Přikryj

Hledám varianty 'přikryj' [ přikryty (3) přikryti (3) přikryta (2) přikrýt (1) přikrylo (2) přikryli (4) přikryla (4) přikryl (14) přikryjí (9) přikryji (1) přikryješ (2) přikryje (6) přikryj (5) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 7:19... Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji,  přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly...
Genesis 7:20...vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré...
Genesis 9:23...a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátkupřikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a...
Exodus 15:10...si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty...
Exodus 24:15...za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a...
Exodus 33:22... sláva, postavím do skalní rozsedlinypřikryji svou dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň...
Exodus 34:33...na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvilpřikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před...
Exodus 40:20...truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji přikryl slitovnicí. Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil...
Exodus 40:34...Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. A...
Leviticus 17:13... který se smí jíst, musí vycedit jeho krevpřikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev,...
Numeri 4:5...syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z...
Numeri 4:8...to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látkypřikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče....
Numeri 4:9...tyče. Potom vezmou přehoz z modré látkypřikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi,...
Numeri 4:11...na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látkypřikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče....
Numeri 4:12...ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látkypřikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí na nosítka....
Numeri 9:15...pravidla." V den, kdy byl Příbytek postavenpřikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do...
Numeri 17:7...Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hlepřikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva!...
Deuteronomium 23:14...ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého...
Soudců 4:18...a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji....
Soudců 4:19..." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napítpřikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě,...
Růt 3:9...zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš...
1. Samuel 3:14...domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do...
1. Samuel 19:13... na místo hlavy dala polštář z kozí srstipřikryla lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby...
Job 3:5...by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho bylo přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla...
Job 14:17... Do měchu zapečetil bys přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na prach rozdrolí, jako se...
Job 21:26...však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenky - hledáte...
Job 23:17...jsem ale nezmlkl v temnotách, i když mi obličej přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,'...
Žalmy 5:12...jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece,...
Žalmy 32:1... komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění...
Žalmy 57:6...jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům připravili, mou duši...
Žalmy 57:12...oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 71:13...proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou jsou přikryti ti, kdo usilují o neštěstí! zatím budu...
Žalmy 80:11...zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k...
Žalmy 91:4...z lovcovy pasti, z morové rány nejprudšíPřikryje svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí,...
Žalmy 104:6... navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí...
Žalmy 108:6...oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ,...
Izaiáš 60:2...tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde...
Jeremiáš 3:25...dcery. Proto teď uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my,...
Jeremiáš 51:51...Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli...
Ezechiel 7:18...bude zmáčené. Jejich oděvem bude pytlovinapřikryje je hrůza; každá hlava bude oholena a na všech...
Ezechiel 16:8... Tehdy jsem zahalil cípem svého pláštěpřikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil,...
Ezechiel 24:7...holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde by ji přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta,...
Ezechiel 24:8...pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu...
Ezechiel 26:16...trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šatypřikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez...
Ezechiel 26:19... se nad tebou zavře hlubina a mocné vody  přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo...
Ezechiel 30:18...jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. Vykonám v...
Ezechiel 38:9...ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy, které...
Daniel 6:18... zachrání!" Když pak přinesli kamennou deskupřikryli s ústí jámy, král ji zapečetil svým prstenem...
Micheáš 7:10...spravedlnost. to uvidí můj nepřítel, hanba ho přikryje - toho, který mi říkával: "Kdepak je Hospodin, ten...
Micheáš 7:16... jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou uši! lížou prach jako had,...
Marek 11:7... nechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíšipřikryli je svými plášti a on si na sedl. Mnozí...
Lukáš 8:16...přinášejí užitek. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na...
Lukáš 19:35..." odpověděli. Odvedli oslátko k Ježíšipřikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A jak jel...
Římanům 4:7... jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho...
Jakub 5:20...bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtípřikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše Krista,...
1. Petr 4:8...si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů." Projevujte si navzájem...

Slova obsahující přikryj: nepřikryje (1) přikryj (5) přikryje (6) přikryješ (2) přikryji (1) přikryjí (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |