Přistoupili

Hledám varianty 'přistoupili' [ přistupte (9) přistupme (3) přistup (2) přistoupit (9) přistoupím (2) přistoupily (1) přistoupili (27) přistoupila (11) přistoupil (44) přistoupí (10) ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 18:23... ale Abraham ještě zůstal před HospodinemPřistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s ničemným také...
Genesis 27:22...jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl:...
Genesis 27:27...Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho...
Genesis 29:10...Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádopřistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého...
Genesis 43:19...otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu:...
Genesis 44:18...v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému...
Exodus 2:7...z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských...
Exodus 12:48...u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný...
Exodus 16:9...řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A...
Exodus 20:21..." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 24:2...se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid ...
Exodus 34:32...obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno...
Exodus 36:2...obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k práci a dát se do . Převzali tedy od...
Leviticus 8:6...přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu...
Leviticus 8:13...pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je...
Leviticus 8:24...pravé ruky a palec jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého...
Leviticus 9:5...Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš...
Leviticus 9:7...Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou...
Leviticus 9:8...obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích....
Leviticus 10:4... syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!"...
Leviticus 10:5...vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za...
Leviticus 16:1...smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni...
Leviticus 20:16...musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu i...
Leviticus 21:17...pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo...
Leviticus 22:3...z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují...
Numeri 7:2...jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětilpřistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů,...
Numeri 16:5... kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolil. Udělejte...
Numeri 27:1...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery Celofchada, syna Cheferova, syna...
Numeri 31:48... jak mu Hospodin přikázal. Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a...
Numeri 32:16...déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu...
Numeri 36:1...Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova...
Deuteronomium 5:23...hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněmpřistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich...
Deuteronomium 5:27...mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživuPřistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 20:2... který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvypřistoupí kněz a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes...
Deuteronomium 21:5...neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom  přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 25:9...stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu...
Deuteronomium 25:11...muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže uchránila před tím, který ho bije...
Soudců 3:20...v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl...
Soudců 8:21..."Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné...
1. Samuel 9:18...že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde...
1. Samuel 14:36... jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit...
1. Samuel 28:21... Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla mu:...
1. Samuel 30:21...Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti, David k nim přistoupil a pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem,...
2. Samuel 15:5...a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl ruku,...
1. Královská 18:30...vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal...
1. Královská 18:36...zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní obětipřistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože...
1. Královská 20:22...hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a...
2. Královská 4:27... vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji...
2. Královská 4:35...zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu...
2. Královská 5:13...se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco...
2. Královská 10:24... aby tu byli jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupili k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím...
2. Královská 16:12... Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltářpřistoupil k němu a obětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i...
1. Letopisů 16:29...slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním...
Ester 5:2...srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. "Copak chceš, královno...
Žalmy 43:4...k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radosti,...
Žalmy 71:16...o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočístPřistoupím s chválou Hospodinova hrdinství, tvou...
Žalmy 100:2...Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu veselepřistupte před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on...
Izaiáš 34:1..." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.  Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně to, lidé,...
Izaiáš 41:1...se přiblíží a promluví - pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke...
Izaiáš 45:20...se a přijďte, uprchlíci z národů, spolu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí...
Izaiáš 48:16...přivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšnáPřistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy...
Izaiáš 50:8...Kdo chce proti mně vznášet žaloby? ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo ...
Izaiáš 57:3...na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a...
Izaiáš 60:14...svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě přistoupí synové těch, kdo trápili; všichni, kdo tebou...
Jeremiáš 30:21...jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupit?...
Ezechiel 9:1...uší, je nevyslyším." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou...
Daniel 3:26...a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!" Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal:...
Daniel 7:16... Daniel v mysli viděl, velmi rozrušiloPřistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a...
Zachariáš 5:5...dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co se to...
Matouš 4:3...nocí, nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni...
Matouš 4:11...sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil a hlepřistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že...
Matouš 5:1... vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je...
Matouš 8:5...na svědectví pro ." Když vcházel do Kafarnaumpřistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj...
Matouš 8:19... se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu ...
Matouš 8:25... takže se vlny valily přes loď. On ale spalPřistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť...
Matouš 9:18..." Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy a klaněl se mu se slovy:...
Matouš 13:10... uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v...
Matouš 15:12...úst, ale to, co mu z úst vychází." Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové...
Matouš 15:23...On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi...
Matouš 15:25...jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi."...
Matouš 17:7...uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se."...
Matouš 17:14...řekl o Janu Křtiteli. A když přišli k zástupupřistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a...
Matouš 17:24...toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaumpřistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel...
Matouš 18:21...jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj...
Matouš 21:23...požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tampřistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy:...
Matouš 24:1... Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby....
Matouš 24:3...zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hořepřistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to...
Matouš 25:20...těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších...
Matouš 25:22...ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal...
Matouš 25:24...ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane,...
Matouš 26:7...v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocnéhopřistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi...
Matouš 26:49...to ten, kterého políbím. Toho se chopte." Ihned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv,...
Matouš 26:69...kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvořePřistoupila k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s...
Matouš 28:18...se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na...
Marek 1:31...tam ležela v horečce, a tak mu o hned řekliPřistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila...
Marek 5:33...udělal. Když ta žena poznala, co se s stalopřistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a...
Marek 10:35... ale třetího dne vstane z mrtvých." Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře,...
Marek 11:27...do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámupřistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu...
Marek 12:28...rozpravu a viděl, jak dobře jim odpovědělPřistoupil tedy a zeptal se ho: "Které přikázání je ze...
Marek 14:45...se ho a veďte ho opatrně." Jakmile přišel, hned přistoupil k němu a políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu...
Marek 15:8...vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako obvykle...
Lukáš 2:38...a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbamiPřistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a...
Lukáš 7:14... byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl:...
Lukáš 8:24... takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonouPřistoupili tedy a vzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!"...
Lukáš 8:47..." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila, padla před ním a pověděla mu přede všemi, proč...
Lukáš 10:34...cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitemPřistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem....
Lukáš 12:37...vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůlpřistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo...
Lukáš 18:40...se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?"...
Lukáš 22:47...houf lidí v čele s Jidášem, jedním z DvanáctiPřistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil, ale ten mu řekl:...
Jan 13:6...a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi...
Jan 21:13..."Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu....
Skutky 1:10...se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hlepřistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: "Co...
Skutky 21:33...velitele s vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom...
Židům 4:16...zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli...
Židům 10:22...také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se...
Židům 12:22...podívaná, že Mojžíš řekl: " se třesu hrůzou.") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha -...

Slova obsahující přistoupili: nepřistoupili (2) přistoupili (27)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |