Připojen

Hledám varianty 'připojen' [ připojit (3) připojím (2) připojilo (3) připojili (7) připojil (5) připojí (18) připojeny (1) připojena (1) připojen (13) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 25:8...a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho...
Genesis 25:17...se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly...
Genesis 29:34...syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal...
Genesis 35:29...se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a...
Genesis 49:29... jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do...
Genesis 49:33...stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář,...
Exodus 39:4...látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který...
Numeri 11:4...se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem?...
Numeri 18:2...z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se připojí k tobě a slouží ti. Budou držet stráž a starat se o...
Numeri 18:4...ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vyPřipojí se k tobě, aby se starali o Stan setkávání a o...
Numeri 20:24...řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům...
Numeri 20:26...a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil,...
Numeri 27:13...dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr...
Numeri 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad...
Deuteronomium 13:10...vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl...
Deuteronomium 32:50... Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron...
Soudců 2:10...od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelopřipojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další...
Soudců 18:20...upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu modlupřipojil se k nim. Vydali se tedy na další pochod. Děti a...
1. Samuel 14:22...horách doslechli, že Filištíni utíkajípřipojili se i oni k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin...
2. Samuel 13:24...stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému služebníku?" "Raději ne, můj synu,"...
1. Královská 6:10...její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo...
2. Královská 22:20...jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hlepřipojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji...
2. Královská 23:3...v této knize. Také všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a...
2. Letopisů 2:6...a modří a také dobře znal řezbářské uměníPřipojí se k mým umělcům v Judsku a v Jeruzalémě, které...
2. Letopisů 2:13...umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce...
2. Letopisů 9:18...šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a...
2. Letopisů 11:16...jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele....
2. Letopisů 34:28...jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hlepřipojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji...
Ezdráš 3:8...se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojil a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili...
Nehemiáš 10:2...našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš,...
Ester 9:27... pro své potomky a pro všechny, kdo se k nim připojí. Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny...
Izaiáš 14:1...vlastní zemi. Přidají se k nim i cizincipřipojí se k domu Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou...
Izaiáš 56:3...zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: "Hospodin zcela jistě vyloučí ze...
Izaiáš 56:6...jež nikdy nezmizí. Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a...
Jeremiáš 50:5...na cestu k Sionu a zamíří k němu. Přijdoupřipojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, na kterou nikdy...
Ezechiel 38:6...jeho šiky - všechny ty národy, které se k tobě připojí. Chystej se! Buď připraven i se všemi zástupy...
Ezechiel 38:9...svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak praví Panovník Hospodin: V ten den napadnou...
Ezechiel 38:15...dálném severu se všemi národy, které se k tobě připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné...
Ezechiel 38:22...šiky - na všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se...
Ezechiel 39:4...se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš...
Daniel 11:34...se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců. I někteří z moudrých zakolísají,...
Micheáš 5:2...rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpětpřipojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v síle...
Zachariáš 2:15...vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a budu bydlet mezi...
Lukáš 24:15...a probírali to, sám Ježíš se přiblížilpřipojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho...
Skutky 2:41...jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském...
Skutky 5:13...sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil. Množství mužů i žen...
Skutky 5:36...Teudas. Prohlašoval se za někoho velikéhopřipojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit,...
Skutky 9:26... Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili...
Skutky 13:36...posloužil Boží vůli. Když však zesnul a byl připojen ke svým otcům, podlehl rozkladu. Ten, kterého Bůh...
Skutky 17:4...vám kážu!" Někteří z nich se dali přesvědčitpřipojili se k Pavlovi a Silasovi, stejně jako veliké...
Skutky 17:34...je Pavel opustil. Někteří se ale k němu připojili a uvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena...

Slova obsahující připojen: připojen (13) připojena (1) připojené (1) připojeny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |