Přinášíte

Hledám varianty 'přinášíte' [ přinášíte (6) přinášíš (7) přinášíme (3) přináším (3) přináší (49) přinášet (54) přinášely (4) přinášelo (4) přinášeli (40) přinášela (4) přinášel (15) přinášejte (4) přinášejme (1) přinášejí (12) přinášej (2) ]. Nalezen 201 verš.
Exodus 18:19...a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohempřinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a...
Exodus 24:5...kmenů. Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako...
Exodus 34:15... země! Když půjdou smilnit za svými bohypřinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z jejich...
Exodus 35:21...nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání,...
Exodus 35:22...muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla, náušnice, prsteny, náramky a všelijaké...
Exodus 35:23... červeně barvené beraní kůže či odolné usněpřinášel je. Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem...
Exodus 35:24... Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzempřinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý,...
Exodus 35:25...dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látku...
Exodus 35:27... také zručně spřádaly kozí srst. Předáci obce přinášeli onyxové kameny a další drahokamy k posázení efodu...
Exodus 35:29... muži i ženy, kteří měli ochotné srdcepřinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které...
Exodus 36:3...práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci...
Exodus 36:5...odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám...
Exodus 36:6...na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo...
Leviticus 1:2...Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo...
Leviticus 1:3... je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravuPřináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce...
Leviticus 1:10... jako ohnivou oběť příjemně vonící HospodinuPřináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz -...
Leviticus 1:14...oběť, ohnivá oběť příjemně vonící HospodinuPřináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ...
Leviticus 2:1...oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z...
Leviticus 2:4...jako svatosvatý díl z ohnivých obětí HospodinuPřinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z...
Leviticus 2:12...žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na...
Leviticus 2:14...tvého Boha. S každým svým darem přines sůlPřinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines...
Leviticus 3:1...památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede...
Leviticus 3:6... jako ohnivou oběť příjemně vonící HospodinuPřináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, ...
Leviticus 3:7...z bravu, přivede samce nebo samici bez vadyPřináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží...
Leviticus 3:12...na oltáři jako pokrm ohnivé oběti HospodinuPřináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží...
Leviticus 6:13..."Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné...
Leviticus 7:12...je zákon o pokojné oběti přinášené HospodinuPřináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako...
Leviticus 7:16...obětování; z něj nic nezůstane do ránaPřináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako...
Leviticus 17:5...ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je...
Leviticus 21:6...svému Bohu a neznesvěcují jméno svého BohaPřinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Boha; proto...
Leviticus 21:8...svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť ...
Leviticus 22:29...den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli...
Leviticus 23:8...běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další svaté...
Leviticus 23:25... Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:27...svaté shromáždění: budete se pokorně postitpřinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat...
Leviticus 23:36...běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté...
Leviticus 23:37...svatá shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti - zápalnou i moučnou oběť, oběť...
Leviticus 23:38...darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když...
Leviticus 25:19...budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v...
Leviticus 27:9... kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno...
Numeri 7:11...je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém,...
Numeri 15:4... ze skotu nebo z bravu, pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou...
Numeri 15:13...nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v...
Numeri 18:9... ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý - každá jejich moučná oběť, oběť...
Numeri 18:15...kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však...
Numeri 28:2...synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou...
Numeri 28:3... Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke...
Numeri 28:10...úlitbou. To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu...
Numeri 28:26..."V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté...
Numeri 29:39... moučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých...
Numeri 31:50... a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony...
Deuteronomium 12:6...a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní...
Deuteronomium 12:11...váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a...
Deuteronomium 18:3...právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu - dají knězi...
Deuteronomium 26:10...zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi mi,...
Deuteronomium 33:10...Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle, v...
Deuteronomium 33:19...svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z...
Jozue 22:23...se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak nás...
Soudců 20:26...před Hospodinem, postili se do večerapřinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti. Izraelci se...
Soudců 21:4...Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltářpřinášel zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo...
1. Samuel 2:19... Matka mu dělávala i kabátek a každoročně mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční...
1. Samuel 4:5...šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen...
1. Samuel 6:15...velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu....
1. Samuel 7:10...Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se chystali k útoku na...
1. Samuel 16:4...města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem...
2. Samuel 6:15...plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s troubením na...
2. Samuel 15:12... protože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela...
1. Královská 5:1... k hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní...
1. Královská 9:25... začal budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři, který...
1. Královská 10:5...roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
1. Královská 10:25... kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně,...
1. Královská 13:2...obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!"...
2. Královská 3:20...kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta...
2. Královská 5:17...zdejší půdou. Tvůj služebník totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina....
2. Královská 9:17...jezdce a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se...
2. Královská 9:18...Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptápřinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu....
2. Královská 9:19...vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptápřinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu....
2. Královská 9:31...a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On...
2. Královská 12:5..."Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu - stříbro vybírané při...
2. Královská 12:10... pak do dávali všechno stříbro, které se přinášelo do Hospodinova chrámu. Když viděli, že je v...
1. Letopisů 16:1... který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil...
1. Letopisů 16:40...v Gibeonu, aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak,...
1. Letopisů 29:17...vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomnýpřináší své dary s radostí. Hospodine, Bože našich otců...
1. Letopisů 29:21...se před Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000...
2. Letopisů 8:12...oltáři, který postavil před chrámovou předsínípřinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš...
2. Letopisů 9:4...číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
2. Letopisů 9:24... kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně,...
2. Letopisů 13:11...pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla....
2. Letopisů 17:5...mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a...
2. Letopisů 17:11...s Jošafatem nikdo nebojoval. Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu...
2. Letopisů 23:18...s veselím a zpěvem starali o Hospodinův důmpřinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně...
2. Letopisů 24:10... Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly, ji naplnili. Levité...
2. Letopisů 30:22...Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podílypřinášeli pokojné oběti a děkovali Hospodinu, Bohu svých...
2. Letopisů 31:5...se ta zpráva rozšířila, synové Izraele začali přinášet množství prvotin z obilí, vína, oleje, medu a z...
2. Letopisů 31:6... totiž přinesli desátek z ovcí, koz a býčkůPřinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili...
2. Letopisů 31:10...chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě hodně...
2. Letopisů 32:23...a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty...
2. Letopisů 34:9... Efraima a od ostatních Izraelců, kteří je přinášeli do Božího chrámu spolu s Judou, Benjamínem a...
Ezdráš 3:2...stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího...
Ezdráš 3:4...také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou...
Ezdráš 3:5...slavnostech, za každého, kdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti Hospodinu začali...
Ezdráš 3:6...oběť Hospodinu. Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův...
Ezdráš 6:3...Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť je 30...
Ezdráš 6:10... nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život...
Nehemiáš 10:35...rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený...
Nehemiáš 10:36... jak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z...
Nehemiáš 10:37...všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze...
Nehemiáš 10:38... z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme...
Nehemiáš 10:40...skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do...
Nehemiáš 13:12...je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje....
Job 36:3...lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím. slova...
Job 37:9...vychází ze své komnaty a severák s sebou zimu přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých vodách...
Žalmy 1:3...břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se...
Žalmy 50:14...masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjímPřinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším....
Žalmy 50:23...Když vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty napraví...
Žalmy 107:22... za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co učinil, zpívají! Ti, kdo se...
Žalmy 109:4...bojují. Za moje přátelství obviňují, zatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za dobrotu odplácejí a...
Žalmy 119:130...je chci zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy otevřenými...
Přísloví 3:14...moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahuPřináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato....
Přísloví 10:4... Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství. Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo...
Přísloví 12:12...zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však...
Přísloví 19:23...je být chudák nežli podvodník. Úcta k Hospodinu přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát....
Přísloví 21:5...hřích. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou...
Přísloví 31:14...je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobápřináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé...
Kazatel 2:10...radosti jsem se nevyhnul. Všechno to pachtění mi přinášelo radost - jedinou odměnu za všechno pachtění. Pak...
Kazatel 4:17...do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! ...
Kazatel 10:19...potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť...
Izaiáš 1:13... abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna...
Izaiáš 57:6...tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak tyto věci obměkčí? Na...
Izaiáš 66:3...beránka, rdousí psa, kdo nese obětní darpřináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si...
Izaiáš 66:20... Přivedou je tak, jako když synové Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domu v čistých nádobách....
Jeremiáš 7:18...těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby uráželi. Urážejí tím...
Jeremiáš 12:2...v poklidu? Zasadil jsi je, zakořenili, rostoupřinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku, jejich...
Jeremiáš 17:21... neopovažujte se v sobotní den nosit nákladypřinášet je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu...
Jeremiáš 17:24... praví Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit...
Jeremiáš 20:8...vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm...
Jeremiáš 33:18...nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní...
Jeremiáš 44:17...zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebespřinášet úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové,...
Jeremiáš 44:18... co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebespřinášet úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a...
Jeremiáš 44:19..."Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebespřinášet úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím...
Jeremiáš 44:21...jste v judských městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i...
Jeremiáš 44:25...složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebespřinášet úlitby.' Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak...
Pláč 5:9...neuvolní jejich pěst. Jde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám...
Ezechiel 16:18...a oblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem sytil - jemnou mouku s...
Ezechiel 16:19... sytil - jemnou mouku s medem a olejem - jsi přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to bylo! praví...
Ezechiel 20:28...se strom, tam obětovali ty své obětipřinášeli tam své urážlivé dary, podkuřovali jim vůněmi a...
Ezechiel 43:18...oltáře. V den, kdy bude postaven, aby se na něm přinášely zápalné oběti a aby byl skrápěn krví, dáš...
Ezechiel 44:7...můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste...
Ezechiel 44:15... aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, praví Panovník Hospodin. Budou...
Ezechiel 45:23...za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou...
Ezechiel 45:25...mouky a ke každé efě přidá hin oleje. Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne...
Ezechiel 46:2...a zastaví se u jejích veřejí. budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se...
Ezechiel 46:12...každé efě se přidá hin oleje. Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar - to bude oběť...
Ezechiel 46:15...je stálé a věčné ustanovení. Ráno co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke stálé zápalné...
Daniel 11:33...se mu ale statečně vzepřou. Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat...
Ozeáš 8:13...jim je to ale cizí, jako by nerozuměli! Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli -...
Ozeáš 9:4...budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými oběťmi. Jejich oběti...
Ozeáš 11:2...víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. jsem Efraima...
Amos 4:4... v Gilgalu hřešte ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené...
Amos 5:22... vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na...
Amos 5:25...řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysycháPřinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti,...
Jonáš 2:10...zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U...
Malachiáš 1:7...tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. "Jak poskvrňujeme?" ptáte se...
Malachiáš 1:8..."Na Hospodinově stole nezáleží." Když k oběti přinášíte slepé zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte...
Malachiáš 1:11...slunce na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, jméno je veliké...
Malachiáš 1:13...a frkáte své posměšky, praví Hospodin zástupůPřinášíte ukradené, chromé a churavé kusy a nabízíte mi je...
Malachiáš 2:12... je to kdokoli - i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti! A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův...
Malachiáš 3:3...je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy a Jeruzaléma se...
Matouš 5:23...bude vydán pekelnému ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr...
Matouš 13:23...u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a...
Marek 4:20...seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají jepřinášejí úrodu - jeden třicetinásobnou, jiný...
Marek 4:21...a jiný stonásobnou." Dále jim řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod...
Marek 4:33... takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik...
Marek 10:13...muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je...
Lukáš 8:15...je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl...
Lukáš 18:15... bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když...
Skutky 4:34...pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo...
Skutky 5:16...lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzalémapřinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni...
Skutky 7:25... že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale oni nerozuměli. Navštívil je i druhého...
Skutky 9:15..."Jdi, neboť je to vyvolená nádoba - bude přinášet jméno národům, králům i synům Izraele a mu...
Skutky 13:32... a ti teď o něm vydávají svědectví lidemPřinášíme vám tedy radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim...
Skutky 15:3...a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanůpřinášeli všem bratrům velikou radost. Když dorazili do...
Skutky 16:16...jedna otrokyně, která měla věšteckého duchapřinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti...
Skutky 19:19... Také mnozí z těch, kteří se zabývali magiípřinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak...
Skutky 19:24...napodobeniny Artemidina chrámu, což řemeslníkům přinášelo nemalý výdělek. Svolal je tedy stejně jako...
Římanům 3:20...před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena...
Římanům 4:15...by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek....
1. Korintským 14:26...Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení,...
Filemon 1:7...všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi...
Židům 5:1...bývá vybírán z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchy. Dovede být...
Židům 5:7...Melchisedechova." On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu,...
Židům 8:3...člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on měl co...
Židům 10:1...obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. (Jinak by je účastníci této...
Židům 10:2...je účastníci této bohoslužby dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od...
Židům 10:11...pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy....
Židům 12:11... ale krušná, později však těm, kdo prošlipřináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto "dodejte síly...
Židům 13:11...ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích,...
Židům 13:15... ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících...
Jakub 1:3...zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste...
1. Petr 3:21...tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale o...
1. Jan 4:18...došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |