Půst

Hledám varianty 'půst' [ půsty (2) půstu (3) půst (15) ]. Nalezeno 20 veršù.
2. Samuel 12:16... David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se...
1. Královská 21:9...Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte...
1. Královská 21:12...v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva...
2. Letopisů 20:3...hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od...
Ezdráš 8:21... Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby...
Ester 4:3...nařízení, nastal u Židů veliký smutekpůst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.)...
Ester 9:31...pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a naříkání. Slova ohledně purim stvrdil i rozkaz...
Izaiáš 58:4... co chcete, všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá...
Izaiáš 58:5... abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy člověk hladovět? Kdy...
Izaiáš 58:6...dnem, který Hospodin v oblibě? Není snad toto půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo jsou v krutých...
Jeremiáš 36:9...Jeruzaléma přicházel z judských měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova...
Joel 1:14...Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny...
Joel 2:15...Boha. na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejte! Shromážděte lid, posvěťte...
Jonáš 3:5..." obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších po největší oblékli...
Zachariáš 8:19...Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupůPůst ve čtvrtém, pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům...
Matouš 6:18...si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu....
Lukáš 5:34...jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátelepůstu, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim...
Skutky 13:3...Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po půstu a modlitbě na tedy vložili ruce a propustili je....
Skutky 27:9... Ztratili jsme hodně času; minul dokoncePůst a další plavba by byla nebezpečná. Pavel je proto...
2. Korintským 11:27...bezesných nocí! Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a nahota. Kromě toho všeho na ...

Slova obsahující půst: půst (15) půstu (3) půsty (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |