Přineseš

Hledám varianty 'přineseš' [ přinesu (7) přineste (32) přinést (26) přinesou (18) přineslo (5) přinesli (59) přinesla (9) přinesl (70) přinesete (5) přineseš (10) přineseny (1) přinesena (1) přinesen (1) přineseme (2) přinese (62) přines (24) ]. Nalezeno 318 veršù.
Genesis 4:3...obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji...
Genesis 4:4...Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku....
Genesis 5:29...a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se...
Genesis 14:18... král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Bohapřinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán...
Genesis 15:9...čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého...
Genesis 15:10...hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé;...
Genesis 18:4...se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod...
Genesis 18:5... Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromemPřinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál....
Genesis 24:32...velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrokpřinesl vodu, aby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli...
Genesis 27:4... Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutkupřines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu...
Genesis 27:5... Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď,...
Genesis 27:7...jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a...
Genesis 27:10...otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal,...
Genesis 27:13...odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce...
Genesis 27:14...jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal jepřinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou...
Genesis 27:25...chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedlpřinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák...
Genesis 27:31...bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutkupřinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z...
Genesis 27:33..."A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinupřinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl...
Genesis 30:14...na pole, nalezl milostná jablíčka mandragorypřinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi...
Genesis 33:11...Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 42:19...tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jdětepřineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však...
Genesis 43:21...- naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na...
Genesis 43:22...v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebouPřinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme,...
Genesis 46:1...měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šebypřinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi...
Genesis 50:13...synové s otcem naložili, jak jim přikázalPřinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na...
Exodus 10:13...celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a...
Exodus 16:5... či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik...
Exodus 18:12...je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel...
Exodus 22:12...dostane náhradu. Jestliže bylo rozsápáno,  přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si...
Exodus 23:19...do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce...
Exodus 32:2...svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnicepřineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté...
Exodus 32:3..." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnicepřinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal,...
Exodus 34:26...do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce...
Exodus 35:5...sbírku; každý, kdo ochotné srdce,  přinese Hospodinu příspěvek - zlato, stříbro, bronz, modrou...
Exodus 39:33...tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní,...
Exodus 40:4...tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponouPřineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a...
Leviticus 1:5...zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovipřinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech...
Leviticus 1:13...a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná...
Leviticus 1:14...Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva,  přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kněz přinese...
Leviticus 1:15...svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá...
Leviticus 2:2...mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlopřinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme...
Leviticus 2:8...s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k...
Leviticus 2:11...obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat...
Leviticus 2:13...sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z...
Leviticus 2:14...Hospodinu darem moučnou oběť z prvotinpřines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených...
Leviticus 3:3...ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti...
Leviticus 3:9...oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný...
Leviticus 3:14...krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti...
Leviticus 4:5...kněz pak vezme trochu krve z toho býčkapřinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a...
Leviticus 4:16...býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v...
Leviticus 4:23...Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustilpřinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho...
Leviticus 4:28...Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustilpřinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady....
Leviticus 4:32...mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady. Vloží ruku na...
Leviticus 5:6...za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích....
Leviticus 5:7...obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehněpřinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě...
Leviticus 5:8... jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné obětiPřinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které...
Leviticus 5:11...hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnostipřinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích...
Leviticus 5:12...na ni kadidlo, neboť je to oběť za hříchPřinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční...
Leviticus 6:7..."Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z ...
Leviticus 6:14... Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu....
Leviticus 7:8... který s vykonal obřad smíření. Knězi, který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné oběti,...
Leviticus 7:12...Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s  přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané...
Leviticus 7:13...olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání  přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z každého...
Leviticus 7:25... Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého...
Leviticus 7:29...pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé...
Leviticus 7:30...oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama  přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby...
Leviticus 9:16...jej za hřích tak jako předešlou oběť. Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel....
Leviticus 9:17...oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat na...
Leviticus 10:15...synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním...
Leviticus 14:4...zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěnpřinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva,...
Leviticus 14:23...k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 14:31...hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť...
Leviticus 15:29...dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubatapřinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude...
Leviticus 17:4...vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za...
Leviticus 19:21... Nezemřou, neboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť...
Leviticus 21:17...by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou...
Leviticus 21:21... kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se...
Leviticus 22:18...Izraele nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo...
Leviticus 22:21...byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo...
Leviticus 22:22...- nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného, vředovitého,...
Leviticus 22:24...slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými, utrženými nebo...
Leviticus 23:10... kterou vám dávám, a budete sklízet její obilípřineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop...
Leviticus 23:15...po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů....
Leviticus 23:16...sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků...
Leviticus 23:17...Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání;...
Leviticus 23:18...efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého...
Numeri 5:9... Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny...
Numeri 5:15...poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězipřinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije...
Numeri 5:25...moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinupřinese ji k oltáři. Vezme z moučné oběti do hrsti...
Numeri 6:10...oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky...
Numeri 6:11...setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť...
Numeri 6:12...a všechny dny svého nazírství zasvětí HospodinuPřinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí...
Numeri 6:16...a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a...
Numeri 7:10...nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazánpřinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je...
Numeri 7:12...po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda....
Numeri 7:18...Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho...
Numeri 9:7...člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim...
Numeri 13:20...chudá? Jsou v stromy, nebo ne? Osmělte sepřineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas...
Numeri 15:3... abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou...
Numeri 15:4... pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto darpřinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky...
Numeri 15:7...oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako...
Numeri 15:9...splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinupřines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy...
Numeri 15:14...přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při...
Numeri 15:25... Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za...
Numeri 15:27...neúmyslně. Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivecpřinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná...
Numeri 16:17...svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát...
Numeri 16:35...pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvil k...
Numeri 17:3...udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak...
Numeri 17:4...Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat...
Numeri 18:13... Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo...
Numeri 28:11...každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky,...
Numeri 28:19...nedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho...
Numeri 28:22...každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl...
Numeri 28:27...běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm...
Numeri 28:30...na každého z těch sedmi beránků po desetiněPřines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad...
Numeri 29:2...Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a...
Numeri 29:8...žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a...
Numeri 29:11...každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za...
Numeri 29:13...slavnost: Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2...
Numeri 29:36...běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho...
Deuteronomium 1:25...zem, vzali s sebou něco z jejího ovocepřinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám...
Deuteronomium 7:26...Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se ...
Deuteronomium 16:2...které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jménopřines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či...
Deuteronomium 16:10...uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnůPřines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle toho, jak...
Deuteronomium 16:17...se před Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý  přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal...
Deuteronomium 22:15... že není panna", pak otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské...
Deuteronomium 23:19... Odměnu coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění...
Deuteronomium 24:11...sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm,...
Deuteronomium 27:6... svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenůpřineseš na něm Hospodinu, svému Bohu, zápalné oběti....
Deuteronomium 27:7...na něm Hospodinu, svému Bohu, zápalné obětiPřineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se...
Deuteronomium 30:12..."Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za...
Deuteronomium 30:13..."Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak,...
Jozue 7:23...stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanupřinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před...
Jozue 8:31...kamenů, neopracovaných železem." Na něm pak přinesli zápalné oběti Hospodinu a obětovali pokojné oběti....
Jozue 14:7...vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zemPřinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. ...
Jozue 18:6...na severu. těch sedm podílů země popíšetepřinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před...
Jozue 24:32...vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole,...
Soudců 3:17...meč, připásal si jej pod oděv k pravému stehnupřinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký...
Soudců 3:18...povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět....
Soudců 5:25...Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí po...
Soudců 6:18... dokud se k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon...
Soudců 7:25...Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští...
Soudců 16:18...Filištínští vládci k tedy přišlipřinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a...
Soudců 16:23...znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali....
1. Samuel 2:13...na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se...
1. Samuel 2:19...mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se...
1. Samuel 4:3...před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi nás a...
1. Samuel 4:4..." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na...
1. Samuel 5:6...Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinovapřinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory. Když...
1. Samuel 6:14... Místní pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili...
1. Samuel 7:9...Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehněpřinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k...
1. Samuel 9:7...máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách...
1. Samuel 9:23... kterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl...
1. Samuel 13:9...vojsko se začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval...
1. Samuel 13:12...nenaklonil Hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal...
1. Samuel 14:18...a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi...
1. Samuel 17:18...oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdravpřines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi...
1. Samuel 18:27...vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínůpřinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se...
1. Samuel 19:15...znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové...
1. Samuel 20:21...chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za teboupřines je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti...
1. Samuel 23:9...na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele...
1. Samuel 25:27...jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve...
1. Samuel 25:35...pacholek!" Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že...
1. Samuel 30:7...požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod,...
2. Samuel 1:10... Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže náramekpřinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a...
2. Samuel 1:13...že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn...
2. Samuel 4:8...a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta,...
2. Samuel 6:17...svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David...
2. Samuel 8:10...Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty a král David je...
2. Samuel 13:10...zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala...
2. Samuel 14:17... Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako...
2. Samuel 17:28... a s Barzilajem Gileádským z Rogelim mu tam přinesli lůžka a přikrývky, misky a džbány s pšenicí,...
2. Samuel 17:29...s medem, ovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž:...
2. Samuel 24:25...stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinupřinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby...
1. Královská 3:24...je tvůj a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé...
1. Královská 7:51...konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro,...
1. Královská 10:13...a dal mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala...
1. Královská 17:10...a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni....
1. Královská 17:11...A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla:...
2. Královská 2:20...voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to...
2. Královská 4:20...k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzalpřinesl matce. Okolo poledne umřel v náručí. Vynesla ho...
2. Královská 4:41...muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl:...
2. Královská 4:42...nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališypřinesl Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných...
2. Královská 5:20... můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin, poběžím za ním a něco si...
2. Královská 10:8...Jizreelu. K Jehuovi přišel posel a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě...
2. Královská 13:15...můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož...
2. Královská 16:13...na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběťpřinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti....
2. Královská 19:30...z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůrupřinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion...
2. Královská 20:7...svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli je, přiložili na vřed a...
1. Letopisů 10:12...na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synůpřinesli je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod...
1. Letopisů 11:19...těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové...
1. Letopisů 13:5...od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým...
1. Letopisů 16:1... a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který...
1. Letopisů 16:29...i moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mupřineste dary, před něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v...
1. Letopisů 18:10...Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král David je...
1. Letopisů 21:26...zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinupřinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval Hospodina a on mu...
1. Letopisů 29:14...Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co...
2. Letopisů 5:1...konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro,...
2. Letopisů 9:12...vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala...
2. Letopisů 24:6...a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou...
2. Letopisů 24:9...Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal...
2. Letopisů 24:14...stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovipřinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj...
2. Letopisů 25:14... Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomcipřinesl si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své bohy,...
2. Letopisů 29:27...nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť...
2. Letopisů 29:31...pokojnými a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo...
2. Letopisů 30:15... Kněží a levité se zastyděli, posvětili sepřinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá...
2. Letopisů 31:5...z obilí, vína, oleje, medu a z veškeré úrodyPřinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele...
2. Letopisů 31:6...i Judy, kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli desátek z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také...
2. Letopisů 34:16...knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní...
Ezdráš 1:7...předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma a které uložil v chrámu svého boha....
Ezdráš 1:11...bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z...
Ezdráš 3:3... Přestože měli obavy z okolních národůpřinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i...
Ezdráš 8:35...zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetípřinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý...
Nehemiáš 8:1...před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal...
Nehemiáš 8:2...prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého,...
Nehemiáš 8:15...rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do horpřineste ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z myrt,...
Nehemiáš 8:16...přístřešky, jak je předepsáno." Lidé tedy šlipřinesli větve a všichni si postavili přístřešky - na...
Nehemiáš 10:39...s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve...
Ester 6:1... noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z králi...
Ester 6:8...odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat,  přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou...
Žalmy 4:6...přemítejte a zmlkněte. séla Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají:...
Žalmy 45:13...ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří!...
Žalmy 56:13...učinil! Tobě jsem, Bože, složil sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti, ...
Žalmy 66:15...rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým...
Žalmy 72:3...spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky spravedlnost skýtají. ...
Žalmy 72:10...moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou. se mu všichni králové klaní, všechny národy ...
Žalmy 76:12...a plňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před...
Žalmy 116:17...služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! Své...
Přísloví 3:8...za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství....
Přísloví 10:10...oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech...
Izaiáš 11:1...pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch...
Izaiáš 11:4...nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých...
Izaiáš 18:7...národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde...
Izaiáš 21:14... jež nocujete v arabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky...
Izaiáš 27:9...očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu přinese ovoce: všechny kamenné oltáře budou roztlučeny,...
Izaiáš 37:31...z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůrupřinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion...
Izaiáš 38:21... v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven...
Izaiáš 49:22...korouhev na znamení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými...
Izaiáš 51:5... spása je na cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na čekají, mou paži vyhlížejí s nadějí....
Izaiáš 60:4...synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříš, samým...
Izaiáš 60:17... Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo dřeva...
Izaiáš 63:8...jsou můj lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením,...
Jeremiáš 14:12...budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení....
Jeremiáš 17:26... dary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud však neposlechnete a...
Jeremiáš 27:22...znovu povšimnu, praví Hospodin. Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce...
Jeremiáš 33:9...mně vzbouřili, jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvály a...
Jeremiáš 36:21... Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře Elišamy a začal z něj předčítat...
Jeremiáš 41:5...s sebou moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu. Išmael, syn Netaniášův, jim...
Jeremiáš 51:8...náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad nímpřineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili...
Ezechiel 9:1..."Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány,...
Ezechiel 43:22...chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili...
Ezechiel 44:27...nádvoří svatyně, aby sloužil ve svatyni,  přinese svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto...
Ezechiel 45:22...se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za...
Ezechiel 46:4...vchodu brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a...
Ezechiel 46:6... Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho berana,...
Ezechiel 46:12...nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní...
Ezechiel 46:13...po jeho odchodu zavře. Každý den, ráno co ránopřineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez...
Ezechiel 47:12...nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze...
Daniel 5:2...víno. Napit tím vínem pak Belšasar poručil,  přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec...
Daniel 5:3...svými velmoži, manželkami a konkubínami!" A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámu v...
Daniel 5:23... Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými...
Daniel 6:18...Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou desku a přikryli s ústí jámy, král...
Ozeáš 9:2...obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda vína přinese zklamání. Nezůstanou v Hospodinově zemi - zpátky...
Ozeáš 14:3...všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání...
Amos 4:1... vy, které chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své...
Sofoniáš 3:10...za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou oběti. V ten den se nebudete muset stydět za...
Matouš 9:2...se a přišel do svého města. Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl...
Matouš 10:34... Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel...
Matouš 13:26...koukol a odešel. Když pak vzešla stéblapřinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho...
Matouš 14:8... Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to...
Matouš 14:11...tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla matce...
Matouš 14:18...nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim. Nechal zástup posadit na trávě,...
Matouš 14:35...ho poznali a rozeslali posly po celém okolíPřinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli...
Matouš 19:13...to může přijmout, to přijme." Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na vkládal ruce a modlil se, ale...
Matouš 22:19... pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten obraz a nápis?" zeptal...
Matouš 25:20... Když přistoupil ten, který dostal pět hřivenpřinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět...
Marek 1:32...začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo...
Marek 2:4...ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl,...
Marek 6:25...za králem a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost...
Marek 6:27...odmítnout. Hned poslal kata s příkazem,  přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a...
Marek 6:28...Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězenípřinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a ta ji dala...
Marek 12:15...pokrytectví, a tak jim řekl: "Proč pokoušítePřineste mi denár, se podívám." Když mu ho podali,...
Lukáš 2:22...čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákonapřinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem...
Lukáš 2:24...otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky...
Lukáš 2:27... Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti...
Lukáš 7:37...dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizeaPřinesla alabastrovou nádobku s mastí, poklekla s pláčem...
Lukáš 8:8... Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlopřineslo stonásobnou úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo...
Lukáš 8:55...do vrátil duch a ihned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim...
Lukáš 12:16...podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám...
Lukáš 12:51...Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od...
Lukáš 15:22...syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a...
Lukáš 19:42...kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na...
Jan 4:33...vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš,...
Jan 12:24...země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemřepřinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej...
Jan 19:39...Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo...
Jan 21:10...oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr...
Skutky 3:2...odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho...
Skutky 3:26...Služebníka, poslal ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých...
Skutky 4:37... levita původem z Kypru, prodal své polepřinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Také jeden...
Skutky 5:2...peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl:...
Skutky 7:41...nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si udělali telepřinesli modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou...
Skutky 8:18...svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolůpřinesl jim peníze se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý...
Skutky 16:32...Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu...
Skutky 21:26...doba jejich očišťování a za každého z nich bude přinesena oběť. Když těch sedm dní mělo uplynout,...
Skutky 24:17...jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie ...
Římanům 1:13...(ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno), abych přinesl užitek i mezi vámi tak jako mezi ostatními národy....
Římanům 7:13...svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobréPřineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě! Hřích se...
2. Korintským 11:9...jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se...
Galatským 3:21...případě! Kdyby tu byl Zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze...
Efeským 2:15...sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem,...
1. Tesalonickým 2:2... ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším...
1. Timoteus 4:16...a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo poslouchají. Staršího...
1. Timoteus 6:2... slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na...
2. Timoteus 4:13...jsem totiž poslal do Efesu.) půjdešpřines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a...
Židům 11:4... nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za...
Jakub 2:21...Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala...
1. Petr 1:12...vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém...
1. Petr 1:13...se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |