Připravená

Hledám varianty 'připravená' [ připraveným (2) připravených (6) připravený (3) připravenou (5) připravení (3) připravené (8) připravená (3) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 40:17...tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě...
Leviticus 2:7...je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z jemné mouky s...
Leviticus 2:8...je připravena z jemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána...
Leviticus 7:9... Rovněž každá moučná oběť upečená v pecipřipravená na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji...
Leviticus 16:21...na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny...
Numeri 28:13...desetině ke každému beránku. To je zápalná oběťpřipravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim...
1. Samuel 25:18...rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených...
1. Letopisů 7:11...otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě. Synové Irovi: Šupim a Chupim. Syn...
1. Letopisů 12:26...a kopím. Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji. Z Leviho 4 600...
1. Letopisů 12:36...37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků...
1. Letopisů 12:37...k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny kmene...
1. Letopisů 12:39...000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do...
2. Letopisů 26:11... Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojskopřipravené k boji po jednotlivých oddílech, sečtených...
2. Letopisů 26:13...jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli....
2. Letopisů 26:19...Boha nezískáš." Uziáš zuřil, kadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal...
2. Letopisů 32:8...lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůhpřipravený nám pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta...
Jeremiáš 48:14...‚naději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata...
Pláč 2:4...vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil vše, co bylo...
Ezechiel 28:13...ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi...
Matouš 25:10...kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když...
Marek 3:9...učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou loďku, aby ho neumačkali. Uzdravil jich totiž...
Lukáš 1:17...k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla...
Lukáš 12:38...uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v...
Lukáš 24:1...odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke...
2. Timoteus 2:21...nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pánapřipravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od mladických...
1. Petr 1:10...vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. Pídili se po tom, na koho a na kdy jim...
Zjevení 9:7...uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny...
Zjevení 9:15...Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělépřipravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili...
Zjevení 12:6... A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát...
Zjevení 21:2... Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebepřipravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |