Přikazujeme

Hledám varianty 'přikazujeme' [ přikazuji (18) přikazujeme (2) přikazuje (7) přikazovalo (1) přikazovali (1) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 34:11...učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce,...
Numeri 32:25..."Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše...
Numeri 36:6...správně. Hospodin ohledně Celofchadových dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen...
Deuteronomium 11:28...svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali...
Deuteronomium 13:1...a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte....
Deuteronomium 15:11... A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudípřikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu,...
Deuteronomium 15:15... tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože...
Deuteronomium 19:7...nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle...
Deuteronomium 24:18...odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli...
Deuteronomium 24:22... že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne...
Deuteronomium 26:16...a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůhpřikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a pravidla. Proto...
Deuteronomium 27:4...ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře...
Deuteronomium 30:2...celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl....
Deuteronomium 30:16...a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho...
Jozue 1:9...svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařitPřikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj,...
Soudců 4:6...Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma...
Jeremiáš 11:4... Řekl jsem: ‚Poslouchejte a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a budu vaším Bohem. Tehdy...
Jeremiáš 26:2...v Hospodinově domě. Vyřiď jim všechno, co ti přikazuji, ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnou a...
Daniel 3:4...mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazykůpřikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťalu,...
Amos 2:12...jste však nazíry napájeli vínem, prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Hle, vás k zemi přitlačím...
Marek 9:25...nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, ti přikazuji: vyjdi z něj a do něj nevcházej!" A tak s...
Lukáš 4:36...dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o něm...
Lukáš 8:25...se pak ptali jeden druhého: "Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?" Takto se...
Jan 15:14...přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás nazývat služebníky, neboť...
Jan 15:17...dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé." "Když vás bude svět...
Skutky 16:18...snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu...
2. Tesalonickým 3:6...srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalostiPřikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista...
2. Tesalonickým 3:12...práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si...
Židům 12:20... nemluvil. (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo hory, bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |