Připomněli

Hledám varianty 'připomněli' [ připomněli (1) připomněl (3) připomenut (1) připomenuli (1) připomenul (1) připomenu (5) připomenout (5) připomenete (1) připomene (4) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 9:15...zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duhapřipomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí,...
Genesis 9:16...bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí...
Genesis 41:9...k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své...
Exodus 2:24...k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh...
Exodus 6:5...rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctvípřipomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele:...
Leviticus 26:42...nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s Izákem i...
Numeri 10:9...na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od...
Numeri 15:39... Toto budou vaše třásně. Když na pohlédnetepřipomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je...
1. Královská 17:18... Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého...
Žalmy 77:12...Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil - anopřipomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlím...
Jeremiáš 14:10...Proto v nich Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene jejich viny a ztrestá jejich hřích." Hospodin mi...
Daniel 6:13...k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králempřipomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad...
Ozeáš 8:13... aby se najedli - Hospodinu se to nelíbí! Teď si připomene jejich provinění a jejich hříchy potrestá: Půjdou...
Jan 14:26...Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemupřipomene vám všechno, co jsem vám řekl. Odkazuji vám pokoj...
Římanům 15:15...navzájem. Přesto jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost...
1. Korintským 4:17...milovaného a věrného syna v Pánu, který vám připomene způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé...
1. Korintským 15:1... panuje slušnost a pořádek. Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste...
3. Jan 1:10...poroučí druhým, nás neuznává. Proto přijdupřipomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako...
Juda 1:5...Krista. I když to všechno sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale...
Zjevení 16:19...díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem...
Zjevení 18:5...Vždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte tak, jak sama splácela...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |