Přikázáních

Hledám varianty 'přikázáních' [ přikázáními (1) přikázáním (2) přikázáních (2) přikázání (169) ]. Nalezeno 169 veršù.
Genesis 26:5...můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil -  přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak se Izák...
Exodus 15:26... činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na...
Exodus 16:28...řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat  přikázání a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal...
Exodus 20:6...pokolení těch, kdo milují a zachovávají  přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo,...
Exodus 24:12...a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákonpřikázání - které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i...
Leviticus 4:2...prohřeší proti některému z Hospodinových přikázání a dopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte toto:...
Leviticus 4:13...neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto:...
Leviticus 4:22...se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co...
Leviticus 4:27...se proviní překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si...
Leviticus 5:17...tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese...
Leviticus 22:31...nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte  přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte ...
Leviticus 26:3...budete následovat pravidla a zachovávat  přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas,...
Leviticus 26:14...poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete pravidla a zošklivíte si...
Leviticus 26:15...si zákony, takže přestanete plnit všechna  přikázání, pak porušíte mou smlouvu a vám učiním toto:...
Leviticus 27:34...jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele...
Numeri 15:22...prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám...
Numeri 15:31...pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou,...
Numeri 15:39...pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen...
Numeri 15:40... Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem...
Numeri 36:13...v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal...
Deuteronomium 4:2...a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám udílím. Na...
Deuteronomium 4:40...něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidlapřikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem...
Deuteronomium 5:10...pokolení těch, kdo milují a zachovávají  přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo,...
Deuteronomium 5:29...po všechny dny ctili a zachovávali všechna  přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!...
Deuteronomium 5:31... Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je...
Deuteronomium 6:1... kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi...
Deuteronomium 6:2...Boha, a zachovávali všechna jeho pravidlapřikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je,...
Deuteronomium 6:17...jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho svědectví a...
Deuteronomium 6:25...před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:9...pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby...
Deuteronomium 7:11...jej nenávidí, odplatí osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj...
Deuteronomium 8:1...propadla klatbě. Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi,...
Deuteronomium 8:2... co je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad;...
Deuteronomium 8:6...Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti...
Deuteronomium 8:11...na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílím. ...
Deuteronomium 10:13...a celou svou duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro....
Deuteronomium 11:1...dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidlapřikázání a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli...
Deuteronomium 11:8...dílo, které vykonal. Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít...
Deuteronomium 11:13...roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali...
Deuteronomium 11:22...zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina,...
Deuteronomium 11:27...i prokletí. Požehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím....
Deuteronomium 11:28...dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty,...
Deuteronomium 13:5... svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k...
Deuteronomium 13:19...Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích...
Deuteronomium 15:5... svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak...
Deuteronomium 17:20...nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat...
Deuteronomium 19:9...otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval...
Deuteronomium 26:13...jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho jsem...
Deuteronomium 26:17...jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidlapřikázání a zákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak...
Deuteronomium 26:18...ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání, pak vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu...
Deuteronomium 27:1...Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán...
Deuteronomium 27:10...poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš...
Deuteronomium 28:1... svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 28:9...svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách....
Deuteronomium 28:13...dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od...
Deuteronomium 28:15...Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe...
Deuteronomium 28:45...Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidla, která jsem ti udělil. Budou ...
Deuteronomium 30:8...poslouchat Hospodina a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 30:10...Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se...
Deuteronomium 30:11... svému Bohu, celým srdcem a celou dušíPřikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není...
Deuteronomium 30:16...Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a...
Jozue 22:5...služebník Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník...
Soudců 2:17...cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval...
Soudců 3:4...aby se ukázalo, zda budou poslouchat Hospodinova přikázání, která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové...
1. Královská 2:3... Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovenípřikázání, pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně,...
1. Královská 8:58...chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, ustanovení i pravidla, která dal našim otcům. A...
1. Královská 8:61...žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před...
1. Královská 9:6...a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat  přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete...
1. Královská 11:34... kterého jsem vyvolil a který dodržoval  přikázání a ustanovení. Království pak vezmu z ruky jeho...
1. Královská 11:38...mých očích správné, a dodržovat ustanovenípřikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s...
1. Královská 14:8...nebyl jako můj služebník David. On dodržoval  přikázání, následoval celým srdcem a konal jen to, co je...
1. Královská 15:5... a po celý svůj život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho případu s Uriášem Chetejským. Mezi...
2. Královská 17:13..."Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte  přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který...
2. Královská 17:16...Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata....
2. Královská 17:19...jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi...
2. Královská 17:34...podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákonapřikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal...
2. Královská 17:37...dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákonpřikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy....
2. Královská 18:6...k Hospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s...
1. Letopisů 28:7...upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit  přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého...
1. Letopisů 28:8...Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto...
1. Letopisů 29:19...pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a postavil...
2. Letopisů 7:19...Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovenípřikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím...
2. Letopisů 14:3... Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákonpřikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a...
2. Letopisů 19:10...se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákonapřikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit, ...
2. Letopisů 24:20..."Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Neuspějete. Opustili jste Hospodina, a on opustí...
2. Letopisů 29:25... králova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina skrze jeho proroky)....
2. Letopisů 31:21... šlo o Boží chrám nebo o Zákonpřikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem...
2. Letopisů 33:8...jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal...
Ezdráš 7:11...učeného kněze Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael: Artaxerxes, král...
Ezdráš 9:10...náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky,...
Ezdráš 9:14...vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy páchajícími...
Ezdráš 10:3...jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a...
Nehemiáš 1:5...milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k...
Nehemiáš 1:7...jsme se k tobě hrozně - nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákony, jež jsi vydal svému...
Nehemiáš 1:9...ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit  přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa,...
Nehemiáš 10:30... Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla:...
Žalmy 19:9...poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je...
Žalmy 112:1...Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho...
Žalmy 119:21... Okřikuješ pyšné - jsou proklatí, od tvých přikázání zbloudili! Zbav zahanbení a potupy, vždyť...
Žalmy 119:47...svědectvích, nebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným...
Žalmy 119:66... dal. rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých...
Žalmy 119:96... Vidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon...
Žalmy 119:98...Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele...
Žalmy 119:143...pravdivý. Doléhá na úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou...
Přísloví 6:20...svárů mezi bratřími. Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Navěky...
Přísloví 6:23...tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou promluvíPřikázání je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou...
Přísloví 10:8... jméno darebáků ale zavání. Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě,...
Přísloví 13:13...života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen...
Přísloví 19:16...kdo je váhavý, zůstane o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žije...
Kazatel 8:5...moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a...
Kazatel 12:13... co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit...
Jeremiáš 7:22... nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto:...
Daniel 9:4...milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!...
Daniel 9:5...zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky...
Matouš 5:19... Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království...
Matouš 15:3..."A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i...
Matouš 19:17...je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl:...
Matouš 22:36... aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina,...
Matouš 22:38...duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako...
Matouš 22:40...svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A když se...
Marek 7:8...učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom...
Marek 7:9...Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš...
Marek 10:5...rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim...
Marek 10:19...Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - BůhPřikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži,...
Marek 12:28... Přistoupil tedy a zeptal se ho: "Které přikázání je ze všech nejdůležitější?" Ježíš mu odpověděl:...
Marek 12:31...‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu ten...
Lukáš 1:6...a žili bezúhonně podle všech Hospodinových přikázání a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná...
Lukáš 18:20...říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, BůhPřikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti...
Lukáš 23:56... připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního...
Jan 12:49...od sebe, ale Otec, který poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho...
Jan 12:50... co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak...
Jan 13:34...‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako...
Jan 14:15...udělám." "Jestliže milujete, zachovávejte  přikázání. pak požádám Otce a vám jiného Utěšitele,...
Jan 14:21...svém Otci a vy ve mně a ve vás. Kdo přijal  přikázání a zachovává je, ten miluje. A kdo miluje,...
Jan 15:10...vás. Zůstaňte v lásce. Zachováte-li  přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval...
Jan 15:12...vás a vaše radost aby byla dokonalá. Toto je  přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vás....
Římanům 7:8...Hřích se chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, a vzbudil ve mně všemožnou dychtivost....
Římanům 7:9...jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřel. Přikázání, které...
Římanům 7:10...přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřelPřikázání, které mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke...
Římanům 7:11...Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, oklamal a jeho pomocí zabil. Zákon...
Římanům 7:12... a jeho pomocí zabil. Zákon je ovšem svatýpřikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Přineslo mi tedy...
Římanům 7:13...tím, co bylo dobré, mi způsobil smrt. Díky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hrozný....
Římanům 13:9...kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna...
1. Korintským 7:10...žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání: Manželka od muže neodchází. Pokud přece...
1. Korintským 7:19...nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích přikázání. každý zůstává v postavení, ve kterém byl...
1. Korintským 14:37... měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán...
Efeským 2:15...zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívajícípřikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v...
Efeským 6:2...správné. "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil...
1. Tesalonickým 4:2...tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je...
1. Timoteus 1:5...namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí...
1. Timoteus 6:14...Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do...
Židům 7:18...řádu Melchisedechova." Tím se ruší to staré přikázání jako nedostatečné a neúčinné (Zákon přece nikoho...
Židům 9:19...krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou...
2. Petr 2:21... než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom...
1. Jan 2:3... že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle...
1. Jan 2:4...říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale...
1. Jan 2:7... jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku - je to...
1. Jan 2:8...počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a...
1. Jan 3:22...od něj vše, prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. A to je to jeho...
1. Jan 3:23...a děláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a...
1. Jan 3:24...jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět...
1. Jan 4:21...Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, miluje i bratra. Každý, kdo...
1. Jan 5:2...pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho...
1. Jan 5:3... Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká. Všechno, co se...
2. Jan 1:4... jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce. Prosím tedy, paní...
2. Jan 1:5... Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme...
2. Jan 1:6...druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak...
Zjevení 12:17...z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na...
Zjevení 14:12...vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |