Padnou

Hledám varianty 'padnou' [ padnu (1) padnout (19) padnou (46) padněte (5) padnete (5) padneš (7) padněme (1) padneme (2) padne (68) padly (7) padlo (32) padli (46) padla (44) padl (90) ]. Nalezeny 364 verše.
Genesis 17:3...smlouvu s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou...
Genesis 17:17... národy, vzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému...
Genesis 24:26...obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán...
Genesis 24:48... navlékl na nos kroužek a na ruce náramkypadl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem...
Genesis 32:8...naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot...
Genesis 33:4...svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal hopadl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom...
Genesis 35:5...stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli...
Genesis 43:28...služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil...
Genesis 44:14...v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazilPadli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to...
Genesis 45:14... Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a...
Genesis 46:29...otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevilpadl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael...
Genesis 50:18...těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šlipadli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!"...
Exodus 4:31...k synům Izraele a že viděl jejich trápenípadli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k...
Exodus 10:21...řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy...
Exodus 10:22...napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli...
Exodus 12:27...na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali...
Exodus 19:21...k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se...
Exodus 32:28...se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl:...
Exodus 34:8...do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve...
Leviticus 9:24... A když to všechen lid spatřil, vykřiklipadli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali...
Leviticus 13:12...kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li...
Leviticus 20:9... Zlořečil svému otci a matce - jeho krev  padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého...
Leviticus 20:11...svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí...
Leviticus 20:12...zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev  padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba...
Leviticus 20:13...ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to...
Leviticus 20:16...i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého...
Leviticus 20:27... musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev  padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím,...
Leviticus 26:7...meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich...
Leviticus 26:8...deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a způsobím, abyste se...
Leviticus 26:17...je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad...
Leviticus 26:36...listí. Dají se na útěk jako před mečempadnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes...
Numeri 14:3...Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není...
Numeri 14:5...tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue,...
Numeri 14:29... jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni,...
Numeri 14:32...tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let...
Numeri 14:43...Amalekovci a Kananejci se postaví proti vámpadnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a...
Numeri 16:4...shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšelpadl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho...
Numeri 16:22...se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého...
Numeri 17:10...se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi...
Numeri 20:6...od shromáždění ke vchodu do Stanu setkáváníPadli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva....
Numeri 22:31...v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil sepadl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi ...
Numeri 33:54...přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle...
Deuteronomium 19:10...dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého...
Jozue 2:19...Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale...
Jozue 5:14...vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán...
Jozue 7:6...se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášťpadl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak ...
Jozue 21:10...byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových,...
Soudců 4:16... k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky...
Soudců 8:10...zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a...
Soudců 9:40...ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkalipadlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil do Arumy a...
Soudců 12:6...Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů...
Soudců 13:20... přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak ...
Soudců 15:18...svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh tenkrát v Lechi...
Soudců 20:31...poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako...
Soudců 20:39..." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme...
Soudců 20:44...tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále,...
Soudců 20:46...z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů....
Růt 2:10...napij se vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu...
1. Samuel 4:10...se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba...
1. Samuel 4:11...z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas,...
1. Samuel 4:17...porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchaspadli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží...
1. Samuel 11:7...poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid...
1. Samuel 14:41...Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi,  padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak ...
1. Samuel 17:51...hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za...
1. Samuel 18:21...totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pastipadne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš...
1. Samuel 18:25...nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu...
1. Samuel 20:41...chlapec odešel, od jihu se vynořil DavidPadl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se...
1. Samuel 23:20... kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej...
1. Samuel 24:9...Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč...
1. Samuel 25:23...Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z oslapadla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla...
1. Samuel 25:24...před Davidem na tvář a poklonila se k zemiPadla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane můj!...
1. Samuel 26:12...se neprobudil. Všichni spali, protože na  padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou...
1. Samuel 28:14...odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuelpadl tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi...
1. Samuel 31:6...synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a...
2. Samuel 1:2...oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovipadl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David....
2. Samuel 1:4...ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli,"...
2. Samuel 1:12...Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu...
2. Samuel 1:19... tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se to v Gatu nikdo nedozví, to...
2. Samuel 1:25...vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden...
2. Samuel 1:27...mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se...
2. Samuel 2:16...proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč,...
2. Samuel 2:23...do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde...
2. Samuel 3:29... pokud jde o krev Abnera, syna Nerova.  padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v...
2. Samuel 3:38...řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes...
2. Samuel 9:6... syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovipadl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David....
2. Samuel 11:17...boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak...
2. Samuel 14:4... říkat. A tak ta tekojská žena šla za králemPadla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!"...
2. Samuel 14:9...ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi,  padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny...
2. Samuel 14:22...Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj...
2. Samuel 17:9...jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich padli, kdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo vojsko...
2. Samuel 18:3...nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám...
2. Samuel 18:7...vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a...
2. Samuel 18:8...a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a...
2. Samuel 19:11...a Abšalom, kterého jsme si pomazali za králepadl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále...
2. Samuel 19:19... měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán...
2. Samuel 21:22...zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin...
2. Samuel 24:14...mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději  padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je...
1. Královská 1:16...starý a pečovala o něj Šunemitka Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?"...
1. Královská 1:31...Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy:...
1. Královská 2:33... syna Jeterova, nevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě,...
1. Královská 2:37...potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a...
1. Královská 18:7...naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznalpadl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?"...
1. Královská 18:39...strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!"...
1. Královská 22:20...se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhlpadl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom...
2. Královská 1:13...velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovipadl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím...
2. Královská 4:37... řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitřpadla mu k nohám a klaněla se mu k zemi. Pak vzala syna...
2. Královská 14:10...zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl....
2. Královská 18:10...je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok...
2. Královská 19:7... vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že...
1. Letopisů 5:20... a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250...
1. Letopisů 5:22... 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak...
1. Letopisů 20:8... ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak...
1. Letopisů 21:13...mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen...
1. Letopisů 21:14...Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém....
1. Letopisů 21:16... David i stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal...
1. Letopisů 21:26...Hospodina a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj...
1. Letopisů 29:20...dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otcůpadli na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem....
2. Letopisů 13:17...svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli...
2. Letopisů 14:12...vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se nevzchopili, protože je stihla drtivá...
2. Letopisů 14:13...spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na a všechna ta města...
2. Letopisů 18:14... nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěchPadnou vám do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát ...
2. Letopisů 18:19...svede izraelského krále Achaba, aby vytáhlpadl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom...
2. Letopisů 19:10... nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte a...
2. Letopisů 20:18...tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze synů...
2. Letopisů 20:29... jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraelepadla na hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v...
2. Letopisů 25:19...ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl,...
2. Letopisů 28:5...mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou...
2. Letopisů 29:9...na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v zajetí. Teď...
2. Letopisů 36:17...mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i...
Ezdráš 9:5... Stále ještě v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se...
Nehemiáš 8:6...lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k...
Ester 6:13... pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžešpadneš před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom...
Ester 8:3...majetku. Ester pak znovu promluvila před králemPadla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu...
Ester 8:17...národů se tehdy požidovštili, protože na  padl strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce...
Ester 9:2...pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z nich padl na všechny národy. Také všichni představitelé...
Ester 9:3...královští správci podporovali Židy, neboť na  padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském...
Job 1:20... roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky,...
Job 9:24... zoufalství nevinných on se zasměje. Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá -...
Žalmy 7:17... Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí! Hospodina budu za jeho spravedlnost...
Žalmy 9:4... chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupípadnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu...
Žalmy 9:16...spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin...
Žalmy 30:10...prospěje prolití krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad...
Žalmy 31:13...příšeru, ti, kdo potkají, prchají přede mnouPadl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se...
Žalmy 36:13... nepronásleduje ! Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob...
Žalmy 55:23...o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do...
Žalmy 78:61... stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel....
Žalmy 82:7... Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě...
Žalmy 89:51...služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé...
Žalmy 91:7...zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale...
Žalmy 95:6...jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je...
Žalmy 106:26... Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po...
Žalmy 140:11... jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé,  padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí...
Žalmy 141:10... před léčkami těch zločinců! Ničemové  padnou do svých vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný...
Přísloví 1:12... jako hrob zaživa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy...
Přísloví 7:9... Bylo to večer, po setmění, když přišla nocpadla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím...
Přísloví 7:23...za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne skolen střelou do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl,...
Přísloví 11:28... také dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní...
Přísloví 12:7... poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím...
Přísloví 24:16...příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když...
Přísloví 24:17...ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se...
Přísloví 28:10... i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví....
Kazatel 2:10...mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se...
Kazatel 4:10...samotnému; jejich námaha štědrou odměnuPadne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý,...
Kazatel 11:3...naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever....
Izaiáš 3:25...pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sionepadnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou...
Izaiáš 8:15...bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj zarazípadnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou."...
Izaiáš 10:4...bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí,...
Izaiáš 10:34...Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libanonský les padne před Vznešeným! Z Jišajova pařezu vyrazí proutek,...
Izaiáš 13:15... Každý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před...
Izaiáš 14:8...tebe radují i libanonské cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle kvůli...
Izaiáš 21:9... dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží...
Izaiáš 28:18...voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtípadne ta vaše dohoda s podsvětím. se přižene zhoubná...
Izaiáš 30:25...potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a...
Izaiáš 31:3...Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocníkpadne i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně budou...
Izaiáš 31:8...vyrobili - vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká...
Izaiáš 34:7...v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolitíPadnou s nimi i buvoli, býčci spolu se statnými tury....
Izaiáš 37:7... vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že...
Izaiáš 38:18... velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti. Živý, jen živý...
Izaiáš 43:17...přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby uhasli:...
Izaiáš 45:23...pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. "Jen v...
Izaiáš 46:1...potomci dojdou v Hospodinu slávy a vítězství.  Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč;...
Izaiáš 48:14...miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, jsem...
Izaiáš 54:15...napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl napadnout, padne před tebou. Hle, to jsem stvořil kováře,...
Jeremiáš 4:26...jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví...
Jeremiáš 6:15...stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování, praví...
Jeremiáš 8:4..." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět?...
Jeremiáš 8:12...stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtuji, praví...
Jeremiáš 11:22...zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase,...
Jeremiáš 15:13...Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po...
Jeremiáš 17:3... Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu...
Jeremiáš 18:21...ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich mladíci padnou mečem v boji! Z...
Jeremiáš 19:7...Jeruzalémských. Nechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě....
Jeremiáš 20:4...i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do...
Jeremiáš 20:11...bojovník, a tak ti, kteří pronásledujípadnou a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba,...
Jeremiáš 21:10...v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou babylonského krále a ten je vypálí....
Jeremiáš 23:12... praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzkápadnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím...
Jeremiáš 25:27... Bůh Izraele: Pijte, opijte se, pozvracejte sepadněte, že nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A...
Jeremiáš 25:34... svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešelpadnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct,...
Jeremiáš 32:4...král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit...
Jeremiáš 32:24...náspy! Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na...
Jeremiáš 32:36...ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského krále.'...
Jeremiáš 32:43...jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a...
Jeremiáš 34:3...ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycenpadneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma...
Jeremiáš 37:17...slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi...
Jeremiáš 38:3...naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude."...
Jeremiáš 38:18...velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám...
Jeremiáš 38:23...vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani tyPadneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v...
Jeremiáš 44:12...a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynoupadnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po...
Jeremiáš 46:12...naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé,  padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin promluvil k...
Jeremiáš 46:24...jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera egyptskápadne do rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 48:15... jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje...
Jeremiáš 48:41...vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských...
Jeremiáš 48:44...Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkatpadne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad...
Jeremiáš 49:26...pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnou v ulicích, všichni bojovníci budou v ten den zabiti,...
Jeremiáš 50:10...bojovníci se s prázdnou nevrátí. Babylonie padne za kořist; všichni její plenitelé se nasytí, praví...
Jeremiáš 50:15...pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta....
Jeremiáš 50:30...drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou v ulicích a všichni bojovníci budou v ten den zabiti...
Jeremiáš 50:46...i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! ...
Jeremiáš 51:8...to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste balzám na...
Jeremiáš 51:31...- babylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří...
Jeremiáš 51:44...úst, co pohltil. Národy se k němu nepohrnoupadnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte...
Jeremiáš 51:49...zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli Babylonu...
Pláč 2:11...útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i kojenci klesají v...
Pláč 4:9...ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti,...
Ezechiel 1:28...Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřilpadl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. ...
Ezechiel 3:23...taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu KebarPadl jsem na tvář. Vstoupil však do Duch a postavil ...
Ezechiel 5:12...pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s...
Ezechiel 6:11...všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem,...
Ezechiel 6:12... Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízkopadne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem....
Ezechiel 7:8...Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé...
Ezechiel 9:8...a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sámPadl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To...
Ezechiel 11:5...proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na  padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin:...
Ezechiel 11:7...Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; ...
Ezechiel 11:10...rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudkyPadnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy...
Ezechiel 11:13...prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův, zemřelPadl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne,...
Ezechiel 17:21...nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech...
Ezechiel 21:16...meč se i všem stromům vysmívá. je naleštěnpadne do dlaně, ostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce...
Ezechiel 21:27...se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát...
Ezechiel 24:21...vaši synové a dcery, které jste po sobě nechalipadnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj...
Ezechiel 28:9...tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh,  padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců,...
Ezechiel 30:5...Arábie, Kub i lid spojenecké země, ti všichni padnou mečem spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou...
Ezechiel 30:6...mečem spolu s Egyptem. Tak praví HospodinPadnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od...
Ezechiel 30:17...za bílého dne. Mládenci z Heliopole a Bubastis padnou mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane...
Ezechiel 31:12... jej porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány ve...
Ezechiel 32:12...krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech pohanů,...
Ezechiel 32:20...lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt ...
Ezechiel 32:22...armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem...
Ezechiel 32:23...její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živýchpadli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho horda -...
Ezechiel 32:24...- kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti,...
Ezechiel 33:4...varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na...
Ezechiel 33:5...zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se zachránit....
Ezechiel 33:21...přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka...
Ezechiel 33:27...Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalináchpadnou mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za potravu zvěři...
Ezechiel 38:20... Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi...
Ezechiel 39:4...vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě...
Ezechiel 39:23...a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečem. Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu...
Ezechiel 43:3...město, a tomu, které jsem měl u průplavu KebarPadl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní...
Ezechiel 44:4...jak Hospodinův chrám naplnila Hospodinova slávaPadl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře...
Daniel 2:46...pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil také, ...
Daniel 3:5...citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbupadněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král...
Daniel 3:10... harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadl a...
Daniel 3:15...citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbupadnout a klanět se soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se...
Daniel 8:17...tedy směrem ke mně, a když se přiblížilpadl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj,...
Daniel 10:7... Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal...
Daniel 10:9...jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšelpadl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se dotkla ruka...
Daniel 11:14...pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k...
Daniel 11:19...do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesnepadne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k...
Daniel 11:26...stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem...
Daniel 11:41... přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a...
Ozeáš 7:16...Nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se...
Ozeáš 10:8... Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli, od gibejských dní, tam...
Ozeáš 14:2...se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s...
Amos 3:5...Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapilPadne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada?...
Amos 5:2...- žalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát nevstane. Opuštěna bude v zemi své, nikdo...
Amos 7:17...žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš...
Amos 8:14... živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad...
Jonáš 1:7...na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč...
Micheáš 7:8...Nejásej, nepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem...
Ageus 2:22...říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V ten den,...
Zachariáš 11:2...tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten...
Zachariáš 14:1... Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž...
Matouš 2:11... a když tam uviděli dítě s jeho matkou Mariípadli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a...
Matouš 4:9...slávu. "To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl...
Matouš 7:25...muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na...
Matouš 7:27...bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na...
Matouš 13:4... aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná...
Matouš 13:5...cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned...
Matouš 13:7...je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná...
Matouš 13:8...když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé stonásobnou,...
Matouš 15:14...vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho...
Matouš 15:32... Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik...
Matouš 17:6... Jeho poslouchejte." Když to učedníci uslyšelipadli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se...
Matouš 17:14...k zástupu, přistoupil k němu jeden člověkpadl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým...
Matouš 18:26... co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou...
Matouš 18:29...ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím...
Matouš 21:44...a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten kámen...
Matouš 23:35...a pronásledovat je od města k městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve...
Matouš 23:36...a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme, který...
Matouš 26:39... "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešelpadl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ...
Matouš 26:52...svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned...
Matouš 28:9...s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řeklPadly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu....
Marek 4:4... aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná...
Marek 4:5...cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned...
Marek 4:7...je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je, takže...
Marek 4:8...je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úrodu -...
Marek 5:6... Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhlpadl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl: "Co je ti do ,...
Marek 5:22...synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uvidělpadl mu k nohám. Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď...
Marek 5:33... stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš ...
Marek 7:25... která měla dcerku s nečistým duchem. Přišlapadla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal...
Marek 8:3...a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladovépadnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." "Jak...
Marek 14:35...k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešelpadl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina...
Lukáš 1:9...službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval...
Lukáš 5:8... se ponořovaly. Když to Šimon Petr uvidělpadl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal....
Lukáš 5:12...tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíšepadl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš ...
Lukáš 8:5... aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné...
Lukáš 8:6...cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu...
Lukáš 8:7...když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je udusilo....
Lukáš 8:8...to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou...
Lukáš 8:28... ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřiklpadl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti do ,...
Lukáš 8:41...přišel muž jménem Jairus, představený synagogyPadl Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl...
Lukáš 8:47... že se to neutají. S rozechvěním přistoupilapadla před ním a pověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla...
Lukáš 15:20... z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhlpadl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn,...
Lukáš 17:16...je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil BohaPadl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl...
Lukáš 20:18...stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten kámen padne, toho...
Lukáš 22:41..." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodilpadl na kolena a modlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode...
Lukáš 23:30...a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje...
Jan 9:38... který s tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolalpadl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na...
Jan 11:32...přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila hopadla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr...
Jan 18:6... Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ," ucouvlipadli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše...
Skutky 1:26...a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům. ...
Skutky 5:5...se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšelipadla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho,...
Skutky 5:11...celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo...
Skutky 5:15...je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních...
Skutky 9:4...k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebePadl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč ...
Skutky 10:25...Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstřícpadl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy:...
Skutky 13:11...trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by...
Skutky 16:29...si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a...
Skutky 19:17...všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti....
Skutky 22:7...poledne náhle obklopilo veliké světlo z nebePadl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč ...
Skutky 26:14...a obklopilo i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl:...
Skutky 28:6... Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic...
Římanům 11:22...si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v...
1. Korintským 10:8...jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako...
1. Korintským 14:25...usvědčován. vyjde najevo, co skrývá v srdcipadne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu, Bůh je...
1. Timoteus 2:14...se nechal svést, ale jeho žena byla svedenapadla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její...
Židům 3:17...let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho...
Židům 11:30...o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou...
Zjevení 1:17...jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřilpadl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na položil svou...
Zjevení 4:10...a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věkůpadne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na...
Zjevení 5:8... ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté...
Zjevení 5:14...věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek...
Zjevení 6:16...do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu,...
Zjevení 7:11...stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostípadli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy:...
Zjevení 8:10...lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na...
Zjevení 11:13...nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní...
Zjevení 11:16...sedí na svých trůnech před Božím obličejempadlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě,...
Zjevení 13:10...zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých....
Zjevení 14:8...vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo...
Zjevení 16:19...se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh...
Zjevení 17:10...ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a přijde, musí...
Zjevení 18:2...ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem...
Zjevení 19:4..." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen!...
Zjevení 19:10...večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova." Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi...
Zjevení 22:8...viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uvidělpadl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi...

Slova obsahující padnou: dopadnou (7) napadnou (2) napadnout (10) nepadnou (1) nepřepadnou (1) nespadnou (1) nevpadnou (1) odpadnou (1) padnou (46) padnout (19) propadnou (5) přepadnou (3) připadnou (7) spadnou (1) upadnou (3) upadnout (2) vpadnou (1) vypadnout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |