Připomínat

Hledám varianty 'připomínat' [ připomínej (3) připomínat (12) připomínáš (1) připomínány (2) připomínán (1) připomínám (2) připomínala (1) připomínal (1) připomínají (2) připomíná (3) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 3:15...a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi, shromáždi izraelské...
Exodus 20:24... svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže...
Numeri 10:10...obětech a při pokojných obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh."...
Numeri 11:7...mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou pryskyřici. Lid ji vycházel sbírat,...
Numeri 15:40... dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí...
Deuteronomium 16:3...Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u...
2. Samuel 18:18...památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno." Proto ten sloup nazval po sobě. ...
Ester 9:28...způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím pokolení, v každé...
Job 10:5...díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobnépřipomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký...
Job 30:29...chmurách, přede všemi vstávám a naříkám. vytí připomíná šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže na těle...
Žalmy 45:18...učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na věky věků chválí...
Žalmy 71:16...Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnost, Panepřipomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud...
Žalmy 77:6...nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvitPřipomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své...
Žalmy 111:5...Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal -...
Žalmy 130:3... k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Panepřipomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný...
Přísloví 17:9...o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. Na rozumného více zapůsobí...
Izaiáš 63:7...jsem nechal crčet na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chci a činy, za které chválu zaslouží - za...
Ezechiel 18:22...žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad...
Ezechiel 32:2...Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národůPřipomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami,...
Ezechiel 33:16...žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude...
1. Timoteus 4:6...Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše...
2. Timoteus 1:6...kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty. Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi...
2. Timoteus 2:14...věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, se nehádají o...
Titus 3:1...s veškerým důrazem. Nikdo tebou nepohrdá.  Připomínej jim, se poslušně podřizují vládcům a...
Filemon 1:19...VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, z...
Židům 10:3...) Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají; krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy...
2. Petr 1:12...Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě,...
2. Petr 1:15...abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |