Pak

Hledám varianty 'pak' [ pak (1631) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:2...počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad...
Genesis 2:7...a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl...
Genesis 2:19...k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam...
Genesis 2:22...místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adamapak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam...
Genesis 3:20...pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla...
Genesis 4:2...muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké...
Genesis 4:7..."Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš...
Genesis 4:15...Kaina, ponese sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde,...
Genesis 4:18...ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad zplodil Mechujaele, Mechujael...
Genesis 4:26...za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo...
Genesis 7:10... jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku...
Genesis 7:17...Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, ...
Genesis 9:23...tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramenaPak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli...
Genesis 10:11... Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach...
Genesis 11:27... Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v...
Genesis 12:10...v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl...
Genesis 12:20...Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s...
Genesis 14:17...Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s...
Genesis 15:5...a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil...
Genesis 15:12...se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek....
Genesis 16:5... že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti...
Genesis 16:13...bude žít." Hospodina, jenž k promluvilpak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž:...
Genesis 16:15..." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi...
Genesis 18:1...za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním...
Genesis 18:8... které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá...
Genesis 19:34... ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem...
Genesis 19:37...dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten...
Genesis 20:1...je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil...
Genesis 20:16...je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra;...
Genesis 20:17...tebou. Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a...
Genesis 21:9...kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka...
Genesis 21:20... naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se...
Genesis 21:27...a jsem o tom do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu...
Genesis 22:9... Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevoPak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři...
Genesis 22:14...ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká:...
Genesis 22:15...Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě...
Genesis 24:14...‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka...
Genesis 24:28...cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla...
Genesis 24:36...i velbloudy a osly. Sára, manželka mého pánapak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal...
Genesis 24:37...pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán  pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z...
Genesis 24:44... zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána....
Genesis 24:45...k prameni a čerpala vodu. Když jsem  pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z...
Genesis 24:54...ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její...
Genesis 24:61...branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže....
Genesis 24:66... Vzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl...
Genesis 25:3... Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Jokšan pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci,...
Genesis 25:4...Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni...
Genesis 25:8...žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu....
Genesis 25:26... a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal...
Genesis 25:34...a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a...
Genesis 26:1...odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl...
Genesis 26:12...muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu...
Genesis 26:18...utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce...
Genesis 26:23...prostor, abychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil...
Genesis 27:4...toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinuPak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji,...
Genesis 27:12... jsem holý. Co když na můj otec sáhnePak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe...
Genesis 27:17... Onu pochoutku i chléb, který připravilapak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci...
Genesis 27:41..." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělilpak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci...
Genesis 28:12...si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle,...
Genesis 28:18...dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil...
Genesis 29:13...ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu...
Genesis 29:14...mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I...
Genesis 29:23...všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s ...
Genesis 29:28... Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval...
Genesis 29:30...s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl,...
Genesis 30:7...dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy...
Genesis 30:16...za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se...
Genesis 30:39...pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta...
Genesis 32:4...to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou...
Genesis 32:7...pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru...
Genesis 32:23...dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých...
Genesis 32:31...se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl...
Genesis 33:3...dětmi za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než...
Genesis 33:14...můj pán jde před svým služebníkem napřed.  pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo,...
Genesis 33:18...se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem...
Genesis 34:11...v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám...
Genesis 34:16...z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezatPak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme...
Genesis 34:27...Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna...
Genesis 34:30...zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do...
Genesis 35:13...dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu....
Genesis 36:6... kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v...
Genesis 37:9...ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl...
Genesis 37:11...matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel....
Genesis 37:12... ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu,...
Genesis 37:20...a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho...
Genesis 38:6... A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar....
Genesis 38:27...svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla...
Genesis 40:11...trhal a vymačkával je do faraonova poháruPak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto...
Genesis 40:20...a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům...
Genesis 41:8... Vtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny...
Genesis 41:20...zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je...
Genesis 41:46... králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V...
Genesis 41:52... strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi...
Genesis 41:53... v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu...
Genesis 42:29...se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země,...
Genesis 43:31... k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakalPak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte...
Genesis 45:15...všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se...
Genesis 45:23...stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci...
Genesis 46:27...(kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2...
Genesis 46:31...Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát...
Genesis 47:5...své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví...
Genesis 48:3...Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v...
Genesis 48:12... a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi...
Genesis 48:22...a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem...
Genesis 50:10...i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do...
Genesis 50:15... kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev,...
Exodus 1:6...sedmdesát osob. Josef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení....
Exodus 1:20...nim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se...
Exodus 2:2...Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný,...
Exodus 2:3...ji dehtem a smolou a vložila dítě do . Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si...
Exodus 2:13...toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl...
Exodus 2:21...Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu...
Exodus 2:23...přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému...
Exodus 3:20...všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu...
Exodus 4:9...zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu...
Exodus 4:15...k němu mluvit a vkládat mu slova do úst.  pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte...
Exodus 4:28...se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 6:13...farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně...
Exodus 6:25...jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila...
Exodus 7:28...na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do...
Exodus 11:4...očích faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci...
Exodus 12:7...soumraku celé shromáždění izraelské obce zabijePak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží...
Exodus 12:22...pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránkaPak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou...
Exodus 12:29...tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:33... jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť...
Exodus 12:37...vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi...
Exodus 12:39...bravu i skotu. Z těsta, které vynesli z Egyptapak napekli nekvašené chlebové placky, protože ještě...
Exodus 14:21...jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel...
Exodus 14:24...- a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor...
Exodus 14:30...zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl...
Exodus 15:26...a zachovávat všechna jeho ustanovenípak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil...
Exodus 16:2...Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi....
Exodus 16:13...večer, přiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat,...
Exodus 16:22...žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva...
Exodus 16:27...sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý,...
Exodus 16:33...poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a...
Exodus 17:7...očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli...
Exodus 17:12...ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho...
Exodus 18:12...kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody....
Exodus 19:3...tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal:...
Exodus 19:9...tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 19:16...se manželského styku." Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký...
Exodus 21:6...svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím...
Exodus 21:7... Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se...
Exodus 21:28...a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od...
Exodus 24:3... Také lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova...
Exodus 24:4..."Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a...
Exodus 24:5...dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali...
Exodus 24:9... Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho...
Exodus 24:16...Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu...
Exodus 25:16...truhly, nebudou z nich vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k také...
Exodus 25:21...a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví...
Exodus 25:34...šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod...
Exodus 26:1... jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré,...
Exodus 26:9...zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první...
Exodus 26:22...další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro...
Exodus 26:28...zadní, západní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému....
Exodus 26:30...úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatemPak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na...
Exodus 26:34...od nejsvětější svatyně. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před...
Exodus 27:16...a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 28:24...na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé...
Exodus 28:28...u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům...
Exodus 29:11...Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ....
Exodus 29:18...přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu,...
Exodus 29:26...ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To...
Exodus 29:38... Cokoli se dotkne oltáře, bude svaté. Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční...
Exodus 30:19...setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli...
Exodus 30:25...jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast...
Exodus 32:6..."Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali...
Exodus 32:20...v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horouPak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni,...
Exodus 32:21...na hladinu vody a dal pít synům IzraelePak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je...
Exodus 32:35... potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které...
Exodus 34:4...dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin...
Exodus 34:16...oběti, pozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou...
Exodus 34:30... že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu...
Exodus 34:34... Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšelPak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno....
Exodus 35:30...Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně...
Exodus 36:8...z řemeslníků, kteří se účastnili stavbypak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu...
Exodus 36:14...tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili jedenáct...
Exodus 36:27...další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro...
Exodus 36:37...k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 37:5...zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla...
Exodus 37:20...šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod...
Exodus 37:29...dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z...
Exodus 38:7...vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzemPak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich...
Exodus 38:15...sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly...
Exodus 39:17...oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích náprsníku....
Exodus 39:21...u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům...
Exodus 40:22... Před oponou, na severní straně Příbytkupak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na...
Exodus 40:33...mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs....
Leviticus 1:8...na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na  pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy...
Leviticus 1:11...u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovipak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká...
Leviticus 2:2...a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno...
Leviticus 2:16...a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá...
Leviticus 3:2...do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovipak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této...
Leviticus 3:5...odejme spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící...
Leviticus 3:8...zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné...
Leviticus 3:11...lalok, který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu...
Leviticus 3:13...zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj...
Leviticus 3:16...lalok, který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako...
Leviticus 4:5...hlavu a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu...
Leviticus 4:7...Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u...
Leviticus 4:10...tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek...
Leviticus 4:25...zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy...
Leviticus 4:30...a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro...
Leviticus 4:34...hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy...
Leviticus 5:3...nečistoty poskvrňující člověka - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Také když nerozvážně...
Leviticus 5:4...o čemkoli, aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když se tedy jednou z...
Leviticus 5:6...bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření....
Leviticus 5:10...k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz...
Leviticus 5:13...dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin...
Leviticus 5:15...a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinupak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez...
Leviticus 5:16...k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad...
Leviticus 6:14... Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni...
Leviticus 7:5... který bude odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je...
Leviticus 7:10... Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je...
Leviticus 7:14...také kvašený chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina....
Leviticus 8:15...býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabilPak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech...
Leviticus 8:17... Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal...
Leviticus 8:18...za táborem, jak Mojžíšovi přikázal HospodinPak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými...
Leviticus 8:22...oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal HospodinPak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se...
Leviticus 8:23...vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček Áronova...
Leviticus 8:24...pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný...
Leviticus 8:36...nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše...
Leviticus 9:1... co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a...
Leviticus 9:3...vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k...
Leviticus 9:9...a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel...
Leviticus 9:17...také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidelPak nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji...
Leviticus 9:21...je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal....
Leviticus 9:23...oběť a sestoupil z oltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali...
Leviticus 10:1...a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň,...
Leviticus 10:12... která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi...
Leviticus 10:16...a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích, a...
Leviticus 13:3...Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo...
Leviticus 13:33...a není napohled hlubší než okolní kůžepak se postižený oholí; však neholí místo zasažené...
Leviticus 13:51...napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině...
Leviticus 13:56...ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matnápak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána...
Leviticus 14:6...zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodouPak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:7...a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv,...
Leviticus 14:10... omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady...
Leviticus 14:14...odškodnění náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře...
Leviticus 14:28...Hospodinem. Trochou oleje, který v dlanipak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé...
Leviticus 14:41...na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou...
Leviticus 14:51...zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodouPak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého...
Leviticus 16:22...všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání,...
Leviticus 16:25...smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k...
Leviticus 16:26... si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti...
Leviticus 16:28... si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným...
Leviticus 17:15...se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však oděv nevypere a tělo neomyje,...
Leviticus 19:22...oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli...
Leviticus 20:16...žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilopak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev ...
Leviticus 23:11... přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli...
Leviticus 23:20...a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním...
Leviticus 24:9...věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém...
Leviticus 24:13...se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora....
Leviticus 25:9...čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí...
Leviticus 25:10...vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím...
Leviticus 25:28...v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví...
Leviticus 26:15... takže přestanete plnit všechna přikázánípak porušíte mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás...
Leviticus 26:36...bydleli) neodpočívala. Těm, kdo z vás zbudoupak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou...
Leviticus 26:39...nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudoupak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní...
Numeri 3:41...seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho...
Numeri 3:48...šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo...
Numeri 3:51...podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům,...
Numeri 4:6...oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z odolných usní a navrch rozprostřou...
Numeri 4:8...stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho...
Numeri 4:13...pokrývkou z odolných usní a položí na nosítkaPak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z...
Numeri 4:16...Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Áronapak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek,...
Numeri 5:16...připomínky, která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do...
Numeri 5:18... jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu...
Numeri 5:21...ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a...
Numeri 5:23...A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké...
Numeri 6:10...očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky...
Numeri 6:17...oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem...
Numeri 6:18...vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého...
Numeri 6:20...zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání...
Numeri 8:8...moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď...
Numeri 8:12...Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité  pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť...
Numeri 8:19... Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali...
Numeri 8:25...práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci...
Numeri 9:15...při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo...
Numeri 9:20...Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a...
Numeri 10:36... kdo nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine, k...
Numeri 11:1... k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to...
Numeri 11:4...Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a...
Numeri 11:25... Jakmile na nich Duch spočinul, prorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se...
Numeri 11:32...daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na...
Numeri 11:34...hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam...
Numeri 11:35...lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam...
Numeri 12:1...do Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou...
Numeri 12:14... je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní...
Numeri 13:25...Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžíši a...
Numeri 13:29... Jebusejci a Emorejci; při moři a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem...
Numeri 13:32... Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumalipak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme...
Numeri 14:4...pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!"...
Numeri 14:40... lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy:...
Numeri 15:4...vašich slavnostech, ze skotu nebo z bravupak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese...
Numeri 15:6...obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou...
Numeri 15:25...a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude...
Numeri 15:28... přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením...
Numeri 15:35...nebylo jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec...
Numeri 16:12...kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni...
Numeri 16:29... přihodí-li se jim, co se lidem běžně stávápak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco...
Numeri 16:30... co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětípak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš...
Numeri 16:35...a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo,...
Numeri 17:3...před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal...
Numeri 17:8...ukázala se tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi...
Numeri 17:11...v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí...
Numeri 17:22...rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví....
Numeri 17:24... nasadila květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti...
Numeri 19:4...kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne...
Numeri 19:5...stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso,...
Numeri 19:7...to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde...
Numeri 19:12...se však třetího a sedmého dne očišťovatpak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a...
Numeri 19:18...na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan,...
Numeri 19:19...nečistého, a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý....
Numeri 19:21...očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne očistné vody, bude nečistý do večera....
Numeri 20:10...hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte,...
Numeri 20:26...roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy...
Numeri 20:28...je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu horypak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem. Když...
Numeri 21:3...s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi,...
Numeri 21:7...uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme...
Numeri 21:10...bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli dál a...
Numeri 21:16...ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl...
Numeri 21:18...ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z Matany do Nachalielu, z Nachalielu...
Numeri 22:1...naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za...
Numeri 22:6...mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš...
Numeri 22:11...celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl:...
Numeri 22:20...zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži...
Numeri 22:24...aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran...
Numeri 22:26...nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil se do soutěsky, kde nebyla možnost...
Numeri 22:41...Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud...
Numeri 23:15...a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. ...
Numeri 23:27... že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo;...
Numeri 24:2...jako předešle, ale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle...
Numeri 24:20...vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První...
Numeri 25:5...planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů...
Numeri 27:8...jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna,...
Numeri 28:12...sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem...
Numeri 28:17...Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby....
Numeri 28:25...stálé zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci...
Numeri 30:5...a její otec o tom uslyší a nic nenamítnepak budou všechny sliby a závazky, které na sebe vzala,...
Numeri 30:6... to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakážepak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí....
Numeri 30:8...tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítnepak budou její sliby i závazky platit. Pokud to však...
Numeri 30:9...to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakážepak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek....
Numeri 30:12...slib nebo se zaváže přísahou v domě svého mužepak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a...
Numeri 30:13...je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušilpak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů,...
Numeri 30:15...by však k tomu do příštího dne nic nenamítalpak tím potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je...
Numeri 31:12...kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské...
Numeri 31:19...ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo...
Numeri 31:21...srsti i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto je...
Numeri 32:9...zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim...
Numeri 32:17...pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je...
Numeri 32:29...Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinempak jim po dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zem....
Numeri 32:34...včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer, Atarot-šofan, Jaezer,...
Numeri 32:41... a ten se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair,...
Numeri 33:55...pokolení. Pokud obyvatele země nevyženetepak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a...
Numeri 33:56...budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jimpak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k...
Numeri 35:21...nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemřepak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha...
Numeri 35:24...nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zléhopak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec...
Numeri 36:3...se však za někoho z jiných izraelských kmenůpak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude...
Numeri 36:5...z dědictví našeho otcovského kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen...
Numeri 36:10...spjat se svým dědictvím." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Deuteronomium 1:45...vás po Seíru k Chormě. Když jste se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin...
Deuteronomium 2:4...obcházeli dost dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů Ezauových,...
Deuteronomium 2:30... totiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi...
Deuteronomium 3:7... Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v...
Deuteronomium 3:20... která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůhpak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí...
Deuteronomium 4:25...plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli podobě,...
Deuteronomium 4:26...ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit, rychle...
Deuteronomium 4:29...kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej...
Deuteronomium 4:37...tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před...
Deuteronomium 4:40...jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílímPak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý...
Deuteronomium 4:41...kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam...
Deuteronomium 5:33...po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš BůhPak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se...
Deuteronomium 6:3...živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržujPak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem...
Deuteronomium 6:11...nekopal, vinice a olivoví, které jsi nesázel.  pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys...
Deuteronomium 6:18... co je v Hospodinových očích správné a dobréPak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou...
Deuteronomium 6:24...těmito pravidly a ctili Hospodina, svého BohaPak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak...
Deuteronomium 7:4...ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin...
Deuteronomium 7:12...pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovatpak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu...
Deuteronomium 8:14... se všechen tvůj majetek bude rozrůstatpak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na...
Deuteronomium 8:19...cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jimpak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které...
Deuteronomium 9:21...i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil na jemný...
Deuteronomium 9:23...jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru,...
Deuteronomium 10:4...oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž...
Deuteronomium 10:5... otočil jsem se a sestoupil z hory. Desky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak...
Deuteronomium 10:6...zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do...
Deuteronomium 11:8...všechna přikázání, která vám dnes udílímPak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte...
Deuteronomium 11:21...je na veřejích svého domu i na svých branáchPak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž...
Deuteronomium 13:10...na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť ...
Deuteronomium 13:18... co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukouPak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže...
Deuteronomium 14:29... a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůhpak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý...
Deuteronomium 15:6... která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým...
Deuteronomium 15:7...městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej...
Deuteronomium 15:10...si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůhpak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku...
Deuteronomium 15:17...miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobřepak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a...
Deuteronomium 15:18...více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce...
Deuteronomium 16:8...dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou...
Deuteronomium 16:11... tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se svým synem a...
Deuteronomium 16:20...Usiluj o spravedlnost, o skutečnou spravedlnostPak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 17:10...bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa, které si...
Deuteronomium 17:12...ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudcepak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom...
Deuteronomium 17:15...sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí...
Deuteronomium 17:20...od tohoto přikázání napravo ani nalevoPak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed...
Deuteronomium 18:22...řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestanepak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil...
Deuteronomium 20:8...v boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je...
Deuteronomium 20:11...mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou tipak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a...
Deuteronomium 21:6...města, které bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz, a...
Deuteronomium 21:16...prvorozený bude synem nemilované, otec pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna...
Deuteronomium 21:19...matku a neposlechne je, ani když ho trestajípak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za...
Deuteronomium 22:15...se s spojil, zjistil jsem, že není panna", pak otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího...
Deuteronomium 22:18...roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval...
Deuteronomium 22:25...venku na poli, znásilní ji a vyspí se s pak zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si...
Deuteronomium 22:28...není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát...
Deuteronomium 23:12...za tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora....
Deuteronomium 23:21...bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou...
Deuteronomium 24:4...Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla...
Deuteronomium 24:7... synů Izraele, aby jej zotročil či prodalpak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo!...
Deuteronomium 25:6...povinnost. Prvorozený, jehož mu porodípak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno...
Deuteronomium 25:10...zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když...
Deuteronomium 25:12... Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirozenípak bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží...
Deuteronomium 25:15...poctivé závaží a naprosto poctivou míruPak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 26:11...se před ním. Spolu s levitou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 26:18...a zákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním...
Deuteronomium 26:19... Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázánípak vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny...
Deuteronomium 27:3...Jordán, napiš na všechna slova tohoto ZákonaPak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 27:8...se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a...
Deuteronomium 27:9...důkladně a zřetelně. Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli!...
Deuteronomium 27:13... Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy...
Deuteronomium 28:59...a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohupak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého...
Deuteronomium 29:21...nahradí, i cizinec, který přijde z daleké zeměpak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhy,...
Deuteronomium 30:7...duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůhpak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří ...
Deuteronomium 30:8... nenáviděli a kteří pronásledovali. Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna...
Deuteronomium 30:16...a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákonyPak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v...
Deuteronomium 30:18... aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jimpak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za...
Deuteronomium 30:20...na tom záleží tvůj život a délka tvých dnůPak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým...
Deuteronomium 31:16..."Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se...
Deuteronomium 31:20...obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné...
Deuteronomium 31:21...mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň...
Deuteronomium 31:30...výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této...
Deuteronomium 32:24...vysíleni, horečkou stráveni i morem urputnýmpak na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V...
Deuteronomium 32:50...synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíšpak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako...
Deuteronomium 34:1...tebou krčí a ty jim šlapeš po šíji!" Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol...
Deuteronomium 34:5... ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemipak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl....
Jozue 2:1... Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunůvpak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy:...
Jozue 2:16... Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme...
Jozue 2:23...totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a když...
Jozue 3:10...sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý...
Jozue 3:14...shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží...
Jozue 4:1...suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k...
Jozue 5:8...- cestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě...
Jozue 5:12...úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze...
Jozue 6:5...na beraní roh, jakmile uslyšíte troubenípak všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se...
Jozue 6:7...truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou...
Jozue 6:11...truhlu obejít město jednou kolem dokolaPak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal...
Jozue 6:12... Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu....
Jozue 6:21...byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městěpak vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladé i staré,...
Jozue 6:24...jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato...
Jozue 6:27... za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi. ...
Jozue 7:9...jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš...
Jozue 7:16...a spáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los...
Jozue 7:24...vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášť a...
Jozue 8:13...voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. noci Jozue sestoupil do údolí....
Jozue 8:29...v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo...
Jozue 8:30...hromadu kamení, která je tam dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal,...
Jozue 8:31...kamenů, neopracovaných železem." Na něm pak přinesli zápalné oběti Hospodinu a obětovali pokojné...
Jozue 8:34...Mojžíš, že se žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení,...
Jozue 10:9...neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou nocpak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a...
Jozue 10:11...svahu a pobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin...
Jozue 10:15...proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch...
Jozue 10:20... vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovali s...
Jozue 10:21... utekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se...
Jozue 10:26...pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli do večera. Když slunce zapadalo, Jozue...
Jozue 10:27...jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou dodnes....
Jozue 13:27...a od Machanajim k pomezí Debiru; v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království...
Jozue 15:4... stáčí se ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke...
Jozue 15:6... kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a...
Jozue 15:7...ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se...
Jozue 15:10...dále k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél...
Jozue 16:3...je Luz) pokračuje k území Arkijců do AtarotuPak sestupuje na západ k území Jafletejců po oblast...
Jozue 18:8...zem, popište ji a vraťte se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy...
Jozue 18:10...se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům...
Jozue 19:12...vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně...
Jozue 19:29... Rechobu, Chamonu, Káně a k Velkému SidonuPak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále...
Jozue 19:34...se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer,...
Jozue 19:47...a usadili se v něm. Na počest svého praotce Dana pak Lešem přejmenovali na Dan. To je dědictví pokolení Dan...
Jozue 20:4...a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do města a poskytnou mu místo, aby...
Jozue 22:7...dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině pak dal Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu...
Jozue 22:22...šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinupak nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář,...
Jozue 22:23...přinášeli zápalné, moučné nebo pokojné obětipak nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z...
Jozue 22:31... líbilo se jim to. Kněz Pinchas, syn Eleazarůvpak Rubenovým, Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes...
Jozue 22:32..." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a Gádových...
Jozue 22:34...zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali Ed, Svědek, neboť řekli: "Je...
Soudců 1:3... Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho...
Soudců 1:26...muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se...
Soudců 2:11...ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům....
Soudců 3:8...Kušan Rišatajim z mezopotamského Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové...
Soudců 3:11...Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel....
Soudců 3:14...na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když...
Soudců 3:30...se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův...
Soudců 4:7...a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor.  pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a...
Soudců 4:21...: ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala...
Soudců 5:31...však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v...
Soudců 6:26...kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho...
Soudců 6:36... aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael,...
Soudců 6:39...a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou...
Soudců 7:1...sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil...
Soudců 7:17...roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeňPak jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co . dojdu k...
Soudců 7:25...a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští...
Soudců 8:4...těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej...
Soudců 8:16... že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou...
Soudců 8:17...za vyučenou pouštním trním a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k...
Soudců 8:27...z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý...
Soudců 8:29...mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů,...
Soudců 9:5...ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovodPak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam...
Soudců 9:15...Pokud vskutku oddaně určíte sobě za králepak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň...
Soudců 9:20...a on se raduje z vás! Ale pokud nepak z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské...
Soudců 9:21...Šechemských i z Bet-mila a sežehne Abimelecha!" Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem...
Soudců 9:41...a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze...
Soudců 10:2...horách a soudil Izrael třiadvacet letPak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair...
Soudců 10:5...se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu...
Soudců 10:8... kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za...
Soudců 10:16... ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili...
Soudců 11:9...bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli...
Soudců 11:11...za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom Jiftach vyslal...
Soudců 13:1...kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je...
Soudců 13:21...ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach...
Soudců 13:25...žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do...
Soudců 14:10... že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak...
Soudců 14:17...že tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce...
Soudců 14:19...těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal...
Soudců 14:20...se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním přátelil. ...
Soudců 15:5...mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak...
Soudců 15:9...odešel a usadil se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a chystali se...
Soudců 16:4...je na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se...
Soudců 16:10...Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys oklamal, říkal jsi mi...
Soudců 16:12... byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj...
Soudců 16:13...ale ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi...
Soudců 16:14...kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je...
Soudců 16:29...se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a...
Soudců 17:4...a dala je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni....
Soudců 17:11..." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil,...
Soudců 18:13...dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu....
Soudců 18:26...o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější...
Soudců 18:28... Leželo v údolí u Bet-rechobu. Danovi synové pak to město znovu vystavěli a usídlili se v něm....
Soudců 19:21...je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohypak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili...
Soudců 19:29...svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil...
Soudců 20:12...shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se...
Soudců 20:22...a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě...
Soudců 20:26...000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli,...
Soudců 20:48...skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím...
Soudců 21:13...přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s...
Soudců 21:19...Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční...
Soudců 21:23...z veselice odvedl manželku, kterou si chytilPak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá...
Růt 1:3...kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin mužpak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali...
Růt 1:6...sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj...
Růt 2:14... přestože ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si...
Růt 3:1...dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi  pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla...
Růt 3:4...jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš,"...
Růt 3:8...plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu...
Růt 3:13... budiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplnípak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána...
Růt 4:16...- a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou....
1. Samuel 1:11...na svou služebnici, ale dáš synapak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se...
1. Samuel 1:19... vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl...
1. Samuel 1:21...řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit...
1. Samuel 2:11...krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího,...
1. Samuel 2:21...Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila...
1. Samuel 2:35...ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého...
1. Samuel 3:19...je Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z...
1. Samuel 3:21...je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým...
1. Samuel 5:2...Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do AšdoduPak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji...
1. Samuel 5:6...dodnes nestoupají na Dágonův práh.) Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a...
1. Samuel 6:9... přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryčPak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši,...
1. Samuel 6:14...a zastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli jako...
1. Samuel 6:19...sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou hroznou...
1. Samuel 7:3...se srdcem k Hospodinu a služte jen jemuPak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele...
1. Samuel 7:9...a přinesl je celé jako zápalnou oběť HospodinuPak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl....
1. Samuel 8:22...mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden...
1. Samuel 9:11..." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu, potkali se s děvečkami, které...
1. Samuel 9:13... protože on obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla. Když vyrazíte hned,...
1. Samuel 9:26...střešní terase. Brzy ráno, ještě za rozbřeskupak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s...
1. Samuel 10:1...s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil hoPak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho...
1. Samuel 10:9...přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho...
1. Samuel 10:20...kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los...
1. Samuel 10:23...mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny...
1. Samuel 11:4...nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to...
1. Samuel 11:9...mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišlipak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra...
1. Samuel 12:18...toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň....
1. Samuel 12:19...Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme...
1. Samuel 13:21...šekelu, broušení vidlí, seker nebo ostření bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a...
1. Samuel 14:12...z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a...
1. Samuel 14:23... Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho dne ...
1. Samuel 14:30...pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli...
1. Samuel 14:41... jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému...
1. Samuel 14:46...A tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud...
1. Samuel 15:13...pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin...
1. Samuel 15:21...a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě,...
1. Samuel 15:35...a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A...
1. Samuel 16:8...na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale...
1. Samuel 16:11..."Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?"...
1. Samuel 16:13...dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil...
1. Samuel 16:23...od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl...
1. Samuel 17:38...Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil...
1. Samuel 17:40... Nejsem na to zvyklý," a svlékl to ze sebePak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka,...
1. Samuel 18:19...Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou...
1. Samuel 19:4...tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému...
1. Samuel 19:7..."Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida...
1. Samuel 19:12...v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl....
1. Samuel 19:15...zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl...
1. Samuel 20:7...koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se ...
1. Samuel 20:11..." vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu,...
1. Samuel 20:13... Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížitpak Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to...
1. Samuel 20:18...svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebePak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé...
1. Samuel 20:21...‚Podívej se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí,...
1. Samuel 20:22...‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin...
1. Samuel 20:38..."Rychle, pospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec...
1. Samuel 20:40... Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň a řekl mu:...
1. Samuel 21:1...dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města....
1. Samuel 22:5...se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do...
1. Samuel 23:14... že David unikl z Keily, ukončil tažení. David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul...
1. Samuel 23:18...spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do...
1. Samuel 24:1...říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti En-gedi. Když se Saul...
1. Samuel 24:8...zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě. Hned potom vyšel...
1. Samuel 24:23...rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní...
1. Samuel 25:1...svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a...
1. Samuel 26:6...tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina syna Abišaje,...
1. Samuel 26:19...přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidépak jsou před Hospodinem prokletí, protože teď...
1. Samuel 27:1...mi nic lepšího než utéct do filištínské zeměPak Saul nechá a přestane hledat po celém Izraeli....
1. Samuel 27:3...v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po...
1. Samuel 28:2...potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to...
1. Samuel 28:8...En-doru," odpověděli mu jeho služebníci. Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži...
1. Samuel 30:1...zatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci...
1. Samuel 30:10...k potoku Besor, část jich tam zůstala. David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě...
1. Samuel 31:7...syny zahynul, opustili svá města a uprchliPak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když...
1. Samuel 31:13...je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David po porážce...
2. Samuel 1:17...To jsem zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv...
2. Samuel 2:4...Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu...
2. Samuel 2:13...z Machanajim do Gibeonu. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se s nimi u...
2. Samuel 2:17... V urputné bitvě, která se toho dne strhlapak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli...
2. Samuel 2:22..."Nech být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále...
2. Samuel 2:26...shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš...
2. Samuel 2:29...Izraelce pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili...
2. Samuel 2:32...a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do...
2. Samuel 3:12...říct Abnerovi ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země?...
2. Samuel 3:14...Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou...
2. Samuel 3:21...David jemu i jeho mužům připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého...
2. Samuel 3:31...jejich bratra Asaela v bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte...
2. Samuel 4:12...je u rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzali a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu. ...
2. Samuel 5:6...v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce,...
2. Samuel 5:9..."Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město...
2. Samuel 5:11... Bůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týrupak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře...
2. Samuel 5:20...Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam nechali...
2. Samuel 6:1...porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer. David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem...
2. Samuel 6:6...citery, na tamburíny, chřestítka a činely. Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle...
2. Samuel 6:12...Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům...
2. Samuel 6:17...stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Poté,...
2. Samuel 6:19...a jedním rozinkovým koláčem. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby...
2. Samuel 6:23... u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když...
2. Samuel 7:18...vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem ...
2. Samuel 9:9...se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu:...
2. Samuel 9:11...a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu jako jeden z královských synů....
2. Samuel 10:5..."Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vousPak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida...
2. Samuel 10:19...mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře,...
2. Samuel 11:15...psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího bojePak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při...
2. Samuel 11:17... že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří...
2. Samuel 11:18... Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi...
2. Samuel 12:15...A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka...
2. Samuel 12:18... Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt...
2. Samuel 12:20... šel se poklonit do Hospodinovy svatyněPak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to...
2. Samuel 12:24...Batšebu; přišel k a miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný....
2. Samuel 12:30...talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké...
2. Samuel 13:5...Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je...
2. Samuel 13:13...Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty?...
2. Samuel 13:20...vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. Když se...
2. Samuel 13:22...král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém....
2. Samuel 13:29... Buďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni...
2. Samuel 13:32...jeho služebníci stáli kolem, roucha roztrženáPak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se...
2. Samuel 13:37...králi Talmajovi, synu Amihudovu. David pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl útočiště v...
2. Samuel 14:10...nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mněPak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím...
2. Samuel 14:21...Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď...
2. Samuel 14:31...tak Abšalomovi služebníci to pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví...
2. Samuel 14:33...přišel a poklonil se před ním k zemi. Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si později opatřil vůz, koně...
2. Samuel 15:3...je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u...
2. Samuel 15:4...tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za...
2. Samuel 15:7... Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu...
2. Samuel 15:13...a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s...
2. Samuel 15:30...Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu...
2. Samuel 15:34...sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s...
2. Samuel 16:10...mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem...
2. Samuel 17:10...Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako levpak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec...
2. Samuel 17:15...radu, aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil...
2. Samuel 18:1...na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a...
2. Samuel 18:11...jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi...
2. Samuel 19:10...nepřátel; vysvobodil nás ze spárů FilištínůPak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého...
2. Samuel 19:41...Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo...
2. Samuel 19:44...začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji. Tehdy se objevil...
2. Samuel 20:18...tedy: "Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejtepak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty...
2. Samuel 20:22...Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud...
2. Samuel 20:26...písařem a Sádok a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři...
2. Samuel 21:14...popravených. Ostatky Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce Kíše v Céle v benjamínském...
2. Samuel 21:19...zabil Safa, dalšího potomka Refajců. Když pak v Gobu začala další válka s Filištíny, tehdy Elchanan,...
2. Samuel 24:16...po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad...
1. Královská 1:35...beraní roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na můj trůn a...
1. Královská 1:39...stánku roh s olejem a pomazal ŠalomounaPak zatroubili na beraní roh a všichni přítomní zvolali:...
1. Královská 1:40..." žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly a radovali se tak...
1. Královská 1:53...tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi...
1. Královská 2:4... z celého srdce a ze vší duše žít přede mnoupak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.'...
1. Královská 2:25...dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravil....
1. Královská 2:31...na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij hoPak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev,...
1. Královská 2:37...a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a...
1. Královská 2:38... Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva...
1. Královská 3:15...otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma...
1. Královská 3:18...byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás...
1. Královská 3:21...vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvýPak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a vidím -...
1. Královská 4:19...krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové...
1. Královská 5:16...byl totiž vždy Davidovým přítelem. Šalomoun pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David...
1. Královská 5:25...pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal...
1. Královská 6:8...se stoupalo do prostředního para a z něj pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu,...
1. Královská 6:15...obložil vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu pak vyložil cypřišovými deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od...
1. Královská 6:36...po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů...
1. Královská 7:51...Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž...
1. Královská 8:6...spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do...
1. Královská 8:31...bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto...
1. Královská 8:33...by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a...
1. Královská 8:35...by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a...
1. Královská 8:38...nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že...
1. Královská 8:62...tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval...
1. Královská 8:66...sedm dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s...
1. Královská 9:7...sloužit cizím bohům a budete se jim klanětpak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z...
1. Královská 9:27...moře v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své...
1. Královská 10:10...veliké množství balzámů a drahokamů. nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi...
1. Královská 10:13... tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a...
1. Královská 11:21...žil ve faraonově paláci mezi faraonovými synyPak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým...
1. Královská 11:35...dodržoval přikázání a ustanovení. Království pak vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden...
1. Královská 11:38...a přikázání, jako to dělal můj služebník Davidpak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho...
1. Královská 11:40...Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k...
1. Královská 11:43...ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se...
1. Královská 12:6... Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce...
1. Královská 12:17...A tak se Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve...
1. Královská 12:28...se k němu a zabijí!" Král se tedy poradilpak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se...
1. Královská 13:24...Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u ...
1. Královská 14:6... bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď...
1. Královská 14:28...do Hospodinova chrámu, stráže je vynášelypak opět vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy...
1. Královská 14:31...po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve...
1. Královská 16:17...izraelským králem svého vojevůdce Omriho. Omri pak s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli...
1. Královská 16:24...dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirsepak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec...
1. Královská 16:28...známo, píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj...
1. Královská 17:15...tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej...
1. Královská 17:20... kde bydlel, a položil ho na své lůžkoPak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s...
1. Královská 18:25..."Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první,...
1. Královská 18:34...čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu, řekl: "Ještě...
1. Královská 18:43...a schoulil se na zemi, hlavu mezi kolenyPak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře."...
1. Královská 19:2... a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a...
1. Královská 19:5...můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl...
1. Královská 19:8...tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb....
1. Královská 19:16...dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad AramemPak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a...
1. Královská 20:9...prve. Toto ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " ...
1. Královská 20:26...Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval...
1. Královská 20:36... půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj, potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy...
1. Královská 20:38...mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě...
1. Královská 20:40...anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský...
1. Královská 20:43...životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později...
1. Královská 21:10...ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králiPak ho vyveďte a ukamenujte k smrti." Stařešinové a urození...
1. Královská 21:13...půst a posadili Nábota do čela liduPak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně...
1. Královská 22:29...dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
1. Královská 22:51...předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce...
2. Královská 1:4...z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se...
2. Královská 1:17...z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a...
2. Královská 2:1... píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s...
2. Královská 2:13... Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusyPak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když...
2. Královská 2:18...a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám...
2. Královská 2:25...dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří. ...
2. Královská 3:8... koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram....
2. Královská 3:15...pohled! Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova....
2. Královská 3:21...všechny, kdo unesli zbroj, staré i mladéPak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstali,...
2. Královská 4:4...všech sousedů prázdné džbány. jich není máloPak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do...
2. Královská 4:7...prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbudepak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel...
2. Královská 4:17...Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna,...
2. Královská 4:28...zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem...
2. Královská 4:29...nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila:...
2. Královská 4:35...a položil se na něj. Tu chlapec kýchlpak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša...
2. Královská 4:37... padla mu k nohám a klaněla se mu k zemiPak vzala syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi...
2. Královská 4:40...všiml, nakrájel je do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali...
2. Královská 5:2...si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní:...
2. Královská 5:4... Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z...
2. Královská 5:9...za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u...
2. Královská 6:10...skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování...
2. Královská 6:13...zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal...
2. Královská 6:17..." odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí."...
2. Královská 6:19...A on je naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to město!...
2. Královská 6:22...Dej jim jídlo a vodu, se najedí a napijípak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil...
2. Královská 6:32... syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny...
2. Královská 7:8...stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to schovatPak se vrátili, šli do jiného stanu, nabrali si i odtud a...
2. Královská 8:14...nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti...
2. Královská 8:15...určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na...
2. Královská 8:21...v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti...
2. Královská 8:24...známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve...
2. Královská 8:29...Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramůvpak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova...
2. Královská 9:3...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten...
2. Královská 9:10...celého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce...
2. Královská 9:15...Rámot-gileád před aramejským králem ChazaelemPak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z...
2. Královská 9:16...z města a prozradit to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho...
2. Královská 9:20...o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle jízdy...
2. Královská 9:25...ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak...
2. Královská 9:30...od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila...
2. Královská 10:7... Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel posel a...
2. Královská 10:9...a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak...
2. Královská 10:11...vykonal, co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu...
2. Královská 10:14... Zajali je tedy živé a všech dvaačtyřicet jich pak pobili u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřil. Cestou...
2. Královská 10:18...vyhladil, přesně jak Hospodin řekl skrze EliášePak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab...
2. Královská 10:26...pronikli do vnitřní svatyně Baalova chrámuPak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho....
2. Královská 10:35...známo, píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho...
2. Královská 11:18...smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a...
2. Královská 12:10...a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvor a...
2. Královská 12:12...chrámu spočítali a zabalili. Odměřené stříbro pak předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově...
2. Královská 12:19... a poslal to aramejskému králi Chazaelovi. Ten pak od Jeruzaléma odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem,...
2. Královská 12:22...ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského...
2. Královská 13:9...otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského...
2. Královská 13:19..."Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrátpak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen...
2. Královská 13:20...rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli...
2. Královská 13:24...ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Královská 14:16...v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš,...
2. Královská 14:21...Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili...
2. Královská 14:29...pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku...
2. Královská 15:7...jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku...
2. Královská 15:19... syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000...
2. Královská 15:20... aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní...
2. Královská 15:30...Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Elypak proti Pekachovi, synu Remaliášovu, zosnoval spiknutí....
2. Královská 15:38...krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve...
2. Královská 16:10...odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi Tiglat-pilesarovi do...
2. Královská 16:11...a podrobný popis jeho provedení. Kněz Uriáš pak postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král...
2. Královská 16:17...přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a sejmul z nich...
2. Královská 16:20...svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku...
2. Královská 17:20...zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do...
2. Královská 17:22...a svedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a...
2. Královská 17:24...vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a...
2. Královská 17:32...božstvům Adramelechovi a Anamelechovi. K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní...
2. Královská 18:22...Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete...
2. Královská 18:28...žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v...
2. Královská 18:31...Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít...
2. Královská 18:37... písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafůvpak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu,...
2. Královská 19:35...a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185...
2. Královská 19:37...Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn...
2. Královská 20:11...tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po...
2. Královská 20:14...panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázalPak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se:...
2. Královská 20:21...známo, píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho...
2. Královská 21:18...se, jak známo, píše v Kronice judských králůPak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově...
2. Královská 22:9...knihu Šafanovi a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci...
2. Královská 23:3...Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově chrámuPak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem...
2. Královská 23:6... kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na veřejném hřbitově. Dále zbořil stánky...
2. Královská 23:20...oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu...
2. Královská 23:30...Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili...
2. Královská 23:34...a talent zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima,...
2. Královská 24:3...skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal...
2. Královská 24:6...jak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn...
2. Královská 24:7...se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž...
2. Královská 24:12...i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými veliteli a...
2. Královská 25:5...ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu...
2. Královská 25:7...Cidkiášovi před očima popravili jeho synypak mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými řetězy a...
2. Královská 25:10...vojáci, kteří přišli s velitelem gardistůpak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří...
2. Královská 25:22...ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova,...
2. Královská 25:26...po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů....
1. Letopisů 2:4... a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo...
1. Letopisů 2:13...zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje. Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba,...
1. Letopisů 2:35...a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil...
1. Letopisů 5:22...zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny...
1. Letopisů 7:29...jeho vesnicím. Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam...
1. Letopisů 9:1...izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve se Izraelci,...
1. Letopisů 10:7...syny zahynul, opustili svá města a uprchliPak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když...
1. Letopisů 10:12...jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina....
1. Letopisů 11:4...podle Hospodinova slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus,...
1. Letopisů 11:7...Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město...
1. Letopisů 12:22... Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní...
1. Letopisů 13:2...i stovek, a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to...
1. Letopisů 13:7... Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili...
1. Letopisů 13:9...a citery, na tamburíny, činely a trubky. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu...
1. Letopisů 14:1...i všechno, co měl. Chíram, král Týrupak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také...
1. Letopisů 15:15...Truhlu Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem...
1. Letopisů 16:1...uprostřed stanu, který pro ni David postavilPak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co...
1. Letopisů 16:37...lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy...
1. Letopisů 16:43... Jedutunovi synové stáli u brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby...
1. Letopisů 17:16...vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem ...
1. Letopisů 18:8...Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové...
1. Letopisů 19:5..."Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vousPak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida...
1. Letopisů 19:15...bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael...
1. Letopisů 19:19...uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře,...
1. Letopisů 20:2...v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila...
1. Letopisů 21:1...rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael....
1. Letopisů 21:8...na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého...
1. Letopisů 21:15...a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím...
1. Letopisů 21:27...- na zápalný oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David...
1. Letopisů 22:19...Truhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu." ...
1. Letopisů 28:4...navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za...
1. Letopisů 28:5...všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnohopak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn...
1. Letopisů 29:1...všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož...
1. Letopisů 29:19...srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví...
2. Letopisů 1:13...králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do...
2. Letopisů 2:2...kamene. Dozíralo na 3 600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi...
2. Letopisů 3:1...za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře...
2. Letopisů 5:1...Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž...
2. Letopisů 5:7...počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do...
2. Letopisů 6:22...bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto...
2. Letopisů 6:24...by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a...
2. Letopisů 6:26...by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a...
2. Letopisů 6:29...nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že...
2. Letopisů 7:4...Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun...
2. Letopisů 7:10...dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a...
2. Letopisů 7:14...zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se...
2. Letopisů 8:18...námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s Šalomounovými služebníky vydali do Ofiru....
2. Letopisů 9:12...se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a...
2. Letopisů 9:31...ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se...
2. Letopisů 10:17...se celý Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve...
2. Letopisů 12:11...chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štítypak je opět vracely do strážní komory. Protože se však...
2. Letopisů 12:16...a Jeroboámem trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově....
2. Letopisů 13:6...smlouvu, že budou vládnout Izraeli navěkyPak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova...
2. Letopisů 13:23...- jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově....
2. Letopisů 14:12...před Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v...
2. Letopisů 16:6...stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy,...
2. Letopisů 16:13...lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho...
2. Letopisů 17:13...městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet...
2. Letopisů 18:28...dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
2. Letopisů 19:8... podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce...
2. Letopisů 20:19...se mu. Levité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele,...
2. Letopisů 20:25...byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich...
2. Letopisů 20:27... Všichni judští a jeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně vrátili do Jeruzaléma,...
2. Letopisů 20:30... padla na hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze...
2. Letopisů 20:37...postavili, Eliezer, syn Dodavahův z Marešypak Jošafatovi prorokoval: "Protože ses spolčil s...
2. Letopisů 22:6...Jorama se svým králem Chazaelem porazili. Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil,...
2. Letopisů 23:3...a vrátili se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim...
2. Letopisů 23:11... u oltáře před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali...
2. Letopisů 23:17...králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho...
2. Letopisů 23:18...kněze Matana zabili před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům...
2. Letopisů 24:8...chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do...
2. Letopisů 24:10...na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly, ji naplnili....
2. Letopisů 24:27...se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal...
2. Letopisů 25:6...kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za...
2. Letopisů 25:17...a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu...
2. Letopisů 26:1...Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho...
2. Letopisů 26:21...kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel...
2. Letopisů 26:23...si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v...
2. Letopisů 27:9...a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě...
2. Letopisů 28:15...zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli...
2. Letopisů 28:28...králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v...
2. Letopisů 29:23...poráželi jehňata, kropili oltář jejich krvíPak přivedli kozly k oběti za hřích před krále a před celé...
2. Letopisů 30:6...Hospodinu, Bohu Abrahama, Izáka a Izraele! On se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklým z moci asyrských králů...
2. Letopisů 30:20...nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil. Synové Izraele...
2. Letopisů 30:21... Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmidenní Slavnost...
2. Letopisů 30:23...Hospodinu, Bohu svých otců. Celé shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a...
2. Letopisů 30:24...1 000 býčků a 7 000 ovcí a koz. Hodnostáři pak věnovali 1 000 býčků a 10 000 ovcí a koz. Posvětilo se...
2. Letopisů 31:1...a Manasesovi, dokud je nevymýtili. Teprve pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do...
2. Letopisů 31:2...rozdělil kněží a levity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo...
2. Letopisů 31:13...krále Ezechiáše a správce Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě přibrali úředníky...
2. Letopisů 32:5...král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v...
2. Letopisů 32:12...a oltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete klanět a na...
2. Letopisů 32:18...na hradbách, aby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o...
2. Letopisů 32:21...i vojevůdce v táboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své země s ostudou. Když vešel do chrámu...
2. Letopisů 32:31... Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se...
2. Letopisů 32:33...mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve...
2. Letopisů 33:12...ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost....
2. Letopisů 33:20...předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve...
2. Letopisů 34:22...se vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města,...
2. Letopisů 34:33...Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců. ...
2. Letopisů 35:1...následovat Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu....
2. Letopisů 35:11... stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří s ...
2. Letopisů 35:24...ho na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a...
2. Letopisů 36:1...v Knize izraelských a judských králů. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili ho v...
2. Letopisů 36:3...letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsícePak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi...
2. Letopisů 36:8...izraelských a judských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin se stal králem v...
2. Letopisů 36:10... co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s...
2. Letopisů 36:20... kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili do nástupu Perské říše....
Ezdráš 3:7...neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a olej...
Ezdráš 4:4... jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou...
Ezdráš 4:6...rádce, aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na...
Ezdráš 4:8...uveden aramejsky. Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi...
Ezdráš 4:17... ztratíš celé své území za Eufratem. Král pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich...
Ezdráš 5:2... syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakůvpak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží...
Ezdráš 5:13...vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl...
Ezdráš 6:11...němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě,...
Ezdráš 6:16...Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu...
Ezdráš 8:36...hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou...
Nehemiáš 1:9...a budete zachovávat a plnit přikázánípak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud...
Nehemiáš 2:15...vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradbyPak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se....
Nehemiáš 5:13...i hodnostáře přísahou, že se tak zachovajíPak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: "Každého,...
Nehemiáš 6:19...ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby...
Nehemiáš 7:3... vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu."...
Nehemiáš 7:63...Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642. Z kněží pak: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s...
Nehemiáš 8:6...jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid...
Nehemiáš 9:5... Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu:...
Nehemiáš 9:12...Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít...
Nehemiáš 9:24...níž jsi řekl jejich otcům, ji obsadí. Synové pak do země vešli a obsadili ji; Kananejce, kteří tam...
Nehemiáš 9:27... a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v nesmírném slitování, dával jsi jim...
Nehemiáš 10:39...desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do...
Nehemiáš 13:9...Tobiášovy rodinné věci vyházel ven z komoryPak jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci...
Nehemiáš 13:12...a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje....
Nehemiáš 13:18...Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když...
a další...

Slova obsahující pak: arpakšad (7) arpakšada (3) copak (270) cožpak (15) čípak (1) kdepak (2) kdopak (8) kteréhopak (1) kterýpak (1) naopak (33) natožpak (2) opakoval (10) opakovala (1) opakovali (2) opakovalo (2) opakovaně (1) opakovat (1) opakuje (2) opakuji (5) pak (1631) pakatel (1) pročpak (3) zdalipak (1) zopakoval (3) zopakován (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |