Padá

Hledám varianty 'padá' [ padej (1) padat (16) padaly (2) padali (10) padala (4) padal (1) padají (11) padá (12) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 16:13...křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti...
Exodus 16:14...okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi...
Numeri 11:9...jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid...
Numeri 24:4...řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé...
Numeri 24:16... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to...
Deuteronomium 33:28...nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný,...
Soudců 5:4...jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze...
1. Samuel 14:13...a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je dobíjel. V této první bitvě pobil...
1. Samuel 31:1... Izraelští muži se před nimi dali na útěkpadali mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo...
1. Letopisů 10:1... Izraelští muži se před nimi dali na útěkpadali pobiti na svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali...
2. Letopisů 29:30...Asafa. Oslavovali ho s velikou radostípadali na kolena a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil:...
Job 37:6... působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy...
Žalmy 27:2... moji nepřátelé a protivníci sami vrávorajípadají. I když se proti mně vojsko utáboří, srdce se...
Žalmy 69:10... Horlivost tvého domu totiž stravujepadají na urážky tobě určené! V slzách když jsem se...
Žalmy 78:28...je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se...
Žalmy 78:64...nezazněly písně svatební. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán...
Žalmy 107:26... vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebipadali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak...
Přísloví 18:8...se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš...
Přísloví 19:3...nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci ale na Hospodina...
Přísloví 26:22...se pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty...
Přísloví 26:27...veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do  padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou...
Přísloví 31:21...chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích....
Kazatel 10:8...jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do  padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten...
Izaiáš 40:30...jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtajípadají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových...
Izaiáš 46:2... jsou obtížena k padnutí. Hroutí se, spolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí...
Izaiáš 55:10...je smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi...
Jeremiáš 3:3...jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá...
Jeremiáš 32:25...vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si...
Jeremiáš 46:6... Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorajípadají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v...
Jeremiáš 46:16...pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes druhého budou klopýtat. Prý:...
Jeremiáš 51:4...vyhlaďte jako proklaté! v zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně ranění leží v ulicích!" Izraele...
Jeremiáš 51:49...kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a...
Pláč 1:7...všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se...
Pláč 2:21...leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez...
Pláč 4:9...padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti, kdo...
Ezechiel 6:7...a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin. Některé ale...
Ezechiel 7:12... kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co...
Ezechiel 13:11...Spadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle -...
Ezechiel 25:13...jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid,...
Ezechiel 28:23...morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že...
Ezechiel 30:4...přijde meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatství a zboří jeho základy....
Ezechiel 35:8...stráních, v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná...
Daniel 3:7... citeru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbupadali a klaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král...
Daniel 11:33...poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a okrádáni. V ...
Nahum 3:3...hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak...
Nahum 3:12...fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své...
Matouš 17:15...synem. padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým...
Matouš 24:29...se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na...
Matouš 26:37...Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim....
Marek 3:11... A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale on jim velmi...
Marek 13:25...se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří...
Marek 14:33...sebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k smrti....
Lukáš 11:17...proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí...
Lukáš 21:24...veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny...
Zjevení 6:13...pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem...
Zjevení 16:21...všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně...

Slova obsahující padá: dopadá (6) napadá (6) nenapadá (1) neodpadáme (1) nepadá (3) nepřipadá (1) odpadá (1) opadá (2) opadává (1) padá (12) popadá (2) propadám (1) připadá (6) rozpadá (4) upadá (1) upadáte (1) vypadá (5) vypadáme (1) vypadáte (1) zapadá (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |