Půdě

Hledám varianty 'půdě' [ půdy (9) půdu (16) půdou (4) půdě (5) půda (9) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 2:5...déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý...
Genesis 4:2...se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu...
Genesis 47:18...pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás...
Genesis 47:19...než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a...
Genesis 47:20...Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole,...
Genesis 47:22...ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené...
Genesis 47:23...lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! ...
Genesis 47:26...faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi....
Exodus 3:5...z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův,...
Leviticus 25:24...a vy jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného...
Leviticus 25:31...obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti...
Deuteronomium 7:13.... Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji, vrhu tvého skotu i...
Deuteronomium 28:4...i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu i mláďata tvého...
Deuteronomium 28:18...i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Prokletý budeš...
Deuteronomium 28:51... Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani...
Deuteronomium 30:9...lůna, v plodu tvého dobytka i v plodech tvé půdy. Hospodin se bude znovu těšit z tvého blahobytu, jako...
2. Samuel 9:10...budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy....
1. Královská 7:46...je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Bylo jich dohromady tolik,...
2. Královská 5:17...tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž nechce přinášet zápaly ani...
2. Letopisů 4:17...je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Všeho vybavení, které...
2. Letopisů 26:10... a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po...
2. Letopisů 31:19...kněžím ze synů Áronových, žijícím na obecní půdě na předměstích. Přidělovali je každému knězi mužského...
Nehemiáš 10:36...přinášet do Hospodinova domu své prvotinypůdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psáno v...
Job 14:19...odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval půdu odplaví - takto ty bereš člověku naději! Když ho...
Job 31:38... předstoupím před něj jako princ! Jestli  půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně, jestli...
Žalmy 105:35...jim v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodí. Všechno prvorozené pak v zemi bil, všechen...
Izaiáš 1:7...země leží v sutinách, vaše města jsou spálenaPůdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky...
Izaiáš 34:9...o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu!...
Jeremiáš 14:4...zklamáni a zahanbeni skrývají hlavu v dlaníchPůda je rozpukaná, protože v zemi neprší; rolníci proto...
Ezechiel 13:9...domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin....
Ezechiel 17:5... Potom vzal semeno z země a zasel do úrodné půdy, jak vrbový proutek je zasadil pěkně u vody. Když...
Ezechiel 17:8... aby ji zavlažil. Přitom byla zasazena do dobré půdy pěkně u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a...
Ezechiel 20:38...je ze země, ve které pobývali, na izraelskou půdu ale nevkročí. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Nuže,...
Ezechiel 20:42...poznáte, že jsem Hospodin - vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim...
Matouš 13:8... udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé stonásobnou, jiné...
Marek 4:8...nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úrodu - některé dalo...
Marek 4:16...bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s...
Marek 4:20... A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu - jeden...
Skutky 7:33...z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |