Padla

Hledám varianty 'padla' [ padnu (1) padnout (19) padnou (46) padněte (5) padnete (5) padneš (7) padněme (1) padneme (2) padne (68) padly (7) padlo (32) padli (46) padla (44) padl (90) ]. Nalezeny 364 verše.
Genesis 17:3...smlouvu s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou...
Genesis 17:17... národy, vzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému...
Genesis 24:26...obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán...
Genesis 24:48... navlékl na nos kroužek a na ruce náramkypadl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem...
Genesis 32:8...naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot...
Genesis 33:4...svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal hopadl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom...
Genesis 35:5...stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli...
Genesis 43:28...služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil...
Genesis 44:14...v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazilPadli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to...
Genesis 45:14... Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a...
Genesis 46:29...otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevilpadl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael...
Genesis 50:18...těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šlipadli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!"...
Exodus 4:31...k synům Izraele a že viděl jejich trápenípadli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k...
Exodus 10:21...řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy...
Exodus 10:22...napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli...
Exodus 12:27...na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali...
Exodus 19:21...k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se...
Exodus 32:28...se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl:...
Exodus 34:8...do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve...
Leviticus 9:24... A když to všechen lid spatřil, vykřiklipadli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali...
Leviticus 13:12...kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li...
Leviticus 20:9... Zlořečil svému otci a matce - jeho krev  padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého...
Leviticus 20:11...svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí...
Leviticus 20:12...zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev  padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba...
Leviticus 20:13...ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to...
Leviticus 20:16...i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev  padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého...
Leviticus 20:27... musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev  padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím,...
Leviticus 26:7...meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich...
Leviticus 26:8...deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a způsobím, abyste se...
Leviticus 26:17...je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad...
Leviticus 26:36...listí. Dají se na útěk jako před mečempadnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes...
Numeri 14:3...Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není...
Numeri 14:5...tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue,...
Numeri 14:29... jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni,...
Numeri 14:32...tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let...
Numeri 14:43...Amalekovci a Kananejci se postaví proti vámpadnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a...
Numeri 16:4...shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšelpadl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho...
Numeri 16:22...se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého...
Numeri 17:10...se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi...
Numeri 20:6...od shromáždění ke vchodu do Stanu setkáváníPadli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva....
Numeri 22:31...v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil sepadl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi ...
Numeri 33:54...přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle...
Deuteronomium 19:10...dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého...
Jozue 2:19...Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale...
Jozue 5:14...vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán...
Jozue 7:6...se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášťpadl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak ...
Jozue 21:10...byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových,...
Soudců 4:16... k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky...
Soudců 8:10...zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a...
Soudců 9:40...ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkalipadlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil do Arumy a...
Soudců 12:6...Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů...
Soudců 13:20... přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak ...
Soudců 15:18...svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh tenkrát v Lechi...
Soudců 20:31...poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako...
Soudců 20:39..." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme...
Soudců 20:44...tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále,...
Soudců 20:46...z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů....
Růt 2:10...napij se vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu...
1. Samuel 4:10...se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba...
1. Samuel 4:11...z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas,...
1. Samuel 4:17...porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchaspadli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží...
1. Samuel 11:7...poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid...
1. Samuel 14:41...Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi,  padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak ...
1. Samuel 17:51...hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za...
1. Samuel 18:21...totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pastipadne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš...
1. Samuel 18:25...nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu...
1. Samuel 20:41...chlapec odešel, od jihu se vynořil DavidPadl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se...
1. Samuel 23:20... kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej...
1. Samuel 24:9...Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč...
1. Samuel 25:23...Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z oslapadla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla...
1. Samuel 25:24...před Davidem na tvář a poklonila se k zemiPadla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane můj!...
1. Samuel 26:12...se neprobudil. Všichni spali, protože na  padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou...
1. Samuel 28:14...odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuelpadl tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi...
1. Samuel 31:6...synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a...
2. Samuel 1:2...oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovipadl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David....
2. Samuel 1:4...ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli,"...
2. Samuel 1:12...Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu...
2. Samuel 1:19... tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se to v Gatu nikdo nedozví, to...
2. Samuel 1:25...vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden...
2. Samuel 1:27...mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se...
2. Samuel 2:16...proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč,...
2. Samuel 2:23...do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde...
2. Samuel 3:29... pokud jde o krev Abnera, syna Nerova.  padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v...
2. Samuel 3:38...řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes...
2. Samuel 9:6... syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovipadl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David....
2. Samuel 11:17...boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak...
2. Samuel 14:4... říkat. A tak ta tekojská žena šla za králemPadla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!"...
2. Samuel 14:9...ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi,  padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny...
2. Samuel 14:22...Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj...
2. Samuel 17:9...jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich padli, kdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo vojsko...
2. Samuel 18:3...nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám...
2. Samuel 18:7...vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a...
2. Samuel 18:8...a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a...
2. Samuel 19:11...a Abšalom, kterého jsme si pomazali za králepadl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále...
2. Samuel 19:19... měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán...
2. Samuel 21:22...zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin...
2. Samuel 24:14...mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději  padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je...
1. Královská 1:16...starý a pečovala o něj Šunemitka Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?"...
1. Královská 1:31...Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy:...
1. Královská 2:33... syna Jeterova, nevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě,...
1. Královská 2:37...potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a...
1. Královská 18:7...naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznalpadl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?"...
1. Královská 18:39...strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!"...
1. Královská 22:20...se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhlpadl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom...
2. Královská 1:13...velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovipadl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím...
2. Královská 4:37... řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitřpadla mu k nohám a klaněla se mu k zemi. Pak vzala syna...
2. Královská 14:10...zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl....
2. Královská 18:10...je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok...
2. Královská 19:7... vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že...
1. Letopisů 5:20... a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250...
1. Letopisů 5:22... 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak...
1. Letopisů 20:8... ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak...
1. Letopisů 21:13...mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen...
1. Letopisů 21:14...Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém....
1. Letopisů 21:16... David i stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal...
1. Letopisů 21:26...Hospodina a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj...
1. Letopisů 29:20...dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otcůpadli na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem....
2. Letopisů 13:17...svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli...
2. Letopisů 14:12...vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se nevzchopili, protože je stihla drtivá...
2. Letopisů 14:13...spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na a všechna ta města...
2. Letopisů 18:14... nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěchPadnou vám do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát ...
2. Letopisů 18:19...svede izraelského krále Achaba, aby vytáhlpadl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom...
2. Letopisů 19:10... nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte a...
2. Letopisů 20:18...tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze synů...
2. Letopisů 20:29... jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraelepadla na hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v...
2. Letopisů 25:19...ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl,...
2. Letopisů 28:5...mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou...
2. Letopisů 29:9...na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v zajetí. Teď...
2. Letopisů 36:17...mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i...
Ezdráš 9:5... Stále ještě v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se...
Nehemiáš 8:6...lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k...
Ester 6:13... pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžešpadneš před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom...
Ester 8:3...majetku. Ester pak znovu promluvila před králemPadla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu...
Ester 8:17...národů se tehdy požidovštili, protože na  padl strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce...
Ester 9:2...pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z nich padl na všechny národy. Také všichni představitelé...
Ester 9:3...královští správci podporovali Židy, neboť na  padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském...
Job 1:20... roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky,...
Job 9:24... zoufalství nevinných on se zasměje. Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá -...
Žalmy 7:17... Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí! Hospodina budu za jeho spravedlnost...
Žalmy 9:4... chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupípadnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu...
Žalmy 9:16...spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin...
Žalmy 30:10...prospěje prolití krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad...
Žalmy 31:13...příšeru, ti, kdo potkají, prchají přede mnouPadl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se...
Žalmy 36:13... nepronásleduje ! Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob...
Žalmy 55:23...o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do...
Žalmy 78:61... stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel....
Žalmy 82:7... Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě...
Žalmy 89:51...služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé...
Žalmy 91:7...zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale...
Žalmy 95:6...jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je...
Žalmy 106:26... Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po...
Žalmy 140:11... jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé,  padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí...
Žalmy 141:10... před léčkami těch zločinců! Ničemové  padnou do svých vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný...
Přísloví 1:12... jako hrob zaživa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy...
Přísloví 7:9... Bylo to večer, po setmění, když přišla nocpadla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím...
Přísloví 7:23...za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne skolen střelou do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl,...
Přísloví 11:28... také dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní...
Přísloví 12:7... poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím...
Přísloví 24:16...příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když...
Přísloví 24:17...ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se...
Přísloví 28:10... i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví....
Kazatel 2:10...mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se...
Kazatel 4:10...samotnému; jejich námaha štědrou odměnuPadne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý,...
Kazatel 11:3...naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever....
Izaiáš 3:25...pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sionepadnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou...
Izaiáš 8:15...bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj zarazípadnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou."...
Izaiáš 10:4...bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí,...
Izaiáš 10:34...Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libanonský les padne před Vznešeným! Z Jišajova pařezu vyrazí proutek,...
Izaiáš 13:15... Každý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před...
Izaiáš 14:8...tebe radují i libanonské cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle kvůli...
Izaiáš 21:9... dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží...
Izaiáš 28:18...voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtípadne ta vaše dohoda s podsvětím. se přižene zhoubná...
Izaiáš 30:25...potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a...
Izaiáš 31:3...Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocníkpadne i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně budou...
Izaiáš 31:8...vyrobili - vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká...
Izaiáš 34:7...v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolitíPadnou s nimi i buvoli, býčci spolu se statnými tury....
Izaiáš 37:7... vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že...
Izaiáš 38:18... velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti. Živý, jen živý...
Izaiáš 43:17...přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby uhasli:...
Izaiáš 45:23...pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. "Jen v...
Izaiáš 46:1...potomci dojdou v Hospodinu slávy a vítězství.  Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč;...
Izaiáš 48:14...miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, jsem...
Izaiáš 54:15...napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl napadnout, padne před tebou. Hle, to jsem stvořil kováře,...
Jeremiáš 4:26...jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví...
Jeremiáš 6:15...stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování, praví...
Jeremiáš 8:4..." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět?...
Jeremiáš 8:12...stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtuji, praví...
Jeremiáš 11:22...zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase,...
Jeremiáš 15:13...Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po...
Jeremiáš 17:3... Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu...
Jeremiáš 18:21...ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich mladíci padnou mečem v boji! Z...
Jeremiáš 19:7...Jeruzalémských. Nechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě....
Jeremiáš 20:4...i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do...
Jeremiáš 20:11...bojovník, a tak ti, kteří pronásledujípadnou a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba,...
Jeremiáš 21:10...v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou babylonského krále a ten je vypálí....
Jeremiáš 23:12... praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzkápadnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím...
Jeremiáš 25:27... Bůh Izraele: Pijte, opijte se, pozvracejte sepadněte, že nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A...
Jeremiáš 25:34... svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešelpadnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct,...
Jeremiáš 32:4...král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit...
Jeremiáš 32:24...náspy! Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na...
Jeremiáš 32:36...ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského krále.'...
Jeremiáš 32:43...jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a...
Jeremiáš 34:3...ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycenpadneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma...
Jeremiáš 37:17...slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi...
Jeremiáš 38:3...naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude."...
Jeremiáš 38:18...velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám...
Jeremiáš 38:23...vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani tyPadneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v...
Jeremiáš 44:12...a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynoupadnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po...
Jeremiáš 46:12...naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé,  padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin promluvil k...
Jeremiáš 46:24...jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera egyptskápadne do rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 48:15... jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje...
Jeremiáš 48:41...vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských...
Jeremiáš 48:44...Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkatpadne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad...
Jeremiáš 49:26...pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnou v ulicích, všichni bojovníci budou v ten den zabiti,...
Jeremiáš 50:10...bojovníci se s prázdnou nevrátí. Babylonie padne za kořist; všichni její plenitelé se nasytí, praví...
Jeremiáš 50:15...pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta....
Jeremiáš 50:30...drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou v ulicích a všichni bojovníci budou v ten den zabiti...
Jeremiáš 50:46...i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! ...
Jeremiáš 51:8...to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste balzám na...
Jeremiáš 51:31...- babylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří...
Jeremiáš 51:44...úst, co pohltil. Národy se k němu nepohrnoupadnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte...
Jeremiáš 51:49...zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli Babylonu...
Pláč 2:11...útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i kojenci klesají v...
Pláč 4:9...ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti,...
Ezechiel 1:28...Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřilpadl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. ...
Ezechiel 3:23...taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu KebarPadl jsem na tvář. Vstoupil však do Duch a postavil ...
Ezechiel 5:12...pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s...
Ezechiel 6:11...všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem,...
Ezechiel 6:12... Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízkopadne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem....
Ezechiel 7:8...Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé...
Ezechiel 9:8...a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sámPadl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To...
Ezechiel 11:5...proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na  padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin:...
Ezechiel 11:7...Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; ...
Ezechiel 11:10...rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudkyPadnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy...
Ezechiel 11:13...prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův, zemřelPadl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne,...
Ezechiel 17:21...nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech...
Ezechiel 21:16...meč se i všem stromům vysmívá. je naleštěnpadne do dlaně, ostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce...
Ezechiel 21:27...se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát...
Ezechiel 24:21...vaši synové a dcery, které jste po sobě nechalipadnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj...
Ezechiel 28:9...tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh,  padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců,...
Ezechiel 30:5...Arábie, Kub i lid spojenecké země, ti všichni padnou mečem spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou...
Ezechiel 30:6...mečem spolu s Egyptem. Tak praví HospodinPadnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od...
Ezechiel 30:17...za bílého dne. Mládenci z Heliopole a Bubastis padnou mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane...
Ezechiel 31:12... jej porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány ve...
Ezechiel 32:12...krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech pohanů,...
Ezechiel 32:20...lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt ...
Ezechiel 32:22...armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem...
Ezechiel 32:23...její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živýchpadli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho horda -...
Ezechiel 32:24...- kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti,...
Ezechiel 33:4...varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na...
Ezechiel 33:5...zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se zachránit....
Ezechiel 33:21...přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka...
Ezechiel 33:27...Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalináchpadnou mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za potravu zvěři...
Ezechiel 38:20... Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi...
Ezechiel 39:4...vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě...
Ezechiel 39:23...a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečem. Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu...
Ezechiel 43:3...město, a tomu, které jsem měl u průplavu KebarPadl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní...
Ezechiel 44:4...jak Hospodinův chrám naplnila Hospodinova slávaPadl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře...
Daniel 2:46...pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil také, ...
Daniel 3:5...citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbupadněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král...
Daniel 3:10... harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadl a...
Daniel 3:15...citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbupadnout a klanět se soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se...
Daniel 8:17...tedy směrem ke mně, a když se přiblížilpadl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj,...
Daniel 10:7... Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal...
Daniel 10:9...jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšelpadl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se dotkla ruka...
Daniel 11:14...pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k...
Daniel 11:19...do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesnepadne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k...
Daniel 11:26...stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem...
Daniel 11:41... přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a...
Ozeáš 7:16...Nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se...
Ozeáš 10:8... Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli, od gibejských dní, tam...
Ozeáš 14:2...se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s...
Amos 3:5...Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapilPadne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada?...
Amos 5:2...- žalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát nevstane. Opuštěna bude v zemi své, nikdo...
Amos 7:17...žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš...
Amos 8:14... živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad...
Jonáš 1:7...na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč...
Micheáš 7:8...Nejásej, nepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem...
Ageus 2:22...říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V ten den,...
Zachariáš 11:2...tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten...
Zachariáš 14:1... Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž...
Matouš 2:11... a když tam uviděli dítě s jeho matkou Mariípadli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a...
Matouš 4:9...slávu. "To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl...
Matouš 7:25...muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na...
Matouš 7:27...bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na...
Matouš 13:4... aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná...
Matouš 13:5...cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned...
Matouš 13:7...je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná...
Matouš 13:8...když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé stonásobnou,...
Matouš 15:14...vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho...
Matouš 15:32... Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik...
Matouš 17:6... Jeho poslouchejte." Když to učedníci uslyšelipadli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se...
Matouš 17:14...k zástupu, přistoupil k němu jeden člověkpadl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým...
Matouš 18:26... co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou...
Matouš 18:29...ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím...
Matouš 21:44...a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten kámen...
Matouš 23:35...a pronásledovat je od města k městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve...
Matouš 23:36...a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme, který...
Matouš 26:39... "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešelpadl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ...
Matouš 26:52...svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned...
Matouš 28:9...s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řeklPadly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu....
Marek 4:4... aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná...
Marek 4:5...cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned...
Marek 4:7...je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je, takže...
Marek 4:8...je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úrodu -...
Marek 5:6... Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhlpadl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl: "Co je ti do ,...
Marek 5:22...synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uvidělpadl mu k nohám. Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď...
Marek 5:33... stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš ...
Marek 7:25... která měla dcerku s nečistým duchem. Přišlapadla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal...
Marek 8:3...a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladovépadnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." "Jak...
Marek 14:35...k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešelpadl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina...
Lukáš 1:9...službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval...
Lukáš 5:8... se ponořovaly. Když to Šimon Petr uvidělpadl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal....
Lukáš 5:12...tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíšepadl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš ...
Lukáš 8:5... aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné...
Lukáš 8:6...cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu...
Lukáš 8:7...když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je udusilo....
Lukáš 8:8...to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou...
Lukáš 8:28... ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřiklpadl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti do ,...
Lukáš 8:41...přišel muž jménem Jairus, představený synagogyPadl Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl...
Lukáš 8:47... že se to neutají. S rozechvěním přistoupilapadla před ním a pověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla...
Lukáš 15:20... z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhlpadl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn,...
Lukáš 17:16...je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil BohaPadl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl...
Lukáš 20:18...stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten kámen padne, toho...
Lukáš 22:41..." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodilpadl na kolena a modlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode...
Lukáš 23:30...a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje...
Jan 9:38... který s tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolalpadl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na...
Jan 11:32...přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila hopadla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr...
Jan 18:6... Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ," ucouvlipadli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše...
Skutky 1:26...a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům. ...
Skutky 5:5...se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšelipadla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho,...
Skutky 5:11...celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo...
Skutky 5:15...je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních...
Skutky 9:4...k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebePadl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč ...
Skutky 10:25...Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstřícpadl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy:...
Skutky 13:11...trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by...
Skutky 16:29...si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a...
Skutky 19:17...všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti....
Skutky 22:7...poledne náhle obklopilo veliké světlo z nebePadl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč ...
Skutky 26:14...a obklopilo i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl:...
Skutky 28:6... Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic...
Římanům 11:22...si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v...
1. Korintským 10:8...jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako...
1. Korintským 14:25...usvědčován. vyjde najevo, co skrývá v srdcipadne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu, Bůh je...
1. Timoteus 2:14...se nechal svést, ale jeho žena byla svedenapadla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její...
Židům 3:17...let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho...
Židům 11:30...o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou...
Zjevení 1:17...jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřilpadl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na položil svou...
Zjevení 4:10...a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věkůpadne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na...
Zjevení 5:8... ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté...
Zjevení 5:14...věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek...
Zjevení 6:16...do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu,...
Zjevení 7:11...stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostípadli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy:...
Zjevení 8:10...lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na...
Zjevení 11:13...nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní...
Zjevení 11:16...sedí na svých trůnech před Božím obličejempadlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě,...
Zjevení 13:10...zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých....
Zjevení 14:8...vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo...
Zjevení 16:19...se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh...
Zjevení 17:10...ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a přijde, musí...
Zjevení 18:2...ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem...
Zjevení 19:4..." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen!...
Zjevení 19:10...večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova." Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi...
Zjevení 22:8...viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uvidělpadl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi...

Slova obsahující padla: dopadla (2) koupadla (2) napadla (3) nepřipadla (1) opadla (1) padla (44) popadla (3) propadla (5) přepadla (3) připadla (7) spadla (9) upadla (1) zapadla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |