Připravil

Hledám varianty 'připravil' [ připravte (19) připravíte (4) připravit (25) připravíš (5) připravím (9) připravily (2) připravilo (1) připravili (23) připravila (9) připravil (49) připraví (18) připraveny (1) připraveno (14) připraveni (18) připravena (3) připraven (16) připrav (15) ]. Nalezeny 223 verše.
Genesis 6:21...Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil;...
Genesis 18:7...tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobytče, které...
Genesis 18:8... Potom vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod...
Genesis 24:31...požehnaný! Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do...
Genesis 27:4...a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych...
Genesis 27:7...říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinupřiprav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před...
Genesis 27:9...něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otci,...
Genesis 27:14...šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala...
Genesis 27:17...kůzlečími kožkami. Onu pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel...
Genesis 27:31...Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy:...
Genesis 37:13...Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda...
Genesis 40:19...Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe budou...
Genesis 42:36...- oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není, Šimeon není, a teď...
Genesis 43:16...domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytčepřiprav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil...
Genesis 43:25...dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když...
Exodus 4:21...Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem...
Exodus 12:16...dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat...
Exodus 18:12...tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběťpřipravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští...
Exodus 19:11...a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šatypřipraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin...
Exodus 19:15... posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku."...
Exodus 23:20...na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej...
Exodus 26:7...tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových...
Exodus 30:25...oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je...
Exodus 30:35...s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistou a svatou. Část z...
Exodus 34:2...na těch prvních deskách, které jsi roztříštilPřiprav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na...
Exodus 36:8... kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré,...
Exodus 36:14...tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili jedenáct takových...
Exodus 37:29...a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných...
Exodus 39:1...bohoslužebná roucha pro službu ve svatyniPřipravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin...
Leviticus 2:7...je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z jemné mouky s...
Leviticus 5:10...patě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz...
Leviticus 14:30...vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností...
Leviticus 23:12...po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez...
Leviticus 26:22...více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak,...
Numeri 6:17...oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem...
Numeri 14:40...se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil."...
Numeri 15:3...Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni - zápalnou nebo pokojnou...
Numeri 15:8...- to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůniPřipravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, ...
Numeri 15:12... s každým beranem, beránkem či kůzletem. jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z...
Numeri 23:4...sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a...
Numeri 24:11...‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal...
Numeri 28:8...ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumrakuPřiprav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to...
Numeri 28:31... aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která...
Numeri 29:6...s její moučnou obětí a kromě patřičných úlitebpřipravíte podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni,...
Numeri 32:20...jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnitpřipravte se před Hospodinem k boji. Každý z vašich...
Deuteronomium 1:28... aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a...
Deuteronomium 16:7...slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z EgyptaPřiprav a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 32:35...pohromy blíží se, jejich úděl je pro  připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými...
Jozue 1:11...lidu: "Projděte táborem a přikažte liduPřipravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde...
Jozue 8:4... Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte připraveni. a všechen lid, který bude se mnou, se zatím...
Jozue 14:8...svědomí. bratři, kteří šli se mnoupřipravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele vydal...
Soudců 6:19..."Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domůpřipravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso...
Soudců 13:15...řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželipřipravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl:...
Soudců 13:16...tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach...
Růt 1:6... že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chlébpřipravila se s oběma svými snachami k návratu. Noemi se...
1. Samuel 6:7...je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo...
1. Samuel 6:15...Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné obětipřipravili obětní hody Hospodinu. Když to pětice...
1. Samuel 9:24...co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro...
1. Samuel 24:12...jsem ti neublížil, ale ty na číháš, abys  připravil o život! s tebou rozsoudí Hospodin....
1. Samuel 25:11...vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani...
1. Samuel 28:9...věštce a duchaře ze země! To chceš nachytatpřipravit o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu:...
2. Samuel 3:20...za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď...
2. Samuel 12:4...přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzítpřipravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak...
2. Samuel 13:5...tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a pak by ...
2. Samuel 13:6...řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra Támarpřipravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k...
2. Samuel 13:7..."Zajdi prosím do domu svého bratra Amnonapřiprav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra...
2. Samuel 13:10...a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka, která připravila, a donesla je Amnonovi do ložnice. Když mu je...
1. Královská 5:32...s kameníky od Chírama a z Gebalu. Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého...
1. Královská 8:21...chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva,...
1. Královská 17:12...oleje. Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se,"...
1. Královská 17:13... "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš...
1. Královská 18:23...ho a položí na dříví, ale je nezapalují.  připravím toho druhého býka a také ho položím na dříví a...
1. Královská 18:25...býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno...
1. Královská 18:26...nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhlpřipravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do...
1. Královská 19:10... Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se...
1. Královská 19:14... Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život." "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu...
2. Královská 6:32..."Vidíte, ten vrahoun někoho poslal, aby  připravil o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde,...
1. Letopisů 15:1... Když si vystavěl paláce ve Městě Davidověpřipravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan....
1. Letopisů 15:3...truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. Shromáždil syny Áronovy a...
1. Letopisů 15:12... Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. Hospodin, náš Bůh, se na nás prve obořil,...
1. Letopisů 22:5... nádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu připravit, co bude třeba." Proto David ještě před smrtí...
1. Letopisů 22:14...silný a statečný. Neboj se a nestrachuj. Hlepřipravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc...
1. Letopisů 28:2...- chrám, který by byl podnoží nohám našeho BohaPřipravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům...
1. Letopisů 28:21...chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni,...
1. Letopisů 29:2... Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina BohaPřipravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato...
1. Letopisů 29:3...kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám  připravil: 3 000 talentů ofirského zlata, 7 000 talentů...
1. Letopisů 29:16... Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnostPřipravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše...
2. Letopisů 1:4...z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel...
2. Letopisů 2:8...budou zajisté pomáhat služebníci, aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět,...
2. Letopisů 3:1...jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil...
2. Letopisů 31:11...v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je připravili, svědomitě do nich snesli příspěvky, desátky a...
2. Letopisů 35:10...velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu...
2. Letopisů 35:14...a ihned roznášeli mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi,...
Nehemiáš 8:10...lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť...
Ester 3:14...ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a...
Ester 5:4...přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana,"...
Ester 5:5...Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester připravila. Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak...
Ester 6:4...záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli...
Ester 8:13...ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové...
Job 3:8...Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla její...
Job 13:18...vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo...
Job 37:19... co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si...
Žalmy 7:14... napne svůj luk a zamíří, smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na toho, jenž plodí...
Žalmy 35:4...zahanbeni, se stydí ti, kdo chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí ti, kdo...
Žalmy 38:4...hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu...
Žalmy 40:15... se stydí všichni, kdo o život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí, kdo se...
Žalmy 57:7...slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali,...
Žalmy 57:8... sami však do upadli. séla srdce je, Božepřipraveno, připraveno je zpívat a hrát. Probuď se konečně,...
Žalmy 66:15...tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám...
Žalmy 68:5... jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!...
Žalmy 80:10...pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory...
Žalmy 84:6...Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit! Vyprahlým údolím když poutníci...
Žalmy 85:14...země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběžípřipraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš ,...
Žalmy 98:3...všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu,...
Žalmy 108:2...žalm Davidův. srdce je, Božepřipraveno, celou duší chci zpívat a hrát. Probuď se...
Přísloví 1:19... kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj...
Přísloví 13:23...hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno připravit. Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je...
Přísloví 18:5...jistě není dobré, natožpak nevinného o právo připravit. Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty po...
Přísloví 31:15...vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí...
Izaiáš 14:21...lid. navěky není památky po tom zlém plemeniPřipravte jatka pro jeho syny, jsou poraženi za otcovské...
Izaiáš 25:1...jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly...
Izaiáš 30:33...máchnutím ruky je v bitvě porazí. dávno je připraveno tofetské ohniště, dost hluboké a široké i pro...
Izaiáš 32:6...scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým. Padouch používá...
Izaiáš 38:20...otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k záchraně - zpívejme a hrajme na strunné...
Izaiáš 40:3...za všechen jeho hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině...
Izaiáš 44:16...dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si pečeni a tou se nasytí. Když se ohřeje,...
Izaiáš 49:24...válečníka obrat o kořist? Lze tyrana o vězně připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci budou...
Izaiáš 52:10...všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem...
Izaiáš 57:14... svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví...
Izaiáš 62:10...svatých nádvořích. Projděte, projděte branamipřipravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici,...
Jeremiáš 6:4...stany kolem a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se k boji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda,...
Jeremiáš 15:7...vidlemi jako obilí ve městech po celé zemiPřipravím je o děti, zahubím svůj lid, neboť se od svých...
Jeremiáš 46:14... zvěstujte v Memfisu, v Dafné řekněte:‚Nastuppřiprav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží...
Jeremiáš 51:12...hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl a také vykoná, co o...
Jeremiáš 51:27...v zemi korouhev! mezi národy zazní polnicePřipravte národy proti němu do boje, svolejte na něj...
Jeremiáš 51:28...němu vojevůdce, přiveďte koně jak roje kobylekPřipravte národy proti němu do boje, krále Médie a jejich...
Jeremiáš 51:39...lačně vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočípřipravím jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit...
Ezechiel 5:17... Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která  připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na...
Ezechiel 7:14...vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav...
Ezechiel 7:23... do vpadnou lupiči a celou ji znesvětíPřiprav řetězy! Protože zemi naplnily popravy a ve městě je...
Ezechiel 38:7...národy, které se k tobě připojí. Chystej se! Buď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě, neboť...
Ezechiel 39:17...ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele....
Ezechiel 39:19...v Bášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete pít...
Daniel 1:10...hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám připravil o hlavu!" Daniel pak tedy požádal komorníka,...
Daniel 3:15...se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu,...
Daniel 5:20...svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí....
Ozeáš 9:12...A i kdyby děti odchovali, o každé z nich je připravím. Ach, běda jim, se od nich odvrátím! Vídal...
Ozeáš 13:15...vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu...
Joel 2:11...v čele své armády; jeho tábor je obrovskýpřipraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je...
Amos 4:12...Izraeli, naložím, a protože tak s tebou naložímpřiprav se, Izraeli, setkat s Bohem svým! Hle - tvůrce hor...
Abakuk 2:10...dosahu všech neštěstí! Vlastnímu domu jsi hanbu připravil, když jsi kosil mnohé národy - vlastním životem...
Sofoniáš 1:7... neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a pozvané posvětil. "V den Hospodinovy...
Malachiáš 3:1...Bůh soudu?" Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého...
Matouš 3:3...Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na pouštiPřipravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan...
Matouš 5:40... Když se s tebou někdo chce soudit, aby  připravil o košili, nech mu i plášť. Když někdo nutí jít...
Matouš 11:10...‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné...
Matouš 20:23...levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec." A když to uslyšelo ostatních deset,...
Matouš 21:16...nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil chválu'?" Potom je opustil a odešel z města do...
Matouš 22:4...služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hlepřipravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i...
Matouš 22:8... Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto...
Matouš 24:44...by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli....
Matouš 25:7...tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky vstalypřipravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným:...
Matouš 25:34...za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali...
Matouš 25:41...ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a...
Matouš 26:12...nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastípřipravila na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoli na...
Matouš 26:17...za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k...
Matouš 26:19...Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za stolem s Dvanácti...
Marek 1:2..."Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti:...
Marek 1:3...tvou cestu." "Hlas volajícího na pouštiPřipravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak...
Marek 10:40...však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili...
Marek 14:12... se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravit k jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva...
Marek 14:15...místnost, prostřenou a při-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do...
Marek 14:16...do města, našli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka. Večer pak přišel Ježíš se Dvanácti...
Lukáš 1:76...prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v...
Lukáš 2:31... oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům...
Lukáš 3:4...proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na pouštiPřipravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí...
Lukáš 7:27...‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě...
Lukáš 9:52...do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut...
Lukáš 12:40...by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které...
Lukáš 14:17...sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte, vše je připraveno.' Všichni se ale jeden jako druhý začali...
Lukáš 17:8...pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeři, vezmi si zástěru a obsluhuj ; se...
Lukáš 22:8... Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři." "Kde ho máme...
Lukáš 22:9...beránka k velikonoční večeři." "Kde ho máme připravit?" zeptali se. Odpověděl: "Jen co vejdete do města...
Lukáš 22:12...velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři." Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak...
Lukáš 22:13...tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka. Když pak nadešla ta chvíle, posadil se...
Lukáš 22:33...své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!" On mu však...
Lukáš 23:56...i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domůpřipravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání...
Jan 11:48...necháme, všichni v něj uvěří! Přijdou Římanépřipraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich...
Jan 12:2...Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním...
Jan 14:3...to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. odejdu a připravím vám místo, zase...
Skutky 8:33...práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o...
Skutky 10:10...poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a...
Skutky 21:13... "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít...
Skutky 21:15..."Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni, a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma....
Skutky 23:15...prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít." O léčce se však doslechl syn...
Skutky 23:21...nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou  připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak...
Skutky 23:23...si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě vojáků k cestě do Cesareje. Vezměte také...
Římanům 9:23...své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž na nás, které povolal nejen z...
1. Korintským 2:9... co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil...
1. Korintským 9:15...změnilo. To bych raději umřel, než aby někdo připravil o tuto mou hrdost. Když totiž kážu evangelium,...
2. Korintským 8:11... dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte...
2. Korintským 9:2...díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila...
2. Korintským 9:3...vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu...
2. Korintským 9:4...se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste připraveni. Proto jsem považoval za nutné požádat tyto...
2. Korintským 9:5...požádat tyto bratry, k vám jdou napředpřipraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že...
2. Korintským 10:6... a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou neposlušnost. To si vidíte jen...
2. Korintským 11:10... o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám připravit. Proč? Protože vás nemiluji? Bůh , že ano...
Efeským 2:10...Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde...
Koloským 2:18...přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné...
1. Tesalonickým 3:11...potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši...
2. Timoteus 3:17...ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám ...
2. Timoteus 4:2...nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a...
Titus 3:1...podřizují vládcům a vrchnostem, jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou...
Filemon 1:22...a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něcopřiprav pro pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim...
Židům 10:5...ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis...
Židům 11:16...proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval...
Jakub 5:11...a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný...
1. Petr 3:15...vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod...
1. Petr 4:5...vás. Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium...
2. Jan 1:8...neztratili to, jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově...
Zjevení 8:6... Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo...
Zjevení 16:12...řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem...
Zjevení 19:7...neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý...

Slova obsahující připravil: nepřipravil (2) nepřipravili (1) připravil (49) připravila (9) připravili (23) připravilo (1) připravily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |