Přivezte

Hledám varianty 'přivezte' [ přivezte (2) přivezou (1) přivezly (1) přivezli (8) přivezete (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 43:2...krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam...
Genesis 45:19...z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďtepřivezte i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým...
Genesis 45:27...když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael...
Genesis 46:5...a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v...
2. Samuel 6:2...se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů...
1. Královská 9:28...se do Ofiru, naložili tam 420 talentů zlatapřivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se...
1. Královská 22:37...domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtevPřivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz...
2. Letopisů 8:18...s Šalomounovými služebníky vydali do OfiruPřivezli odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi...
Ezdráš 3:7...a olej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do Jafy. Druhého měsíce...
Nehemiáš 10:32...ženit své syny. Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku...
Izaiáš 60:9...lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu...
Ageus 1:8...si, jak se vám vede! Vypravte se do horpřivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu zalíbení,...
Ageus 1:9...Hospodin. Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |