Přistupovali

Hledám varianty 'přistupovali' [ přistupujte (1) přistupují (7) přistupovat (15) přistupovali (3) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 19:22...spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se na ...
Exodus 28:43... kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak...
Exodus 30:20... Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé...
Exodus 40:32...a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal...
Leviticus 10:3...na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu...
Numeri 4:19...řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto:...
Numeri 8:19...na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec...
Numeri 16:9...Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova Příbytku, stát...
Numeri 16:10...? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a...
Jozue 7:14...neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží,...
Jozue 7:18...rod po rodinách, byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn...
1. Samuel 10:21...Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri. Nakonec...
2. Letopisů 29:31..."Teď jste zasvěceni kněžské službě HospodinuPřistupujte do Hospodinova chrámu s pokojnými a děkovnými...
Ezechiel 40:46...Sádokovi - jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté změřil...
Ezechiel 42:13...prostranstvím jsou svaté. Kněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné...
Ezechiel 43:19...levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 44:15...když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede mnou,...
Ezechiel 44:16...Hospodin. Budou vcházet do svatyně, budou přistupovat k mému stolu, aby mi sloužili, a budou u ...
Ezechiel 45:4...země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro...
Lukáš 23:36...ten Boží Vyvolený!" Vojáci se mu posmívali takéPřistupovali, nabízeli mu ocet a říkali: "Zachraň se,...
Efeským 2:18...i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci...
Efeským 3:12...Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Prosím tedy, abyste...
Židům 7:25...také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |