Padali

Hledám varianty 'padali' [ padej (1) padat (16) padaly (2) padali (10) padala (4) padal (1) padají (11) padá (12) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 16:13...křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti...
Exodus 16:14...okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi...
Numeri 11:9...jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid...
Numeri 24:4...řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé...
Numeri 24:16... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to...
Deuteronomium 33:28...nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný,...
Soudců 5:4...jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze...
1. Samuel 14:13...a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je dobíjel. V této první bitvě pobil...
1. Samuel 31:1... Izraelští muži se před nimi dali na útěkpadali mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo...
1. Letopisů 10:1... Izraelští muži se před nimi dali na útěkpadali pobiti na svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali...
2. Letopisů 29:30...Asafa. Oslavovali ho s velikou radostípadali na kolena a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil:...
Job 37:6... působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy...
Žalmy 27:2... moji nepřátelé a protivníci sami vrávorajípadají. I když se proti mně vojsko utáboří, srdce se...
Žalmy 69:10... Horlivost tvého domu totiž stravujepadají na urážky tobě určené! V slzách když jsem se...
Žalmy 78:28...je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se...
Žalmy 78:64...nezazněly písně svatební. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán...
Žalmy 107:26... vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebipadali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak...
Přísloví 18:8...se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš...
Přísloví 19:3...nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci ale na Hospodina...
Přísloví 26:22...se pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty...
Přísloví 26:27...veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do  padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou...
Přísloví 31:21...chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích....
Kazatel 10:8...jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do  padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten...
Izaiáš 40:30...jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtajípadají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových...
Izaiáš 46:2... jsou obtížena k padnutí. Hroutí se, spolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí...
Izaiáš 55:10...je smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi...
Jeremiáš 3:3...jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá...
Jeremiáš 32:25...vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si...
Jeremiáš 46:6... Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorajípadají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v...
Jeremiáš 46:16...pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes druhého budou klopýtat. Prý:...
Jeremiáš 51:4...vyhlaďte jako proklaté! v zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně ranění leží v ulicích!" Izraele...
Jeremiáš 51:49...kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a...
Pláč 1:7...všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se...
Pláč 2:21...leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez...
Pláč 4:9...padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti, kdo...
Ezechiel 6:7...a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin. Některé ale...
Ezechiel 7:12... kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co...
Ezechiel 13:11...Spadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle -...
Ezechiel 25:13...jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid,...
Ezechiel 28:23...morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že...
Ezechiel 30:4...přijde meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatství a zboří jeho základy....
Ezechiel 35:8...stráních, v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná...
Daniel 3:7... citeru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbupadali a klaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král...
Daniel 11:33...poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a okrádáni. V ...
Nahum 3:3...hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak...
Nahum 3:12...fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své...
Matouš 17:15...synem. padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým...
Matouš 24:29...se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na...
Matouš 26:37...Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim....
Marek 3:11... A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale on jim velmi...
Marek 13:25...se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří...
Marek 14:33...sebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k smrti....
Lukáš 11:17...proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí...
Lukáš 21:24...veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny...
Zjevení 6:13...pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem...
Zjevení 16:21...všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně...

Slova obsahující padali: napadali (2) padali (10) připadali (2) vypadali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |