Půjdeš li

Hledám varianty 'půjdeš li' [ půjdu (42) půjdou (25) půjdete (13) půjdeš (42) půjdeme (20) půjde (67) pojďte (54) pojďme (70) pojď (89) | li ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 13:8Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo."
Genesis 13:9...před tebou celá země? Odděl se ode , prosímPůjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu...
Genesis 13:15Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě.
Genesis 13:16Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."
Genesis 33:12Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře.
Genesis 43:3Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo.
Genesis 43:4Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'"
Exodus 22:7Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu.
Exodus 22:8...majetek svého bližního. V každé majetkové připůjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, ať přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten dá svému bli
Exodus 23:22Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům, Hivejcům a Jebusejcům. je vyhladím,
Exodus 33:13Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout."
Exodus 33:14Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď!
Exodus 33:15Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země."
Leviticus 27:8Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté.
Leviticus 27:9...jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slibPůjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude...
Leviticus 27:10Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze.
Leviticus 27:11... bude svaté to původní i to, jímž je zaměnilPůjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu...
Leviticus 27:26Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu.
Leviticus 27:27...je ze skotu nebo z bravu, patří již HospodinuPůjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ní ještě pětinu navíc. Nebude-li
Numeri 10:8Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel.
Numeri 10:9...bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokoleníPůjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli
Numeri 10:31Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže."
Numeri 10:32...bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcemPůjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které...
Numeri 32:20Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele.
Deuteronomium 15:16Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku.
Deuteronomium 15:17...ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž udělášpůjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej...
Deuteronomium 23:24Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby.
Deuteronomium 23:25...slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonejPůjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle...
Deuteronomium 23:26... do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádobyPůjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bli
Deuteronomium 24:12Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem.
Deuteronomium 25:7...si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzítpůjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli
Soudců 4:7 pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!"
Soudců 4:8...a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!"...
Ester 4:15Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu."
Ester 4:16... I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li,...
Přísloví 4:11Cestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí.
Přísloví 4:12...chci učit, po přímých stezkách chci véstPůjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic...
Izaiáš 43:1Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořil, Jákobe, ten, kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se, jsem vykoupil a povolal jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen nespálí.
Izaiáš 43:2...vykoupil a povolal jménem tvým - patříš miPůjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li
Jeremiáš 40:4Teď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil.
Matouš 19:20"To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."
Matouš 19:21Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.
Skutky 25:11Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho obviňují, nic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!" Festus to probral se svými poradci a odpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!"
1. Korintským 16:3Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou.
1. Korintským 16:4Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím,
1. Korintským 16:6ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu.
Zjevení 13:9Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.

Slova obsahující půjdeš li: nepůjdeš (1) půjdeš (42) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |