Pažích

Hledám varianty 'pažích' [ pažím (1) pažích (1) paží (27) paži (12) paže (28) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 49:24... Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř,...
Exodus 6:6...vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a...
Exodus 15:16...potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine,...
Deuteronomium 4:34...národa, a to bojem, mocnou rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima...
Deuteronomium 5:15...Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys...
Deuteronomium 7:19... na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin,...
Deuteronomium 9:29... Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné...
Deuteronomium 11:2...jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamení a skutky, které uprostřed Egypta vykonal...
Deuteronomium 26:8...a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed znamení a zázraků. Přivedl...
Soudců 15:14...se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z...
Soudců 16:12...měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhalpaží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď...
2. Samuel 1:10...nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David...
2. Samuel 22:35...udílí hbitost laní, staví na výšiny.  paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk...
1. Královská 8:42...tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto chrámu,...
2. Královská 17:36...vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte...
2. Letopisů 6:32...tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a modlili se směrem k tomuto chrámu, i...
Nehemiáš 1:10... který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého...
Job 31:22...jsem viděl, že soud na - pak mi vyrvou paži z ramena, je ruka v lokti zlomena! Božího trestu...
Job 38:15...tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses...
Žalmy 10:15...spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál!...
Žalmy 18:35...udílí hbitost laní, staví na výšiny.  paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk...
Žalmy 37:17... spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemůPaže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin...
Žalmy 44:4...vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář...
Žalmy 77:16...zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky....
Žalmy 79:11...k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami,...
Žalmy 89:11...Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží, svět se...
Žalmy 89:14... Tábor i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právo a...
Žalmy 89:22...jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat,  paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel...
Žalmy 98:1...píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicípaží své svatosti vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl...
Žalmy 136:12...Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné rucepaži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví...
Přísloví 31:17...vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce...
Kazatel 7:26...smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před , hříšníka...
Píseň 5:14... Jeho rty jsou jako lilie myrhou kanoucí. Jeho paže - zlaté pruty osázené chrysolity. Jeho břicho - plát...
Píseň 8:6...na srdce si vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob....
Izaiáš 30:30...svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s...
Izaiáš 40:10...Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho...
Izaiáš 51:5...blíží se, spása je na cestě,  paže národům právo přinese. Ostrovy na čekají, mou paži...
Izaiáš 51:9...všechny časy je spasení. Probuď se, probuďpaže Hospodinova, obleč se silou svou! Probuď se jako za...
Izaiáš 52:10...- on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny...
Izaiáš 53:1...uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země...
Izaiáš 59:16... že tu není ani jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se posílil...
Izaiáš 62:8... Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům...
Izaiáš 63:5...jsem se, že v nikom není opory. Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní prchlivostí jsem se...
Izaiáš 63:12...svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil,...
Jeremiáš 21:5...budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo...
Jeremiáš 27:5...pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na a ji svěřuji,...
Jeremiáš 32:17... Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné!...
Jeremiáš 32:21...znameními a zázraky, mocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž...
Jeremiáš 48:25... blízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomena, praví Hospodin. Opijte ho za to, že se...
Ezechiel 4:7...svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. tehdy svážu provazy, takže...
Ezechiel 13:20...lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám jepaží a propustím ty, které jste lapaly jako ptáky do pasti....
Ezechiel 20:33...v kypícím hněvu, pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží...
Ezechiel 20:34... V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste...
Ezechiel 30:21...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena,...
Ezechiel 30:22...proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky meč....
Ezechiel 30:24...Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemíchPaže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu...
Ezechiel 30:25...takže před ním bude sténat, jako sténají raněníPaže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou...
Daniel 2:32... Hlava sochy byla z čistého zlata, hruďpaže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a...
Daniel 10:6... tvář jako blesk, oči jako hořící pochodněpaže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl...
Ozeáš 7:15... se však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se,...
Zachariáš 11:17...pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho pravé oko! mu ta paže úplně ochrne, mu...
Lukáš 1:51... kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné...
Jan 12:38... uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě...
Skutky 13:17...v Egyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |