostiPalác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí...
1. Královská 21:2...z zelinářskou zahradu - vždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo jinou vinici, lepší, anebo jestli...
1. Královská 22:39...skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města vystavěl -...
2. Královská 7:9...rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a...
2. Královská 7:11...zprávu předali dál, se dostala do královského paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům:...
2. Královská 10:5...dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města se stařešiny a vychovateli proto...
2. Královská 11:5...nastoupit službu, bude hlídat u královského paláce, další třetina u brány Sur a další u brány za...
2. Královská 11:16..., a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou...
2. Královská 11:19...dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníkypalácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli...
2. Královská 11:20...zavládl klid, protože Altalia byla u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech....
2. Královská 12:19...v pokladnicích Hospodinova chrámu i královského paláce, a poslal to aramejskému králi Chazaelovi. Ten pak...
2. Královská 14:14...Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Ostatní...
2. Královská 15:5...dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu...
2. Královská 15:25...mužů z Gileádu a zavraždil ho v královském paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Poté, co ho...
2. Královská 16:8...Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský...
2. Královská 18:15...Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy...
2. Královská 18:18...poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach...
2. Královská 18:37...rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach...
2. Královská 19:2...pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze, zahalené...
2. Královská 20:13...se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim...
2. Královská 20:15... z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci...
2. Královská 20:17...Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co mášpaláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové,...
2. Královská 20:18...potomci, budou zajati a stanou se eunuchypaláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi...
2. Královská 21:18...svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon....
2. Královská 24:13...všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit...
2. Královská 25:9... Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké...
1. Letopisů 14:1...dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále...
1. Letopisů 15:1... že se ho bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu...
1. Letopisů 17:1...Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami...
1. Letopisů 29:1...a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejdepalác pro lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro...
1. Letopisů 29:19...a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David...
2. Letopisů 1:18...chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000...
2. Letopisů 2:2...mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám...
2. Letopisů 2:11...jistě vybuduje Hospodinův chrám i královský palác. Posílám ti nesmírně zručného a zkušeného člověka,...
2. Letopisů 7:11...Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův...
2. Letopisů 8:1... Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města,...
2. Letopisů 8:11...také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena...
2. Letopisů 9:3...královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrostpalác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho...
2. Letopisů 9:11...schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Nic takového se...
2. Letopisů 9:16...vynaložil 300 šekelů zlata). Král je umístilPaláci Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze...
2. Letopisů 9:20...Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze...
2. Letopisů 12:9...poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které...
2. Letopisů 12:10...stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s...
2. Letopisů 16:2...z pokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovi,...
2. Letopisů 21:17...a pobrali všechno jmění, které našli v králově paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstal...
2. Letopisů 23:5...bude hlídat u dveří, další třetina u královského paláce a další u Brány základů. Všichni ostatní zatím budou...
2. Letopisů 23:15..., a když prošla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem...
2. Letopisů 23:20...z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam krále usadili na královský trůn. Všechen lid...
2. Letopisů 25:24...chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Judský král...
2. Letopisů 26:21...byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu...
2. Letopisů 28:7...Zichri zabil králova syna Maasejáše, správce paláce Azrikama i králova pobočníka Elkánu. Synové Izraele...
2. Letopisů 28:21... Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále,...
2. Letopisů 36:19...vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny cennosti v nich zničili. Zbytek...
Ezdráš 4:14...pokladně. Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování...
Nehemiáš 1:1...kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří,...
Nehemiáš 3:25...baště a horní věži vysunuté před královským palácem u strážního nádvoří. Za ním opravoval Pedajáš, syn...
Nehemiáš 12:37...Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel...
Ester 1:2... Xerxes toho času trůnil v královském sídelním paláci v Súsách. Tehdy, třetího roku své vlády, uspořádal...
Ester 1:9...ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král...
Ester 2:3...shromáždí všechny krásné mladé panny do harému paláce v Súsách, kde o bude pečovat královský eunuch...
Ester 2:5...Vašti." To se králi zalíbilo a učinil tak. V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn...
Ester 2:8...bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se do paláce v Súsách do Hegajovy péče shromažďovat množství...
Ester 3:2...ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo...
Ester 3:3...neklekal a neklaněl se. Dvořané z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské...
Ester 3:15...vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. Král s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě...
Ester 4:2...města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. (V každé...
Ester 4:6...vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik...
Ester 5:1...a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti...
Ester 5:9...dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se...
Ester 6:12..." Mordechaj se pak vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou...
Ester 8:14...vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od krále oděn královsky v modré a...
Ester 9:4...z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech...
Job 21:28...jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy...
Žalmy 45:9...tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou mezi...
Žalmy 45:16...přichází! Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je...
Žalmy 48:4...Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností! Králové totiž, když...
Žalmy 48:14... jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení,...
Žalmy 104:3...zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky...
Žalmy 104:13... jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých!...
Žalmy 105:21... vládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho...
Žalmy 122:7...pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za...
Žalmy 144:12...rostoucí; naše dcery jsou jako sloupy stavbu paláce zdobící. Naše spižírny plné jsou, oplývají...
Přísloví 30:28...sice chytíš do ruky, bydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí...
Kazatel 2:4...jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si vinice. Zakládal jsem parky a...
Izaiáš 13:22...tam běsi. Ve věžích budou výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas...
Izaiáš 22:8...V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a...
Izaiáš 22:15...zástupů: Jdi říci tomu slouhovi, správci paláce Šebnovi: Co tu pohledáváš? Co myslíš, že tu znamenáš...
Izaiáš 23:13...havěti, obléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi,...
Izaiáš 32:14...nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýřeníPalác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a...
Izaiáš 34:13...všichni jejich velmoži vymizí. Jejich paláce zarostou hložím, jejich pevnosti trním a bodláčím;...
Izaiáš 36:3...silnice k Valchářovu poli, vyšel k němu správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach...
Izaiáš 36:22...rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach...
Izaiáš 37:2...pytlovinou vešel do Hospodinova domu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze, zahalené...
Izaiáš 39:2...se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim...
Izaiáš 39:4... z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci...
Izaiáš 39:6...zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co mášpaláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové,...
Izaiáš 39:7...potomci, budou zajati a stanou se eunuchypaláci babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi...
Jeremiáš 17:27...branách zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!" Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 19:13...bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domypaláce judských králů budou stejně nečisté jako toto místo,...
Jeremiáš 22:1...vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský,...
Jeremiáš 22:4...zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou...
Jeremiáš 22:5...při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu...
Jeremiáš 22:13...zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní patra,...
Jeremiáš 22:14...a za práci mu neplatí! Říká: ‚Postavím si velký palác a v něm prostorné komnaty; prorazím do něj okna,...
Jeremiáš 26:10...judští velmoži, odebrali se z královského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedli v průchodu...
Jeremiáš 27:18...i ty cennosti, které v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto...
Jeremiáš 27:21... které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do...
Jeremiáš 30:18... Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní se odtud chvalozpěvy,...
Jeremiáš 32:2...prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvořípaláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš....
Jeremiáš 33:4... o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež byly na obranu před obléhacími náspy a...
Jeremiáš 36:12...slova z knihy, odešel do královského paláce, do písařské síně, kde právě zasedali všichni...
Jeremiáš 36:22...stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba...
Jeremiáš 37:17...král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od...
Jeremiáš 38:8...v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšelpaláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k...
Jeremiáš 38:11...tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké staré hadry a roztrhané šaty a spustil...
Jeremiáš 38:22...ukázal: Hle, všechny ženy, které zůstalypaláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům...
Jeremiáš 39:8...řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Královský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby...
Jeremiáš 43:9...do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 49:27...hradbách oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru a o královstvích...
Jeremiáš 52:13...Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké...
Pláč 2:5... pohltil celý Izrael; pohltil všechny jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské...
Daniel 1:4...a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku....
Daniel 4:1... jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli...
Daniel 4:26...procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou...
Daniel 5:5...lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce. Když král spatřil tu píšící ruku, zbledl hrůzou....
Daniel 6:19... nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal...
Ozeáš 8:14...Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich...
Amos 1:4...na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí...
Amos 1:7... sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo...
Amos 1:10... sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob,...
Amos 1:12...zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví Hospodin: Amonci hřešili...
Amos 1:14... zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den...
Amos 2:2... sešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křiku a...
Amos 2:5...to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto praví Hospodin: Izrael hřešil trojnásob,...
Amos 3:9...Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Na palácích v Ašdodu zvolejte, vyhlaste na palácích v Egyptě:...
Amos 3:10... praví Hospodin. To, co hromadí ve svých palácích, získali násilím a loupeží! Nuže, toto praví...
Amos 3:11...zem obklíčí protivník, strhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení. Toto praví Hospodin: Jako když pastýř vyrve...
Amos 5:11...daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si postavili z kamení; z těch...
Amos 6:8...Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se...
Micheáš 5:4...země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců...
Nahum 2:7... je obléhací štít. Říční stavidla se protrhlaPalác se rozpadá! Je rozhodnuto! Město obnaženo, do...
Matouš 27:27...ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli ho a...
Marek 15:16...ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku. Oblékli...
Lukáš 11:21...království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu. Když ho ale napadne někdo...
Jan 18:28... Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se...
Jan 18:33... jakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?"...
Jan 19:9... dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal....
Skutky 23:35...žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje dorazil velekněz Ananiáš...
Filipským 1:13... přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |