Přiváděj

Hledám varianty 'přiváděj' [ přivádíte (1) přivádíš (1) přivádíme (1) přivádím (7) přivádí (9) přivádět (1) přivádělo (1) přiváděli (7) přiváděl (2) přivádějí (1) přiváděj (1) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 47:17... a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával...
Deuteronomium 33:7... Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům...
Jozue 10:24... krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele...
2. Samuel 5:2...Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu...
2. Samuel 17:3...krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti přece o život jediného...
2. Královská 6:11...se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na...
1. Letopisů 11:2...Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem...
2. Letopisů 17:11...předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc...
Žalmy 23:2...loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám  přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí...
Žalmy 104:20...časy určoval, i samo slunce , kdy zapadatPřivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy...
Přísloví 10:1...Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé poklady člověku...
Izaiáš 43:17...cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává padnout, aby...
Jeremiáš 4:6...Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení. Lev vyskočil ze své...
Jeremiáš 6:19...svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hlepřivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli,...
Jeremiáš 19:15..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hlepřivádím na toto město a na všechna města v okolí veškeré...
Jeremiáš 25:29...pít! Hle, na město, jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete!...
Jeremiáš 35:17...praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hlepřivádím na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré...
Jeremiáš 44:7...Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit...
Ezechiel 6:3...horám a výšinám, stržím a roklinám. Hlepřivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou...
Ezechiel 23:42...lidí, hluk a zábava. K nejrůznější holotě přiváděli ještě ožralce z pouště, kteří těm ženám navlékali...
Ezechiel 26:7...Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Hlepřivádím na Týr od severu Nabukadnezara, krále Babylonu,...
Ezechiel 44:7...- Dost bylo vašich ohavností, dome IzraelePřiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným...
Daniel 12:3...jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky! Ty Danieli, však...
Zachariáš 3:8...sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že  přivádím svého služebníka, Výhonek. Hle - kámen, který...
Matouš 4:24...o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a...
Matouš 5:32...zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme,...
Lukáš 4:40...různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval...
Skutky 10:21...mužům a řekl: " jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a...
Skutky 26:24... ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká učenost  přivádí k šílenství!" "Nešílím, vznešený Feste," odpověděl...
Římanům 1:27...nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha...
2. Korintským 5:11... Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám,...
Židům 1:6...budu otcem a on mi bude Synem." A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte se mu všichni...

Slova obsahující přiváděj: nepřivádějte (1) přiváděj (1) přivádějí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |