Padne li

Hledám varianty 'padne li' [ padnu (1) padnout (19) padnou (46) padněte (5) padnete (5) padneš (7) padněme (1) padneme (2) padne (68) padly (7) padlo (32) padli (46) padla (44) padl (90) | li ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 24:48padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál."
Genesis 32:8...naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot...
Exodus 34:8Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!"
Leviticus 13:12Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý.
Deuteronomium 19:9(budeš-li ovšem pečli dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na tebe!
1. Samuel 14:40Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl.
1. Samuel 14:41...Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi,  padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak ať padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto li
Kazatel 4:9Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!
Kazatel 4:10...samotnému; jejich námaha štědrou odměnuPadne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý,...
Jeremiáš 32:4Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'"
Matouš 15:13"Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy."
Matouš 15:14Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr.
Matouš 26:38"Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá."
Matouš 26:39... "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešelpadl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kali
Marek 14:34Řekl jim: "Je mi úzko k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula.
Marek 14:35...k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešelpadl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina...
Římanům 11:22Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět!
Zjevení 13:9Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.
Zjevení 14:8...vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veli město Babylon, neboť napájelo...

Slova obsahující padne li: dopadne (29) dopadneme (1) dopadnete (3) napadne (4) napadneš (1) nedopadne (1) nenapadne (2) nepadne (8) nepadneš (2) nepadnete (1) nepropadne (1) nepřipadne (2) nespadne (3) neupadne (1) nezapadne (1) odpadnete (2) opadne (3) padne (68) padneme (2) padneš (7) padnete (5) popadne (2) propadne (8) propadneš (2) přepadne (7) přepadnem (1) připadne (47) rozpadne (1) spadne (10) upadne (8) vpadneme (2) zapadne (3) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |