Padesáti

Hledám varianty 'padesáti' [ padesáti (30) padesát (39) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 7:24...s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř...
Genesis 8:3... Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého...
Genesis 18:24...také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo...
Genesis 18:26...Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodoměpadesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo."...
Genesis 18:28...jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti...
Exodus 18:21...ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc...
Exodus 18:25...vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci...
Exodus 26:5...spojeném kusu. Na první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého...
Exodus 26:6...kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak...
Exodus 26:10...stanu. Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél krajní houně druhého...
Exodus 26:11...krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak...
Exodus 36:12...spojeném kusu. Na první koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého...
Exodus 36:13...poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak...
Exodus 36:17...zvlášť pět houní a šest houní. Potom připevnili padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně...
Exodus 36:18...houně druhého spojeného kusu. Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden...
Leviticus 23:16...dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť....
Numeri 4:3...domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle...
Numeri 4:23...domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby...
Numeri 4:30...a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby...
Numeri 4:35...otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu...
Numeri 4:39...rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při...
Numeri 4:43...rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při...
Numeri 4:47...domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla...
Numeri 8:25...službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude ...
Numeri 16:2...Óna, syna Peletova, a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to...
Numeri 16:17...svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou...
Numeri 31:30...synům Izraele vyber po jednom ukořistěnémpadesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu,...
Numeri 31:47...synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty...
Deuteronomium 1:15...vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti a za představené vašich kmenů. Vašim...
Deuteronomium 22:29...pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou....
Jozue 7:21...stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tom a vzal jsem si to....
1. Samuel 8:12...Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň...
2. Samuel 15:1...políbil. Abšalom si později opatřil vůz, koněpadesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával...
1. Královská 1:5... Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se:...
1. Královská 18:4...proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.)...
1. Královská 18:13...proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. A...
1. Královská 18:19...všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří...
1. Královská 18:22...Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou,...
2. Královská 1:9...řekl král. Poslal tedy na něj velitelepadesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel...
2. Královská 1:10... z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i s...
2. Královská 1:11... Král tedy na něj poslal dalšího velitelepadesáti vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží...
2. Královská 1:12... z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil...
2. Královská 1:13... Král tedy poslal ještě třetího velitelepadesáti muži. Když ale ten třetí velitel padesáti mužů...
2. Královská 1:14...oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův...
2. Královská 2:7...živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál spoluPadesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se...
2. Královská 2:16...tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat...
2. Královská 2:17... svolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se...
2. Královská 15:2...v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z...
2. Královská 15:25... proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil ho v královském paláci v...
2. Královská 21:1...ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. Páchal,...
1. Letopisů 8:40...vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni...
2. Letopisů 3:9...ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti...
2. Letopisů 26:3...v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z...
2. Letopisů 33:1...ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a...
Ester 5:14...přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj...
Ester 7:9...krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!" rozkázal král. A tak...
Ageus 2:16...našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro padesát měr, našel tam jen dvacet. Všechno, na čem jste...
Marek 6:40... Když se rozložili ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi,...
Lukáš 7:41...dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil....
Lukáš 9:14...pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti," řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny...
Lukáš 16:6...mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si sedni a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr...
Jan 8:57...den; uviděl ho a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé....
Skutky 13:20...jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když...
Skutky 19:19...pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo...

Slova obsahující padesáti: dvaapadesáti (1) padesáti (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |