Přitom

Hledám varianty 'přitom' [ přitom ]. Nalezeno 60 veršù.
Exodus 5:16...Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji...
Leviticus 24:11...s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k...
Jozue 9:22...Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď nikdy...
Soudců 16:9...nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone,...
Soudců 16:12..."Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z...
2. Samuel 6:14...kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen...
2. Samuel 20:10...rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa přitom nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím...
1. Královská 3:8...mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že...
1. Královská 18:12...přijdu k Achabovi, a když nenajde, zabije Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví...
1. Letopisů 16:19...dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou...
Nehemiáš 2:13...branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráněPřitom jsem prohlížel pobořené jeruzalémské hradby a brány...
Nehemiáš 5:15...dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na...
Job 22:18...nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů ...
Job 34:29...odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout...
Job 35:16...však otevírá ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval...
Job 42:3...úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl...
Žalmy 105:12...dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou...
Kazatel 8:15...nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pítpřitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění...
Kazatel 11:8...žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co...
Izaiáš 6:3...zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,...
Izaiáš 6:5...rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina...
Izaiáš 44:9... jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědkypřitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo...
Izaiáš 44:12...tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech silPřitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se vysílí....
Izaiáš 65:5...podsvinčat - v jejich hrncích je hnusná polévkaPřitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem...
Jeremiáš 3:5...Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále...
Jeremiáš 4:10...tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i...
Jeremiáš 12:4...ubývat, protože obyvatelé země jsou tak zlíPřitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!"...
Jeremiáš 32:25... můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za ...
Ezechiel 14:4...stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, Hospodin mu odpovím,...
Ezechiel 14:7...stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se dotazoval...
Ezechiel 16:51...jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako ty! Ve srovnání s nimi...
Ezechiel 17:8...k němu své ratolesti, aby ji zavlažilPřitom byla zasazena do dobré půdy pěkně u vody, aby...
Ezechiel 28:2...jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když si myslíš, jak jsi...
Ozeáš 12:2...lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti...
Micheáš 3:11...učí za odměny, za peníze věští jeho prorociPřitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed...
Zachariáš 3:3...Copak to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom...
Matouš 7:4...bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám...
Matouš 10:29...pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléřPřitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho...
Lukáš 12:6... Neprodává se snad pět vrabců za dva haléřePřitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou...
Lukáš 22:65...mu oči a ptali se: "Prorokuj, kdo udeřil?" Přitom ho zasypávali sprostými nadávkami. Jakmile se...
Jan 7:19...na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, žePřitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč chcete zabít?"...
Jan 9:30...jim ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší;...
Skutky 24:26..." řekl mu. "Zavolám si , budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek....
Římanům 2:21... proč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš?...
Římanům 2:22..."Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom...
Římanům 2:23...přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak je psáno,...
2. Korintským 6:8... se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí,...
2. Korintským 6:9...bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako...
2. Korintským 6:10... avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom všechno vlastnící. Mluvíme k vám otevřeně, drazí...
Galatským 6:3...Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý posoudí své...
Koloským 4:3... zůstávejte v bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova,...
1. Timoteus 1:7...tlachání. Chtěli by být učiteli Zákonapřitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají....
Jakub 1:26...skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a...
Jakub 2:6...Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech?...
2. Petr 2:11...dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostemPřitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi...
1. Jan 1:6...tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li...
1. Jan 2:4...jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není...
1. Jan 2:9...světlo svítí. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje...
1. Jan 4:20...on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra...
Juda 1:9...Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostemPřitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |