Pahorku

Hledám varianty 'pahorku' [ pahorky (14) pahorkům (1) pahorků (2) pahorku (6) pahorek (2) pahorcích (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Exodus 17:9...proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu...
Exodus 17:10... Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil...
Numeri 23:9...Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž...
Deuteronomium 33:15...chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti! Přízeň Toho,...
Jozue 5:3...a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento:...
2. Samuel 2:24...s Abišajem. Když slunce zapadalo, dorazilipahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti....
2. Samuel 2:25...v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále...
Žalmy 65:13...hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušťpahorky se halí radostí. Pastviny se stády pokrývají, údolí...
Žalmy 72:3...chudé po právu. hory přinesou lidu blahobytpahorky spravedlnost skýtají. chudé v tvém lidu král...
Žalmy 114:4...Hory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky! Pročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne...
Žalmy 114:6...jak beránci, proč jste jak jehňata dovádělypahorky? Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha...
Žalmy 148:9... plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i...
Přísloví 8:25... Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila, ještě než učinil zemi a vše kolem,...
Píseň 4:6...rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi...
Izaiáš 40:12...mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem...
Izaiáš 41:15...ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevami. Rozptýlíš je a vítr je...
Izaiáš 42:15... sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším horypahorky, sežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v...
Izaiáš 54:10... I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého...
Izaiáš 55:12... vyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Horypahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou všechny...
Jeremiáš 4:24...jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni...
Ozeáš 4:13...svého Boha. Obětují na horských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlem, pod dubem, topolem, pod mohutným...
Ozeáš 10:8...a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli, od...
Micheáš 4:8...toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži stádapahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda,...
Micheáš 6:1...Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami,  pahorky slyší, co prohlásíš! Slyšte, hory, Hospodinovu při,...
Nahum 1:5...Libanonu. Hory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo...
Lukáš 3:5...stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá horapahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |