Přitáhnout

Hledám varianty 'přitáhnout' [ přitáhnu (1) přitáhnout (3) přitáhnou (6) přitáhni (1) přitáhněte (1) přitáhneš (4) přitáhneme (1) přitáhne (7) přitáhly (2) přitáhlo (1) přitáhli (18) přitáhla (1) přitáhl (32) ]. Nalezeno 76 veršù.
Genesis 14:5...se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a pobili Refajce v...
Genesis 14:7...El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj...
Exodus 17:8...slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš...
Deuteronomium 20:10...lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír....
Jozue 10:33... jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem...
Jozue 11:5...koní a vozů. Všichni ti králové se smluvilipřitáhli a utábořili se společně u meromských vod, aby...
Soudců 6:3...nepřístupných vrcholcích. Kdykoli Izrael zaselpřitáhli Midiánci a Amalekovci s východními národy a...
Soudců 6:5...žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani oslaPřitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako...
Soudců 11:12...posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To...
Soudců 18:27...domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho knězepřitáhli na Laiš, na ten klidný a bezstarostný lid. Pobili...
1. Samuel 11:1...mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu....
1. Samuel 15:5...pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu....
1. Samuel 23:11...dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničilPřitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože...
1. Samuel 28:4...věštce a duchaře. Filištíni se shromáždilipřitáhli a utábořili se v Šunemu. Saul tedy shromáždil celý...
2. Samuel 5:18...a uchýlil se do pevnosti. Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim, David se ptal...
2. Samuel 5:20... "Filištíny ti jistě vydám do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl:...
2. Samuel 8:5... jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z...
2. Samuel 10:16...z druhého břehu Eufratu, a když je přivedlpřitáhli do Chelamu v čele s Hadad-ezerovým vojevůdcem...
2. Samuel 10:17... shromáždil celý Izrael, překročil Jordánpřitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovi a...
2. Samuel 17:12...písku v moři a ty osobně je povedeš do bojePřitáhneme na něj, se schovává kdekoli. Sneseme se na...
2. Samuel 20:15...shromáždili a přidali se k němu. Joábovi muži přitáhli a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršili k městu...
1. Královská 13:4...na něj ukázal, mu ale odumřela, a ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhl a popel z něj...
1. Královská 13:6...Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se přimluvil u Hospodina, král...
1. Královská 14:25...vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce Šišak a pobral poklady...
2. Královská 15:19...Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000...
2. Královská 15:29...celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl Ijon,...
2. Královská 16:9...králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšelPřitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a...
2. Královská 17:5...do vězení. Asyrský král vtrhl do celé zeměpřitáhl k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku...
2. Královská 24:1... přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho...
2. Královská 25:1...devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem....
2. Královská 25:8...roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec babylonského krále, velitel...
1. Letopisů 14:9...doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám...
1. Letopisů 18:5... jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z...
1. Letopisů 19:7...a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před Medebou. Také Amonci se...
1. Letopisů 19:17... shromáždil celý Izrael, překročil Jordánpřitáhl k nim a sešikoval vojsko proti nim. Jakmile David...
1. Letopisů 20:1...Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amoncůpřitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě...
2. Letopisů 12:9...královstvím světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i...
2. Letopisů 20:1...bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity, aby...
2. Letopisů 20:2...vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu...
2. Letopisů 24:24...odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou...
2. Letopisů 28:17...králi žádost o pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do měst v...
2. Letopisů 28:20... Asyrský král Tiglat-pilesar sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz...
2. Letopisů 32:1...dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonalpřitáhl do Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná...
2. Letopisů 36:6...Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zléPřitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal...
Žalmy 48:5...totiž, když se spolčili, společně k městu přitáhli. Když na pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili...
Kazatel 9:14...Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidíPřitáhl na mocný král, a když je oblehl, navršil kolem...
Izaiáš 7:19...Nilu a na včely v asyrské krajině. Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé rokle i na skalní průrvy, na...
Izaiáš 10:28...jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmeknePřitáhli do Ajatu, prošli Migronem, v Michmasu zřídili si...
Izaiáš 21:2...kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubíPřitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učiním....
Jeremiáš 6:3...pastvina, Dcera sionská, bude zničenaPřitáhnou k pastýři se svými stády, postaví své stany...
Jeremiáš 8:16...frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá zemPřitáhnou a pohltí zem i všechno na , města i s...
Jeremiáš 32:24...tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspyPřitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem...
Jeremiáš 39:1...devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým...
Jeremiáš 43:11...tu zapustil; nad nimi rozprostře svůj baldachýnPřitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo...
Jeremiáš 46:13...Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v...
Jeremiáš 46:22...Jak prchající had Egypt zasyčí, na něj přitáhnou se svými oddíly, na něj přijdou se svými...
Jeremiáš 48:8...a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň...
Jeremiáš 50:3...jsou zostuzeny, jeho hnusné modly se zhroutilyPřitáhl na něj národ severní, obrátí jeho zemi v spoušť....
Jeremiáš 50:26... Pán zástupů, totiž práci v zemi ChaldejcůPřitáhněte na něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše...
Jeremiáš 52:4...devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem....
Jeremiáš 52:12...roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec babylonského krále,...
Ezechiel 17:12...- Nevíte, co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i knížata a...
Ezechiel 23:24... samé slavné válečníky, co jezdí na koníchPřitáhnou na tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky...
Ezechiel 26:10...budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů,  přitáhne do tvých bran, jako se táhne do poraženého města....
Ezechiel 38:8... Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se vzpamatovala z válek a jejíž...
Ezechiel 38:9... budou všichni bydlet v bezpečí, když vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno...
Ezechiel 38:16...jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armádyPřitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi....
Ezechiel 39:2...Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu! Přivedu si Přitáhnu a vyvleču z dalekého severu a zavedu na hory...
Daniel 1:1... Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl...
Daniel 11:15... aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobude...
Daniel 11:17...mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, pak ale s jižním...
Daniel 11:24... ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání přitáhne do nejbohatších provincií a provede něco, co...
Joel 4:12... svoje hrdiny! Jen se národy probudípřitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím,...
Zachariáš 12:9...onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele...
Zachariáš 14:16... kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat,...
Skutky 17:5... vyvolali srocení davu, vzbouřili městopřitáhli k Jásonovu domu. Hledali tam Pavla a Silase, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |