Přistěhovalce

Hledám varianty 'přistěhovalce' [ přistěhovalec (24) přistěhovalcům (4) přistěhovalců (7) přistěhovalcích (1) přistěhovalci (23) přistěhovalcem (7) přistěhovalce (16) ]. Nalezeny 74 verše.
Genesis 15:13...řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou...
Genesis 19:9..." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou...
Genesis 23:4...k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostempřistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob,...
Genesis 47:4...faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro...
Exodus 2:22... Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno GeršomPřistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí...
Exodus 12:45...ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě -...
Exodus 12:48...obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj obřezán každý...
Exodus 18:3...s jejími dvěma syny. První se jmenoval GeršomPřistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem...
Exodus 20:10... tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž...
Exodus 22:20...kromě samotného Hospodina, propadne klatběPřistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami...
Exodus 23:9...vidoucí a převrací i slova poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život...
Leviticus 16:29...postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude...
Leviticus 17:8... Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebopřistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo...
Leviticus 17:10...ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebopřistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev,...
Leviticus 17:12...Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli...
Leviticus 17:13...nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebopřistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka...
Leviticus 19:10... co na vinici upadlo. Nech to chudákovipřistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani...
Leviticus 19:33...jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci...
Leviticus 19:34...bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k...
Leviticus 20:2...synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě...
Leviticus 22:18...všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebopřistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou...
Leviticus 23:22... co po sklizni zůstalo; nech to chudákovipřistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin...
Leviticus 25:23... Země totiž patří mně a vy jste u hostépřistěhovalci. U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy...
Leviticus 25:35...nebude moci obstát, ujmi se jej jako hostapřistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani...
Leviticus 25:40...otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti....
Leviticus 25:45...i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců...
Leviticus 25:47...svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj...
Numeri 9:14...hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, jej slaví podle ustanovení a...
Numeri 15:14...Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést...
Numeri 15:15...zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla....
Numeri 15:16...budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a...
Numeri 15:26... Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť se to celé obci...
Numeri 15:29...bude mu odpuštěno. Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o...
Numeri 15:30...hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze...
Numeri 19:10...bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly...
Numeri 35:15... Těchto šest měst synům Izraele, hostůmpřistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý...
Deuteronomium 1:16...při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi nímpřistěhovalcem. Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte...
Deuteronomium 5:14...býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách si odpočine spolu s tebou...
Deuteronomium 10:18... Zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte...
Deuteronomium 10:19... a tak jej krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli přistěhovalci v...
Deuteronomium 14:21...smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo...
Deuteronomium 14:29...(jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a...
Deuteronomium 16:11...děvečkou, s levitou, který je ve tvém městě, a s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatuj,...
Deuteronomium 16:14... se svým otrokem a děvečkou, s levitou i s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě...
Deuteronomium 23:8...ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím...
Deuteronomium 24:17...životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj...
Deuteronomium 24:19...na poli snop, nevracej se pro něj. Připadne přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:20...své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na...
Deuteronomium 24:21...na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl v...
Deuteronomium 26:11...Boha, pokloníš se před ním. Spolu s levitoupřistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti...
Deuteronomium 26:12...desátků ze své úrody, poskytneš je levitovipřistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do...
Deuteronomium 26:13...z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovipřistěhovalci, sirotku a vdově, přesně jak jsi mi přikázal....
Deuteronomium 27:19...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 28:43...tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyzPřistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a...
Deuteronomium 31:12...slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy, dětipřistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a...
Soudců 19:16...z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). Když se...
2. Samuel 1:13..."Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce," odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout ruku a...
1. Královská 17:1...skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš Tišbejskýpřistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ...
2. Letopisů 15:9...shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny přistěhovalce z Efraima, Manasese a Šimeona. Mnozí z...
Jeremiáš 7:6...řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce, sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto...
Jeremiáš 22:3...Zachraňujte okrádaného z rukou utlačitelePřistěhovalcům, sirotkům a vdovám neubližujte! Nechovejte...
Ezechiel 14:7...ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele nebopřistěhovalců v Izraeli žijících by se ode oddělil,...
Ezechiel 22:7...prolévá krev! Otci a matce se v tobě zlořečípřistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a...
Ezechiel 22:29...podvádí a loupí. Ubližují chudým a ubohým a na přistěhovalcích páchají křivdu a bezpráví. Hledal jsem mezi...
Ezechiel 47:22...Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili děti....
Ezechiel 47:23...mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví, praví...
Zachariáš 7:10...soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotkypřistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým...
Malachiáš 3:5...nádeníků, vdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin...
Skutky 7:6... Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a utiskováni po...
Skutky 7:29...Kvůli těm slovům pak Mojžíš utekl a žil jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde zplodil dva syny. Po...
Efeským 2:19...jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizincipřistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží...
Židům 11:13...vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizincipřistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží...
1. Petr 1:1...množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše Kristapřistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii,...
1. Petr 2:11...došli. Milovaní, jsme tu jen cizincipřistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných...

Slova obsahující přistěhovalce: přistěhovalce (16) přistěhovalcem (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |