Působí

Hledám varianty 'působí' [ působit (1) působíš (3) působím (2) působily (2) působili (2) působil (8) působí (42) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 26:35...Beerího, a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák...
Genesis 39:3...pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si...
Genesis 39:23...mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s nímpůsobil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se...
1. Letopisů 26:29...bratři. Kenaniáš a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem....
Nehemiáš 12:26...při branách a hlídky při skladech v branách. Ti působili za dnů Joakima, syna Jošuova, syna Jocadakova, a...
Job 23:9...na východ, není tam, ani na západě ho nevnímámPůsobí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho...
Job 25:2...mu na to řekl: "Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko...
Job 37:5...ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmípůsobí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi...
Žalmy 37:1...se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní...
Žalmy 65:9...ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji...
Žalmy 72:18...Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho...
Žalmy 78:43...dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků...
Žalmy 119:68...tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní...
Žalmy 136:4...- jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe...
Žalmy 145:13...je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,...
Žalmy 145:17...spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají...
Žalmy 147:14...tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdechPůsobí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí ...
Přísloví 17:8...slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí....
Přísloví 18:19... Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Ovocem svých úst si každý naplní...
Přísloví 29:3...darebáci, národ běduje. Kdo miluje moudrostpůsobí otci radost, přítel nevěstek však mrhá majetek....
Kazatel 11:5...těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své...
Izaiáš 26:12...oheň pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil....
Izaiáš 44:24... v lůnu zformoval: jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi...
Izaiáš 45:7...žádný jiný není! formuji světlo a tvořím tmupůsobím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to všechno...
Izaiáš 54:16...účelu; tentýž jsem stvořil také zhoubce, aby působil záhubu. Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a...
Izaiáš 58:4... všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na...
Jeremiáš 14:22...ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili...
Ezechiel 18:18...žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem...
Amos 4:11...nevrátili, praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem rozvrátil Sodomu a Gomoru;...
Zachariáš 10:1...Hospodina déšť, když na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje....
Matouš 5:9...čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze...
Marek 4:26...vzato i to, co ." Potom řekl: "Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve...
Jan 14:10...sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně...
Skutky 14:3...Pánu, který potvrzoval poselství o své milostipůsobil skrze jejich ruce divy a zázraky. Obyvatelstvo...
Římanům 5:3...chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost...
Římanům 7:5... Zákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď...
Římanům 16:17... Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali...
1. Korintským 12:6...Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke...
1. Korintským 12:11...druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého...
2. Korintským 4:12...těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme stejného...
2. Korintským 7:10...neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat....
2. Korintským 9:11...štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž...
Galatským 2:8... tak jako Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil...
Galatským 3:5...ničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Duchapůsobí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky...
Efeským 1:11...předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se...
Efeským 1:19...veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když...
Efeským 2:2...ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s...
Efeským 3:7...jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána...
Efeským 3:20...do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem...
Filipským 2:13...svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!...
Koloským 1:29...a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za...
Koloským 2:23... falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě...
2. Tesalonickým 2:7... v daný čas. Tajemství této bezbožnosti ale působí; čeká jen na to, zmizí ta překážka. se pak...
Židům 13:21...opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše...
Zjevení 13:5...vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se...
Zjevení 13:12...všechnu moc první šelmy před její tvářípůsobí, že se země i její obyvatelé budou klanět první...
Zjevení 13:13...smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divypůsobí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z...

Slova obsahující působí: nepůsobí (2) nepůsobím (1) nezpůsobí (1) působí (42) působícího (1) působím (2) působíš (3) zapůsobí (1) způsobí (11) způsobím (25) způsobíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |