Pšenici

Hledám varianty 'pšenici' [ pšenicí (1) pšenici (18) pšenice (18) pšenic (1) ]. Nalezeno 38 veršù.
Exodus 9:32... neboť ječmen měl klasy a len pučel.  Pšenice a špalda ale potlučeny nebyly, protože raší později...
Deuteronomium 8:8...vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek,...
Soudců 6:11...Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli....
Růt 2:23...paběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmenepšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi...
1. Samuel 6:13... Obyvatelé Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak a spatřili Truhlu, ten pohled...
1. Samuel 12:17...před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a...
2. Samuel 4:6...Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do...
2. Samuel 17:28...tam přinesli lůžka a přikrývky, misky a džbánypšenicí, ječmenem a moukou, s praženým zrním, fazolemi a...
1. Královská 5:25... Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského...
1. Letopisů 21:20...jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři synové,...
1. Letopisů 21:23...býčky k zápalným obětem, smyky jako dřívípšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na...
2. Letopisů 2:9... Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000 korů ječmene, 20 000 batů vína a 20 000...
2. Letopisů 2:14... Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl. My pokácíme v...
2. Letopisů 27:5...museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i druhý a...
Ezdráš 6:9... berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebespšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští...
Ezdráš 7:22... a to do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezení....
Job 31:40...její nájemce - pak mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí....
Žalmy 81:17...zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepšípšenic, medem ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve...
Žalmy 147:14... Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo...
Píseň 7:3...víno v nikdy nechybí! Podbřišek tvůj - kupka pšenice ztrácející se v liliích. Dvojice prsů tvých dvojice...
Izaiáš 28:25... nerozhazuje kmín? Copak do těch brázd neseje pšenici, ječmen do řádků a špaldu na kraji? Tak mu to přece...
Jeremiáš 12:13...žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co...
Jeremiáš 41:8..."Nezabíjej nás! Máme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu." A tak je nechal a nepobil...
Ezechiel 4:9...bok, dokud neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso a špaldu a všechno to...
Ezechiel 45:13...vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a šestina efy z každého chomeru ječmene. Předepsaná...
Joel 1:11... Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli! Vinná...
Matouš 3:12... lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit...
Matouš 13:25...lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla...
Matouš 13:29...byste při trhání koukolu mohli vytrhnoutpšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu...
Matouš 13:30...nejdříve koukol a svažte do snopků ke spáleníPšenici ale shromážděte do obilnice.'" Pověděl jim další...
Lukáš 3:17... drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlatPšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí...
Lukáš 16:7...Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš...
Lukáš 22:31... hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala....
Jan 12:24...oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však...
Skutky 27:38...celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozednilo....
1. Korintským 15:37...tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám...
Zjevení 6:6...uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno...
Zjevení 18:13... voňavky, mast i kadidlo; víno, olej, moukupšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a těla i duše lidí....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |