Původem

Hledám varianty 'původem' [ původu (2) původem (9) původ (5) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 32:32...dosvědčit! Jejich réva je z révy sodomsképůvodem z vinic Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich...
1. Samuel 18:18...na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát...
2. Královská 11:1... rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se...
2. Letopisů 22:10...z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale podařilo unést...
Ezdráš 2:59...a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodempůvodem z Izraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi:...
Nehemiáš 7:61...a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodempůvodem z Izraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi:...
Nehemiáš 9:2...a posypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a...
Ester 2:10... Ester neprozradila nic o své národnostipůvodu, protože Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela....
Ester 2:20...kancléřství. Ester stále ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak Mordechaj přikázal. Poslouchala...
Ezechiel 16:3...Řekni: Toto praví Panovník Hospodin JeruzalémuPůvodem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a...
Daniel 9:1... V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského...
Micheáš 5:1...vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy...
Skutky 4:36...(což v překladu znamená Syn potěšení), levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil...
Skutky 11:20...Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nichpůvodem z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie...
Skutky 18:2... Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvilapůvodem z Pontu, který se s manželkou Priscillou nedávno...
Skutky 18:24...Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písmapůvodem z Alexandrie. Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |