Připadne

Hledám varianty 'připadne' [ připadnou (7) připadne (47) připadly (2) připadlo (16) připadla (7) připadl (11) ]. Nalezeno 87 veršù.
Exodus 29:9...syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto pověříš Árona a jeho...
Exodus 29:29...jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a...
Exodus 38:27... tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu: 100...
Exodus 38:28...talent na patku. Zbývajících 1 775 šekelů připadlo na výrobu sloupových háčků, obložení jejich hlavic...
Leviticus 2:3...příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z...
Leviticus 2:10...příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z...
Leviticus 5:13...dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin...
Leviticus 7:7...za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákonPřipadne knězi, který s vykonal obřad smíření. Knězi,...
Leviticus 7:8... Knězi, který přinese něčí zápalnou oběťpřipadne kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal. Rovněž...
Leviticus 7:9...v peci, připravená na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť...
Leviticus 7:10...Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon...
Leviticus 7:14...kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti. Maso...
Leviticus 7:31... Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých...
Leviticus 7:33...jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev a...
Leviticus 10:15...nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš...
Leviticus 23:20...nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinupřipadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít...
Leviticus 24:9...smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém...
Numeri 5:9...svatých darů, které mu synové Izraele přinesoupřipadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary...
Numeri 17:18...jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve...
Numeri 18:9... Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako...
Numeri 18:10... kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svatépřipadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek,...
Numeri 18:11... Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při...
Numeri 18:13...ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinupřipadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě...
Numeri 18:14...čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinupřipadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí,...
Numeri 18:15...z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinupřipadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat...
Numeri 18:18...oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá...
Numeri 32:5..."Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás...
Numeri 32:19...zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim...
Numeri 32:30...zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojencipřipadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi."...
Numeri 34:2...do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště...
Deuteronomium 24:19...a zapomeneš na poli snop, nevracej se pro nějPřipadne přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin,...
Deuteronomium 24:20...budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečešPřipadnou přistěhovalci, sirotku a vdově. Když budeš sbírat...
Deuteronomium 24:21...hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečešPřipadnou přistěhovalci, sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi...
Deuteronomium 33:8...O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodinepřipadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v...
Jozue 14:9...přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses...
Jozue 15:1...tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu...
Jozue 16:1...s Judovými syny dodnes. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti...
Jozue 17:1...nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného, Manasese. (Gileád a...
Jozue 17:5...otce, jak přikázal Hospodin. Manasesovi tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v...
Jozue 17:6...obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla zbývajícím Manasesovým synům. Manasesova hranice...
Jozue 17:11...k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich...
Jozue 18:11...Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na...
Jozue 18:21...hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla,...
Jozue 19:1...Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich...
Jozue 19:2...jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada, Chacar-šual,...
Jozue 19:17...rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich hranice...
Jozue 19:24...rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice...
Jozue 19:32...rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice...
Jozue 19:40...rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich...
Jozue 21:4...dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky...
Jozue 21:10...byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových,...
Jozue 21:19...celkem čtyři města. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Ostatním...
Jozue 21:26...celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové Geršonovi,...
Jozue 21:33...Kartan - celkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Synové Merariho,...
Jozue 21:40...synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území...
Jozue 24:33... zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo jeho synu Pinchasovi v Efraimských horách. Po...
Soudců 11:31...jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naprotipřipadne Hospodinu jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do...
2. Samuel 16:4...děda.'" " tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a...
1. Královská 2:15...se ale změnilo a království z Hospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu,...
2. Královská 2:9...udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o...
1. Letopisů 6:39...jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé...
1. Letopisů 6:45...s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo...
1. Letopisů 6:46...připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům...
1. Letopisů 6:47...měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z...
1. Letopisů 6:51...Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách...
1. Letopisů 26:15... Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu,...
1. Letopisů 26:20...synů Merariho. Ostatním levitům, jejich bratrůmpřipadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice...
Ester 3:7...(totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adar. Haman potom řekl...
Přísloví 3:35...posměch, pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte...
Izaiáš 23:18... Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli...
Jeremiáš 6:12...i starci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poli a ženami, vztáhnu ruku na...
Pláč 5:2... dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci,...
Ezechiel 44:29...oběti, oběti za hřích i oběti odškodněnípřipadne jim všechno, co bude v Izraeli zasvěceno Hospodinu...
Ezechiel 44:30...prvotin a každý z vašich obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta dáte prvotiny knězi,...
Ezechiel 45:5...000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit...
Ezechiel 45:7...po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich západního...
Ezechiel 47:14...přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu...
Ezechiel 47:22...pro vás budou jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene,...
Ezechiel 48:10...dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů...
Ezechiel 48:11...něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi...
Ezechiel 48:12...jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle...
Ezechiel 48:21...po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého...
Amos 2:10...let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich...
Amos 9:12...- vztyčím jej jako za dávných dnů. Tehdy jim připadne zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucí,...
Sofoniáš 2:7...pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradouPřipadne pozůstalým z Judova domu, kteří tam najdou pastvu....
Zachariáš 9:7...úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanoupřipadnou našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodů;...
Jan 19:24...si spolu: "Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo,...

Slova obsahující připadne: nepřipadne (2) připadne (47)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |