Přikázal

Hledám varianty 'přikázal' [ přikážu (9) přikažte (2) přikáži (1) přikážeš (2) přikáže (10) přikaž (9) přikázat (2) přikázali (5) přikázala (1) přikázal (308) ]. Nalezen 341 verš.
Genesis 2:16...aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst,...
Genesis 6:22...učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou...
Genesis 7:5...země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest...
Genesis 7:9...vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou...
Genesis 7:16...tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během...
Genesis 12:20... vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl....
Genesis 18:19...všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají...
Genesis 21:4...osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto...
Genesis 26:11... a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo...
Genesis 27:19...Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys...
Genesis 28:1... Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mupřikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaň a...
Genesis 28:6...aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnalpřikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer," a že...
Genesis 32:5... na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovipřikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj...
Genesis 32:20... třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stádapřikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho...
Genesis 42:25...Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do...
Genesis 44:1...hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem,...
Genesis 49:29...udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k...
Genesis 50:2...tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce...
Genesis 50:12... Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v...
Genesis 50:16...tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým...
Exodus 1:22...báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům...
Exodus 4:28...řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem....
Exodus 5:6...chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k...
Exodus 7:2...bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby...
Exodus 7:6...Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát...
Exodus 7:10...s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a...
Exodus 7:20..." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho...
Exodus 8:23...budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste...
Exodus 12:28...šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi...
Exodus 12:50...Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl...
Exodus 16:16...chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu,...
Exodus 16:24..." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červi. Tehdy...
Exodus 16:32...jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro...
Exodus 16:34...svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let,...
Exodus 19:7...jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat...
Exodus 23:15... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel...
Exodus 25:22...svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z...
Exodus 27:20...kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený...
Exodus 29:35...s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý...
Exodus 31:6...obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici...
Exodus 31:11...svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:8...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu...
Exodus 34:4...vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky. Hospodin...
Exodus 34:18... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci avivu...
Exodus 35:1...obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete...
Exodus 35:4..." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku;...
Exodus 35:10...nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy,...
Exodus 35:29...na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte,...
Exodus 36:1...potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a...
Exodus 36:5...více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit:...
Exodus 38:22...z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z...
Exodus 39:1...také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré,...
Exodus 39:5...látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové...
Exodus 39:7...jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl...
Exodus 39:21...pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý...
Exodus 39:26...lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové...
Exodus 39:29...modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlata,...
Exodus 39:31...být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo...
Exodus 39:32...Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi:...
Exodus 39:42...všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je...
Exodus 39:43...dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvil k...
Exodus 40:16...udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl...
Exodus 40:19...položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K...
Exodus 40:21... Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve...
Exodus 40:23...na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil...
Exodus 40:25...zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý...
Exodus 40:27...a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs...
Exodus 40:29...na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo...
Exodus 40:32...k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny...
Leviticus 7:36...uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého...
Leviticus 7:38...jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na...
Leviticus 8:4...setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu...
Leviticus 8:5...do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit...
Leviticus 8:9...štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a...
Leviticus 8:13...a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když...
Leviticus 8:17...spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a...
Leviticus 8:21... byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana, berana...
Leviticus 8:29...Mojžíšův podíl z berana pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání...
Leviticus 8:31...s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z masa a...
Leviticus 8:34... Vaše pověřování potrvá sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl...
Leviticus 8:36...syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny...
Leviticus 9:5...totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a...
Leviticus 9:6...se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám...
Leviticus 9:7...také dar lidu a vykonej za obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil...
Leviticus 9:10...za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku...
Leviticus 9:21...pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak...
Leviticus 10:15...to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti...
Leviticus 10:18...jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes...
Leviticus 13:54... tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu nešířípřikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších...
Leviticus 14:36...' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnoutpřikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo...
Leviticus 14:40...prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domupřikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na...
Leviticus 16:34...všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:2...Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus...
Leviticus 24:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený...
Leviticus 24:12...jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k...
Leviticus 24:23...ho. Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře...
Leviticus 27:34...moci vykoupit." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na...
Numeri 1:19...zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a...
Numeri 1:54...všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 2:34...Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak...
Numeri 3:51...stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 4:49... A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého...
Numeri 8:3...kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku po květy...
Numeri 8:20...tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s nimi synové Izraele naložili. Levité...
Numeri 8:22...před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili....
Numeri 9:5...Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v...
Numeri 9:8...odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 15:23...Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po...
Numeri 15:36...jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 17:26..." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď,...
Numeri 19:2...a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou...
Numeri 20:27...zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór....
Numeri 26:4..."Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli...
Numeri 27:11...Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na...
Numeri 27:22...celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a...
Numeri 28:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas...
Numeri 30:1...řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům izraelských...
Numeri 30:2...k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo...
Numeri 30:17...ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce...
Numeri 31:7...Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili...
Numeri 31:21...bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz, železo, cín a...
Numeri 31:31...Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000...
Numeri 31:41...předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal. Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce...
Numeri 31:47...pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou...
Numeri 34:13...vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin...
Numeri 34:29...pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi...
Numeri 35:2...Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají...
Numeri 36:2...rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné...
Numeri 36:10...dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla, Tirsa,...
Deuteronomium 1:3...synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro  přikázal. Poté, co porazil emorejského krále Sichona...
Deuteronomium 1:16...vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit...
Deuteronomium 1:18...na a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od...
Deuteronomium 1:41...Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli...
Deuteronomium 2:4...dost dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů Ezauových,...
Deuteronomium 2:13...se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a tak jsme...
Deuteronomium 3:18...pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví....
Deuteronomium 3:21... které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin,...
Deuteronomium 4:13...hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné...
Deuteronomium 4:14...napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste...
Deuteronomium 5:12...Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a...
Deuteronomium 5:15...vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůhpřikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i...
Deuteronomium 5:16...sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti...
Deuteronomium 5:32...pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůhpřikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po...
Deuteronomium 6:1... pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 6:20...ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme...
Deuteronomium 6:24...zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili...
Deuteronomium 9:12...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl:...
Deuteronomium 9:16...telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma...
Deuteronomium 10:5...jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do...
Deuteronomium 12:11...pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní...
Deuteronomium 12:14...své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním...
Deuteronomium 12:21...i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš...
Deuteronomium 13:6... ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat...
Deuteronomium 18:18...svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která promluví mým...
Deuteronomium 20:17...totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat...
Deuteronomium 24:8...levitských kněží. Pečlivě dodržujte, co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na...
Deuteronomium 26:13... sirotku a vdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl jsem...
Deuteronomium 26:14... svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a...
Deuteronomium 27:1...ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám...
Deuteronomium 27:11... která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, Juda,...
Deuteronomium 28:69...jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi,...
Deuteronomium 31:10... i všem izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení...
Deuteronomium 31:23...dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty...
Deuteronomium 31:25...slova tohoto Zákona od začátku do koncepřikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy smlouvy:...
Deuteronomium 31:29...se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat...
Deuteronomium 34:9...Izraele ho poslouchali a jednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorok, jako...
Jozue 1:7... abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo...
Jozue 1:10...Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu:...
Jozue 1:11...tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborempřikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech...
Jozue 1:13...kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh,...
Jozue 1:16...Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako...
Jozue 1:18...tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue,...
Jozue 3:3...konci těch tří dnů prošli táborem správcovépřikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina,...
Jozue 3:8...jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke...
Jozue 4:3...lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály...
Jozue 4:8...věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle...
Jozue 4:10...udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel...
Jozue 4:12...Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků...
Jozue 4:16...řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, vystoupí z...
Jozue 4:17... vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží nesoucí...
Jozue 6:10...voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku,...
Jozue 8:31...Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize...
Jozue 8:33...Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se žehnat lidu...
Jozue 8:35...je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému...
Jozue 9:24...bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůhpřikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto...
Jozue 10:27...viseli do večera. Když slunce zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou z kůlů a hodí je do jeskyně, kde se...
Jozue 10:40...vše, co dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od...
Jozue 11:12...je ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z měst postavených na...
Jozue 11:15...je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal...
Jozue 11:20...proklaté a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil...
Jozue 13:6...zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti...
Jozue 14:2...získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení ...
Jozue 14:5...a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi...
Jozue 17:4... a před izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi...
Jozue 18:8... aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jítpřikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte se ke...
Jozue 21:2...zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a pastviny pro...
Jozue 21:8...přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon...
Jozue 22:2...Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste poslechli...
Jozue 22:5...pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina,...
Soudců 13:14...nic nečistého. dodržuje všechno, co jsem  přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím,...
Růt 2:9...na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi...
Růt 2:15...šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak...
1. Samuel 13:14...lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje...
1. Samuel 15:32...a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k...
1. Samuel 17:20...hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku...
1. Samuel 18:22...druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král ...
1. Samuel 20:29... Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni ...
1. Samuel 25:30...pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít...
2. Samuel 1:18...a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěvpřikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto...
2. Samuel 5:25...vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer. ...
2. Samuel 7:7...některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům...
2. Samuel 9:11...) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u...
2. Samuel 13:15... kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě...
2. Samuel 13:17...On však nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhupřikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha...
2. Samuel 13:28...s ním Amnona i všechny královské syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po...
2. Samuel 13:29...mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý...
2. Samuel 14:19...ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova....
2. Samuel 16:10...synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to...
2. Samuel 16:11... Nechte ho, zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázal. Snad Hospodin pohlédne na trápení a odplatí mi...
2. Samuel 17:5...stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, si...
2. Samuel 18:5...ven po stovkách a tisících. Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi s...
2. Samuel 20:4...zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke...
2. Samuel 21:14...v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi...
2. Samuel 24:19...tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří...
1. Královská 2:46...bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho...
1. Královská 3:3...miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a pálil...
1. Královská 9:4...tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím...
1. Královská 11:11...mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému...
1. Královská 11:38...králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích...
1. Královská 17:4...Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se...
1. Královská 17:9... jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hlepřikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal...
1. Královská 18:40..."Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne." A...
2. Královská 1:9...vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za nímpřikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli...
2. Královská 1:11...velitele s padesáti vojáky. Ten za ním vylezlpřikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!"...
2. Královská 8:6... Potom přidělil jednoho ze svých dvořanůpřikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně...
2. Královská 10:20...Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat...
2. Královská 10:22... "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten jim rozdal roucha....
2. Královská 10:25...Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte je....
2. Královská 11:15...Kněz Jojada za poslal setníky velící vojskuPřikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho...
2. Královská 14:6...v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani...
2. Královská 16:15...onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři...
2. Královská 16:16...Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal postranice z bronzových...
2. Královská 17:35...Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvupřikázal jim: "Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se jim,...
2. Královská 18:12... Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále...
2. Královská 21:8...se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj...
2. Královská 22:12...uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své rouchopřikázal knězi Chilkiášovi, Achikamovi, synu Šafanovu,...
2. Královská 23:4... Také všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i...
2. Královská 23:21...Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému...
1. Letopisů 14:12... Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně. Filištíni později znovu vytáhli a...
1. Letopisů 14:16...vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu ...
1. Letopisů 15:2...truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť...
1. Letopisů 15:15... Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na...
1. Letopisů 17:6...někdy některému izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový...
1. Letopisů 22:6...příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolalpřikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele....
1. Letopisů 22:17...tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi...
2. Letopisů 7:13... Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid...
2. Letopisů 7:17...jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím...
2. Letopisů 8:14... a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu...
2. Letopisů 14:3... zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůlyPřikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a...
2. Letopisů 19:9... a tak bylo možno odvolávat se do JeruzalémaPřikázal jim: "Tak jednejte - s úctou k Hospodinu, věrně a...
2. Letopisů 23:14...Kněz Jojada za poslal setníky velící vojskuPřikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho...
2. Letopisů 25:4...Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani...
2. Letopisů 29:21...jehňat a sedm kozlů. Kněžím z Áronových synů přikázal, je obětují na Hospodinově oltáři. Poráželi...
2. Letopisů 30:12...co jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby...
2. Letopisů 31:4...v Zákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli...
2. Letopisů 34:20...král uslyšel slova Zákona, roztrhl své rouchopřikázal Chilkiášovi, Achikamovi, synu Šafanovu, Achborovi,...
Ezdráš 4:3...stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od...
Ezdráš 5:15...muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcemPřikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a slož je v...
Nehemiáš 8:1...přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy...
Nehemiáš 8:14...slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele...
Nehemiáš 13:19...branách začínalo šeřit před sobotoupřikázal jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat,...
Ester 2:10...o své národnosti a původu, protože Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj se denně procházel...
Ester 2:20...svůj původ a národnost, jak Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud...
Ester 4:5...eunucha Hatacha, který byl osobně přidělenPřikázala mu, od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se...
Ester 9:14...Hamanových synů nechť pověsí na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný...
Žalmy 78:5...stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je...
Přísloví 3:1...jsem učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti...
Píseň 1:6...do mne opřelo! Synové matky v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici však...
Izaiáš 23:11...vztáhl ruku na moře, aby otřásl královstvímipřikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti....
Jeremiáš 1:7... "ale jdi, kamkoli pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se jich - vždyť jsem s tebou, abych ...
Jeremiáš 1:17...však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo před nimi zděsím. Hle, dnes...
Jeremiáš 7:23...jim dal přikázání o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším...
Jeremiáš 11:8...hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili." Hospodin mi řekl:...
Jeremiáš 13:5...jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin přikázal. Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: "Vstaň, jdi...
Jeremiáš 13:6...Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem...
Jeremiáš 17:22...práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však neposlouchali, vůbec...
Jeremiáš 26:8...ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu Hospodin přikázal říci, vtom ho všechen lid, kněží i proroci chytili...
Jeremiáš 32:23...a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na přivedl všechno tohle...
Jeremiáš 35:6... "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci....
Jeremiáš 35:8...otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše...
Jeremiáš 35:10...otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král...
Jeremiáš 35:14...dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. k vám ale mluvím znovu a znovu, a...
Jeremiáš 35:16... syna Rechabova, dodržují, co jim jejich otec přikázal. ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví...
Jeremiáš 35:18...Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho příkazy a chovali...
Jeremiáš 36:26...prosili, aby svitek nepálil, nedal na . Naopak přikázal princi Jerachmeelovi a také Serajášovi, synu...
Jeremiáš 37:21...Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří....
Jeremiáš 38:10...co jíst!" Král na to Habešanu Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka...
Pláč 3:37...Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což nepochází pohroma i dobro přímo z úst...
Ezechiel 9:11...boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad hlavami...
Ezechiel 37:10... ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na...
Daniel 1:3...a uložil je v chrámové pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu přivede některé...
Daniel 3:20...obvykle, a největším silákům ze svého vojska přikázal, Šadracha, Mešacha a Abednega svážou a hodí je...
Daniel 5:29...a dáno Médům a Peršanům!" Belšasar hned na to přikázal, Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají...
Daniel 6:24...nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z jámy...
Amos 9:3...přivedu. Kdyby se mi schovali na mořském dněpřikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do...
Amos 9:4...vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnalipřikážu meči, aby je tam vyhubil. Spočinu na nich svým...
Jonáš 2:11... U Hospodina je spasení!" Hospodin pak rybě přikázal, Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé...
Matouš 1:24... Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku....
Matouš 4:6... "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou...
Matouš 8:4... Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ." Když vcházel do...
Matouš 8:18..." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidípřikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k...
Matouš 14:28..." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr...
Matouš 17:9...samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka...
Matouš 19:7...nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat rozlukový list?"...
Matouš 21:6...hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na pláště...
Matouš 28:20... a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všechny dny do...
Marek 1:44...ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal...
Marek 4:39..., že umíráme?" Když se probudil, okřikl vítrpřikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišil a nastal...
Marek 5:43...se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, ...
Marek 9:9...než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka...
Marek 10:3...ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil...
Marek 13:34...služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde...
Lukáš 4:10...se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili, a ponesou na rukou,...
Lukáš 5:14...jdi ukázat knězi a obětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš." Zpráva o něm se ale šířila stále více a...
Lukáš 8:29... netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon...
Lukáš 14:22...se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil:...
Jan 8:5...při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho...
Jan 14:31...poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva...
Skutky 1:4...mluvil o Božím království. Když se s nimi sešelpřikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte...
Skutky 4:18...tom jménu s nikým nemluví." A tak je zavolalipřikázali jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani...
Skutky 13:47... hle, obracíme se k pohanům! Tak nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem světlem národů, abys dal...
Skutky 15:5... že pohané se musí obřezávat a že se jim  přikázat, zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolové a...
Skutky 16:23...mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu...
Skutky 23:2...se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel...
Skutky 23:22...tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka propustilpřikázal mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi to prozradil!"...
Skutky 23:30...ihned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal, svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci...
Filemon 1:8... Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím - Pavel,...
2. Petr 3:2...proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních...
1. Jan 3:23...Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on...

Slova obsahující přikázal: nepřikázal (5) přikázal (308) přikázala (1) přikázali (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |