Přivést

Hledám varianty 'přivést' [ přivést (20) přivedu (77) přiveďte (20) přivedou (14) přivedli (54) přivedla (6) přivedl (110) přivedete (4) přivedeš (12) přivedeni (1) přiveden (6) přivedeme (1) přivede (48) přiveď (22) ]. Nalezen 381 verš.
Genesis 2:19...všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvopřivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli...
Genesis 2:21...rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber...
Genesis 2:22...vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženupřivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně...
Genesis 6:19...synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstvapřivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s...
Genesis 14:16...od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetekPřivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy...
Genesis 20:9...tobě provinil, že jsi na a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!"...
Genesis 24:67...Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se...
Genesis 27:12...Pak před ním budu vypadat jako podvodníkpřivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí...
Genesis 27:20...zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď...
Genesis 28:15...Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu  přivedu do této země. Neopustím , dokud nevykonám, co...
Genesis 29:13... rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbilpřivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl...
Genesis 29:23...hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léupřivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své...
Genesis 34:30...vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům...
Genesis 39:14...svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte sePřivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi...
Genesis 39:17...vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když...
Genesis 42:20...a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladuPřiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše...
Genesis 42:34...svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jdětePřiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se...
Genesis 42:37...Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu...
Genesis 42:38... Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zléhopřivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval...
Genesis 43:7...mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci...
Genesis 43:23...Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim...
Genesis 44:21...velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli...
Genesis 44:29...mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zléhopřivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu...
Genesis 44:31... uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem...
Genesis 45:13...v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte sipřiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru...
Genesis 46:4... půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy...
Genesis 46:7...vnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučkyPřivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou...
Genesis 47:7...je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona,...
Genesis 48:9...moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči...
Genesis 48:10...stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi...
Genesis 48:21..."Hle, umírám, ale Bůh bude s vámipřivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o...
Exodus 2:7...jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!"...
Exodus 2:8...chůvu, aby ti to děťátko odkojila?" "Anopřiveď!" odpověděla faraonova dcera. Dívka tedy přivedla...
Exodus 6:8... váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robotPřivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám...
Exodus 10:4...můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak...
Exodus 10:8... že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte...
Exodus 13:5...vycházíte, v měsíci avivu. Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, Hivejců a...
Exodus 13:11...v patřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil tobě...
Exodus 15:17... Hospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořilPřivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na...
Exodus 19:4...jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj...
Exodus 21:6...syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji,...
Exodus 22:7...to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen nebudepřivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že...
Exodus 23:4...na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí,...
Exodus 23:20...před tebou anděla, aby opatroval na cestěpřivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve...
Exodus 23:23...tvých protivníků. Můj anděl půjde před teboupřivede k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům,...
Exodus 28:1...ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad...
Exodus 29:4...spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a...
Exodus 29:8...pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš hoPřivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je...
Exodus 29:10... Takto pověříš Árona a jeho syny kněžstvímPřivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu...
Exodus 32:21...řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se,...
Exodus 32:29...proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl:...
Exodus 40:12...a jeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a...
Exodus 40:14... Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službuPřivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je,...
Leviticus 1:3... Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu,  přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu...
Leviticus 1:10...zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz -  přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u...
Leviticus 3:1...někdo darem pokojnou oběť ze skotu,  přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku...
Leviticus 3:6...Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu,  přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně,...
Leviticus 3:7...nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehněpřivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a...
Leviticus 3:12...ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzlepřivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a...
Leviticus 4:4...mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží...
Leviticus 4:14...Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustilipřivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako...
Leviticus 4:32...jako oběť za svůj hřích přinést jehně,  přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za...
Leviticus 5:15...neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak  přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o...
Leviticus 5:18...něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinuPřivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako...
Leviticus 5:25...odevzdá právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede...
Leviticus 8:14...pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal HospodinPřivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny...
Leviticus 8:18...za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny...
Leviticus 8:22...Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se...
Leviticus 12:6...jejího očišťování po narození syna nebo dcerypřivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka...
Leviticus 13:2...skvrnu jevící se jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží...
Leviticus 13:9...se na člověku objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý...
Leviticus 14:2...čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho:...
Leviticus 16:6...oběti za hřích a jednoho berana k zápalné obětiPřivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal...
Leviticus 16:9... Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož...
Leviticus 16:11...a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad...
Leviticus 16:20...nejsvětější svatyně, Stanu setkávání a oltářepřivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu...
Leviticus 17:4...v táboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu...
Leviticus 17:9...by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval...
Leviticus 22:19...splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar,  přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste...
Leviticus 24:11...se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho matka se jmenovala Šelomít, dcera...
Leviticus 26:25...sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát vícePřivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když...
Leviticus 26:36... kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i šelest...
Numeri 3:6...promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu...
Numeri 5:15... se skutečně poskvrnila či nikolivpřivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy...
Numeri 6:13...V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj...
Numeri 7:3... totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a...
Numeri 8:9...vezmi druhého mladého býčka k oběti za hříchPřiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou...
Numeri 8:10...shromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a...
Numeri 15:33...dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve...
Numeri 19:2...Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a...
Numeri 20:5...Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí,...
Numeri 22:40...pozval k hostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na...
Numeri 23:1...tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářůpřiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak...
Numeri 23:7... Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl:...
Numeri 23:11...oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen...
Numeri 23:29...Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářůpřiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu...
Numeri 25:6...a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchas, syn...
Numeri 31:12...kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské...
Numeri 32:15...tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a...
Deuteronomium 6:10...domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh,  přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 6:22...mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr...
Deuteronomium 6:23...znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 11:29... které jste nepoznali. Hospodin, tvůj Bůhpřivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet...
Deuteronomium 22:1...svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž...
Deuteronomium 22:2...Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznášpřiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane, dokud se po...
Deuteronomium 26:9... ve veliké hrůze, uprostřed znamení a zázrakůPřivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající...
Deuteronomium 28:49... Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku...
Deuteronomium 28:61...ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou...
Deuteronomium 29:26... Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvempřivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize. Hospodin...
Deuteronomium 30:5... i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh,  přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji...
Deuteronomium 31:20...ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s...
Deuteronomium 31:23...Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou...
Jozue 6:18...byste na izraelský tábor stejnou klatbupřivedli jej do neštěstí. Všechno stříbro, zlato i bronzové...
Jozue 7:25...do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí...
Jozue 10:22... Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyněpřiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z...
Jozue 10:23...těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu,...
Jozue 23:15...Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo, dokud vás nevyhubí z této krásné...
Jozue 24:8...době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v Zajordání. Bojovali s...
Soudců 2:1...anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egyptapřivedl vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim...
Soudců 4:7...Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s...
Soudců 11:35..."Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohromaPřivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a...
Soudců 12:9...a třicet dcer. Ty provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když...
Soudců 19:3...rozhodl, že půjde za , vlídně s promluvípřivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta...
Soudců 21:12...netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak...
1. Samuel 1:22...nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej,...
1. Samuel 1:23... "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se...
1. Samuel 1:25...to ještě malé dítě. Býčka porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím....
1. Samuel 9:22...Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzalpřivedl je do síně a dal jim čelní místo mezi pozvanými,...
1. Samuel 10:18...řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vás z ruky Egypťanů i...
1. Samuel 14:34...rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekněte jimPřiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je...
1. Samuel 15:15... "Co to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil...
1. Samuel 15:20...jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslalPřivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce jsem...
1. Samuel 15:32...se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu...
1. Samuel 16:8...se dívá na srdce." Jišaj pak zavolal Abinadabapřivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin...
1. Samuel 16:9..."Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral."...
1. Samuel 16:10...ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl...
1. Samuel 16:11...Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro nějpřiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem...
1. Samuel 16:12... dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslalpřivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý....
1. Samuel 16:17..."Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje...
1. Samuel 17:57...po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzalpřivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v ruce....
1. Samuel 19:7...zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět...
1. Samuel 21:16...vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" ...
2. Samuel 3:15...předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž...
2. Samuel 3:26...od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom ale nevěděl. Když...
2. Samuel 9:5...Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel...
2. Samuel 10:16...pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl, přitáhli do Chelamu v čele s Hadad-ezerovým...
2. Samuel 11:27...skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To,...
2. Samuel 12:23...je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí."...
2. Samuel 14:2...král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekojepřivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat,...
2. Samuel 14:10..."Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožovalpřiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy...
2. Samuel 14:21...promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdipřiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k...
2. Samuel 14:23..." Potom Joáb vstal, odešel do Gešurupřivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí...
2. Samuel 15:8... složil jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král...
2. Samuel 15:25...truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milostpřivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho...
2. Samuel 17:3...se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k...
2. Samuel 17:14...zmařit Achitofelovu dobrou radu, aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a...
1. Královská 1:3...dívku, nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala...
1. Královská 3:1... vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dcerupřivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl...
1. Královská 8:34...na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraelepřiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům....
1. Královská 13:18... "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody...
1. Královská 13:20...seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže,...
1. Královská 13:23...dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev...
1. Královská 20:39..."Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí,...
2. Královská 3:15...Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! Nužepřiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát,...
2. Královská 5:2...nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy...
2. Královská 11:12... u oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu...
2. Královská 17:24...ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a Sefarvaimu...
2. Královská 19:33...nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví...
2. Královská 20:20...to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 23:8... kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po...
1. Letopisů 2:7...a Darda, celkem pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo...
1. Letopisů 19:16... že je Izrael porazil, a tak vyslali poslypřivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich...
2. Letopisů 6:25...z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraelepřiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům....
2. Letopisů 22:9... Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajalipřivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbili, neboť si...
2. Letopisů 23:11... u oltáře před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu...
2. Letopisů 25:23... syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní...
2. Letopisů 28:15...je, všechny vyčerpané naložili na oslypřivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha....
2. Letopisů 29:4...otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil jePřivedl kněze a levity, shromáždil je na východním...
2. Letopisů 29:21...chrámu. Za království, za svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm...
2. Letopisů 29:23...poráželi jehňata, kropili oltář jejich krví. Pak přivedli kozly k oběti za hřích před krále a před celé...
2. Letopisů 33:11... ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho...
2. Letopisů 33:13...Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbuPřivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat....
2. Letopisů 36:17...proti svému lidu tak, že nebylo pomociPřivedl na babylonského krále, který pobil jejich...
Nehemiáš 1:9...na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždímpřivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své...
Nehemiáš 12:27...levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně oslavovali zasvěcení...
Ester 1:11... kteří ho obsluhovali, nařídil, před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i...
Ester 6:8...přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém jezdí král, s královskou korunou...
Žalmy 68:23...těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je...
Žalmy 85:2...Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj...
Přísloví 10:4...lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne. Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství. Kdo v...
Přísloví 18:16... Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod...
Přísloví 25:8...mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým bližním když vyřizuješ, neodhaluj...
Kazatel 3:17...zlo. Pomyslel jsem si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl....
Kazatel 5:5...slíbil a nesplnil. Nedovol svým ústům, aby  přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak...
Izaiáš 3:9...svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jimPřivedli na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivému: Bude...
Izaiáš 7:17... na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od...
Izaiáš 8:7...Recina a syna Remaliášova, hle, Pán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského...
Izaiáš 10:23...jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán,...
Izaiáš 14:2...se k domu Jákobovu. Národy se jich ujmoupřivedou je zpět domů a dům Izraele si je v Hospodinově...
Izaiáš 30:3...silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši...
Izaiáš 37:34...nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví...
Izaiáš 43:5...národy. Neboj se, jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu shromáždím. Severu řeknu:...
Izaiáš 43:6... Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď syny zdaleka, dcery ze světových stran -...
Izaiáš 43:9...nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil?  přivedou své svědky, se obhájí, jim za pravdu, kdo...
Izaiáš 48:15... sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolalpřivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně...
Izaiáš 49:5... v lůně zformoval, abych byl jeho služebníkpřivedl k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu...
Izaiáš 49:6...abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmenypřivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem národů...
Izaiáš 56:7...znesvěcením a drží se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě...
Izaiáš 66:4...libují, a tak pro zvolím kruté zacházenípřivedu na , čeho se strachují! Volal jsem totiž, ale...
Izaiáš 66:8...sionská rodit začala, hned svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno, nepůsobím i porod?...
Izaiáš 66:20... vozech a povozech, na mezcích a velbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar...
Jeremiáš 3:14...vás, po jednom z města, po dvou z rodinypřivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti...
Jeremiáš 5:15...spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraelepřivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin. Národ...
Jeremiáš 11:11...s jejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hlepřivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy...
Jeremiáš 11:23...dcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtujipřivedu na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z...
Jeremiáš 12:9...kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěřpřiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí mnozí pastýři,...
Jeremiáš 12:15...co je vykořením, se ale nad nimi znovu slitujipřivedu je zpět, každého do jeho dědictví, každého do jeho...
Jeremiáš 15:8...více než písek v mořích. V poledne na  přivedu zhoubce, na matky i na mládence; znenadání na ...
Jeremiáš 15:11..."Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryčpřivedu na vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení. se...
Jeremiáš 16:15...severu a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich...
Jeremiáš 17:18...to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen na  přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin...
Jeremiáš 18:22...Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby lapili,...
Jeremiáš 23:3...ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a...
Jeremiáš 24:1...judskými velmoži, tesaři a kováři z Jeruzalémapřivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné...
Jeremiáš 24:6... Spočinu na nich svým dobrotivým pohledempřivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a nezbořím,...
Jeremiáš 25:9...všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem...
Jeremiáš 26:23... a jeho muže, kteří Uriáše z Egypta uneslipřivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a...
Jeremiáš 29:14...srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím vás ze všech národů...
Jeremiáš 30:3...dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je do země, kterou jsem...
Jeremiáš 30:18...přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hlepřivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se...
Jeremiáš 31:8...svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hlepřivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím....
Jeremiáš 31:9...v modlitbách, je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece...
Jeremiáš 31:23...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích...
Jeremiáš 32:23... cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na  přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací...
Jeremiáš 32:37...zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlilPřivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v...
Jeremiáš 34:11...a otrokyně, které předtím propustili na svobodupřivedli zase zpět a zotročili je. Jeremiáš tehdy od...
Jeremiáš 34:16...na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví...
Jeremiáš 34:22...stahuje. Hle, vydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou je a...
Jeremiáš 35:4...a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků...
Jeremiáš 36:31... jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločinyPřivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže...
Jeremiáš 37:14...ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše zatklpřivedl ho k hodnostářům. Ti se na Jeremiáše rozzuřili....
Jeremiáš 37:17...ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš...
Jeremiáš 38:14... Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od...
Jeremiáš 39:14...krále tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili ho Gedaliášovi, synu...
Jeremiáš 41:16...Všechny ty bojovníky, muže, ženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s nimi do Egypta....
Jeremiáš 43:10...Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, povolámpřivedu svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara,...
Jeremiáš 48:44...z propasti se vyškrábá, nad tím se sklapne pastPřivedu totiž na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve...
Jeremiáš 49:5...na své poklady, prý: ‚Kdo by napadal?' Hlepřivedu na tebe hrůzu, praví Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z...
Jeremiáš 49:8...Dedanští, skryjte se v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na...
Jeremiáš 49:32...skráně, rozeženu do všech stran, praví Hospodinpřivedu na zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem...
Jeremiáš 49:36..."Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní síluPřivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi...
Jeremiáš 50:19...jeho zemí, jako jsem zúčtoval s králem asyrskýmPřivedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na...
Jeremiáš 51:27... Minni a Aškenaz! Postavte proti němu vojevůdcepřiveďte koně jak roje kobylek! Připravte národy proti němu...
Pláč 1:21...a jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž  přivedeš ten vyhlášený den, kdy je postihne to, co ! Kéž...
Ezechiel 5:17...připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krevpřivedu na tebe meč. To říkám Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 7:24...zemi naplnily popravy a ve městě je samé násilípřivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S...
Ezechiel 8:7...z svatyně? Uvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru...
Ezechiel 8:14...ale ještě horší ohavnosti, které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle...
Ezechiel 8:16...mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle - u...
Ezechiel 14:15... praví Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, by z byla jen...
Ezechiel 14:17...z země by byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet, takže bych z ...
Ezechiel 16:40... seberou ti šperky a nechají nahou a bosouPřivedou na tebe dav, aby kamenovali a probodali meči. ...
Ezechiel 19:9...háky do klece ho dovlekli, k babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby neznělo jeho řvaní nad...
Ezechiel 20:10...jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedy z Egyptapřivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil...
Ezechiel 20:28... dále hanobili tím, jak mi byli nevěrníPřivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám...
Ezechiel 20:35...shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnániPřivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v...
Ezechiel 20:37... Nechám vás procházet pod pastýřskou holípřivedu vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi...
Ezechiel 20:42... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že...
Ezechiel 23:22...ty tvé milence, kteří se ti znechutili, a přivedu je proti tobě z celého okolí: Babyloňany z celé...
Ezechiel 28:7...Protože si myslíš, jak jsi božský, hlepřivedu na tebe cizáky, ty nejukrutnější pohany. Vytasí...
Ezechiel 29:8... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hlepřivedu na tebe meč a vyhladím z tebe lidi i dobytek. z...
Ezechiel 29:14...Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleniPřivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního...
Ezechiel 32:4... pak na souši a budeš ležet jen tak na zemiPřivedu na tebe veškeré ptáky a všechnu zvěř tebou nasytím....
Ezechiel 33:2... promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid země ze svého středu...
Ezechiel 34:13...den. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemípřivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských...
Ezechiel 34:16...Panovník Hospodin. Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a...
Ezechiel 36:12... Tak poznáte, že jsem Hospodin. Znovu k vám přivedu lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás obsadí a budete...
Ezechiel 36:24...vás z pohanů, shromáždím vás ze všech zemípřivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a...
Ezechiel 37:5...Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji...
Ezechiel 37:12...vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 37:21... kam odešli. Shromáždím je z celého okolípřivedu je zpátky do vlasti. V zemi, na izraelských...
Ezechiel 38:4...proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a TubaluPřivedu si . Vrazím ti do čelistí háky a přivleču s...
Ezechiel 38:16... jež přikrývá zemi. V budoucnosti , Gogupřivedu proti své zemi, aby národy poznaly, se na...
Ezechiel 38:17...proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že  přivedu proti nim. V ten den, praví Panovník Hospodin, v...
Ezechiel 39:2...proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a TubaluPřivedu si . Přitáhnu a vyvleču z dalekého severu a...
Ezechiel 39:25...nimi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď  přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se...
Ezechiel 40:1...toho dne na mně spočinula ruka Hospodinovapřivedl tam. V Božím vidění přivedl do izraelské země...
Ezechiel 40:2...Hospodinova a přivedl tam. V Božím vidění  přivedl do izraelské země a postavil na velmi vysokou...
Ezechiel 40:3...horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako městoPřivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z...
Ezechiel 40:4... co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil...
Ezechiel 40:35...ornamenty a vedlo k osm schodů. Poté  přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry...
Ezechiel 40:48...široký čtverec. Před chrámem stál oltář. Nato  přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i...
Ezechiel 42:1...odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde  přivedl k budově s místnostmi, jež stála na severu za...
Ezechiel 43:1... která oddělovala svaté od obyčejného. Poté  přivedl k východní bráně a hle - od východu přicházela...
Ezechiel 43:23...předtím očistili býčkem. dokončíš očišťovánípřivedeš mladého býčka bez vady a berana bez vady. Položíš...
Ezechiel 44:1... praví Panovník Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k východu. Byla...
Ezechiel 44:4...brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté  přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil jsem,...
Ezechiel 47:1...chrámoví služebníci vaří oběti lidu." Poté  přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového...
Daniel 1:3...král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze...
Daniel 1:18...lhůta, po níž měli být předvedeni k němupřivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi...
Daniel 3:13... Poručil, mu Šadracha, Mešacha a Abednega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, Nabukadnezar...
Daniel 5:7... že se sotva držel na nohou. Vykřikl,  přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom těm...
Daniel 5:13...Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak Daniela přivedli před krále. "Ty jsi ten Daniel z židovských...
Daniel 5:15... důvtip a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili...
Daniel 6:17...Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl:...
Daniel 6:25...věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví...
Daniel 7:13... Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej...
Joel 4:11...sem, všechny národy! Shromážděte se z okolíPřiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! Jen se národy...
Amos 9:3...se ukryli na vršku Karmelu, najdu je a odtud přivedu. Kdyby se mi schovali na mořském dně, přikážu hadu,...
Amos 9:14...a všechny kopce přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit...
Micheáš 1:15...Achzibu, ach, zebe zklamání králů IzraelePřivedu na vás dobyvatele, obyvatelé Mareše! Urození z...
Sofoniáš 3:19...trápili! Zachráním ale kulhavou a zahnanou zpět přivedu. Způsobím jim čest a slávu v každé zemi, kde nesli...
Sofoniáš 3:20...zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas vás shromáždím. Ano, dám vám čest a...
Zachariáš 8:8...ze země na východě i ze země, kde zapadá sluncePřivedu je zpět a budou bydlet v Jeruzalémě; budou mým...
Zachariáš 10:6... Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachránímPřivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je...
Matouš 8:16...ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal...
Matouš 9:32...něm po celé zemi. Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten...
Matouš 12:22...v jeho jménu bude naděje národů." Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho...
Matouš 17:16...tím trpí. Často padá do ohně anebo do vodyPřivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit...
Matouš 17:17...ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášetPřiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on...
Matouš 18:24...služebníky vyrovnat účty. A když začal počítatpřivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven....
Matouš 21:2...přivázanou oslici a u oslátko. Odvažte jepřiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte:...
Matouš 21:7...šli a udělali, jak jim Ježíš přikázalPřivedli oslici s oslátkem, položili na pláště a...
Marek 7:32...dorazil ke Galilejskému jezeru. Tam k němu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj...
Marek 8:22..."Ještě nerozumíte?" Když přišli do Betsaidypřivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal...
Marek 9:17...Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého syna, který němého ducha....
Marek 9:19...ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášetPřiveďte ho ke mně." A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho...
Marek 9:20...snášet? Přiveďte ho ke mně." A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch...
Marek 11:2...kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte hopřiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte:...
Marek 11:7...jak jim Ježíš řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na ...
Marek 15:22...kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená...
Lukáš 1:79...aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrtipřivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a...
Lukáš 4:9...budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a...
Lukáš 9:41..."Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášetPřiveď sem svého syna." Než k němu došel, démon ho porazil...
Lukáš 14:21... ‚Vyjdi rychle do ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se...
Lukáš 15:23...a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte hoPřiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme,...
Lukáš 18:40...nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro...
Lukáš 19:27... kteří nechtěli, abych byl jejich králempřiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se...
Lukáš 19:30...kterém ještě nikdy nikdo neseděl. Odvažte hopřiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujete,...
Lukáš 23:14...vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle,...
Jan 1:42...jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus) a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty...
Jan 8:3...tedy a učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji...
Jan 9:13... "Nevím," odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a...
Jan 10:16...ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden...
Jan 18:13...židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutaliPřivedli ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kaifáše,...
Skutky 1:16...Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této...
Skutky 5:26...a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šelpřivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid...
Skutky 5:27...báli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je přivedli a postavili před Veleradu, velekněz se jich...
Skutky 9:2...přívržence Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou...
Skutky 9:27...totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujalPřivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na...
Skutky 11:26...odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našelpřivedl ho do Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rok...
Skutky 14:13...on). Kněz Diova chrámu, který stál před městempřivedl k branám ověnčené býky a chtěl s lidmi začít...
Skutky 16:20...Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřadPřivedli je k městským správcům a řekli: "Tito lidé bouří...
Skutky 18:12...Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovipřivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi,...
Skutky 19:37...zachovali klid a neprovedli nic unáhlenéhoPřivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné...
Skutky 20:12...mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme...
Skutky 21:28... Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s...
Skutky 21:29...Trofima z Efesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z toho rozruch po celém městě. Lidé...
Skutky 22:5...kam jsem se vypravil, abych i tamější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem...
Skutky 22:30... se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a postavil ho před . Pavel se pozorně...
Skutky 23:15...Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji...
Skutky 23:18..."Vězeň Pavel zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho...
Skutky 23:20..."Židé se dohodli, že požádají, abys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc...
Skutky 23:24...také sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděncůPřiveďte mezky pro Pavla a bezpečně ho dopravte k...
Skutky 23:28...Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obviňujípřivedl jsem ho do jejich Velerady. Shledal jsem, že jej...
Skutky 25:23...do jednací síně. Když byl na Festův rozkaz přiveden Pavel, Festus zahájil: "Králi Agrippo a všichni...
Skutky 25:26...bych o něm svému vladaři napsal. Proto jsem ho přivedl před vás a zvláště před tebe, králi Agrippo, abych...
Skutky 27:6...našel alexandrijskou loď mířící do Itáliepřivedl nás na ni. Řadu dní jsme se plavili pomalu a s...
Římanům 10:6...si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?"...
Římanům 11:14...žárlivost svých příbuzných a některé z nich přivést ke spáse! Když totiž jejich odmítnutí znamená...
2. Korintským 4:14... vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se...
2. Korintským 11:2...jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v...
Koloským 1:28...a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to, usiluji a...
1. Tesalonickým 4:14...a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme...
2. Timoteus 2:25...napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z...
2. Timoteus 4:11... Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Markapřiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc. (Tychika...
Židům 2:10...něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné...
Židům 10:1...obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přinášípřivést k dokonalosti. (Jinak by je účastníci této...
Židům 10:14...nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám...
1. Petr 3:18... jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal...
2. Petr 2:1...zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |