Přijdu

Hledám pøesnì 'přijdu'. Nalezeno 46 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 43:14...dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru...
Exodus 3:13...Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hlepřijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh...
Exodus 19:9... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím,...
Exodus 20:24...místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář,...
1. Samuel 10:8... co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou,...
1. Samuel 20:29...koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal,  přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím...
2. Samuel 10:11... Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad sílypřijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu...
1. Královská 1:14...kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králempřijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy...
1. Královská 18:12...svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou...
2. Královská 18:32...a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a...
Žalmy 12:6...ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou...
Přísloví 22:13...překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá...
Izaiáš 36:17...a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a...
Izaiáš 66:18...znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky; přijdou a...
Malachiáš 3:5...se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnůPřijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje...
Malachiáš 3:24...otců k synům a srdce synů k otcům, abych  přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista,...
Matouš 8:7...mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane,...
Matouš 14:28...to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a...
Jan 14:3...pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám toJdu, abych vám připravil místo. odejdu a připravím vám...
Jan 14:18...u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotkypřijdu k vám. Ještě kratičko a svět neuvidí, ale vy ...
Jan 14:28...svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste...
Římanům 9:9...těla, ale za símě se počítají děti zaslíbeníŠlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a...
Římanům 15:29...se přes vás do Španěl. A vím, že k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro...
Římanům 15:32...Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s...
1. Korintským 4:17...v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám ...
1. Korintským 4:19... jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pánpřijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale...
1. Korintským 11:34...k odsouzení. Ostatní pokyny vám dám,  přijdu. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste...
1. Korintským 16:2...dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům...
1. Korintským 16:3...se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a...
1. Korintským 16:5...potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnouPřijdu k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž jen...
2. Korintským 2:3...Proto jsem vám o tom napsal, abych se,  přijdu, nemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych se měl...
2. Korintským 10:2...vás troufám: Nenuťte , prosím, abych vás,  přijdu, musel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty...
2. Korintským 12:20...pro vaši posilu. Bojím se totiž, abych z vás,  přijdu, nebyl zklamaný a také vy abyste nebyli zklamaní ze...
2. Korintským 12:21...zpupnosti a zmatků. Bojím se, aby můj Bůh,  přijdu, před vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit...
Filipským 1:27...dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás...
Filipským 2:24...bude. Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám. Mezitím však pokládám za potřebné poslat k...
1. Timoteus 3:14...Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je...
1. Timoteus 4:13...ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování....
3. Jan 1:10...tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Proto  přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly...
Zjevení 2:5...a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokánípřijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem...
Zjevení 2:16...nikolaitů. Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo uši,...
Zjevení 3:3...zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš...
Zjevení 3:11...celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé zeměPřijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal...
Zjevení 22:7...svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hlepřijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této...
Zjevení 22:12...spravedlnost a svatý se dál posvěcuje." "Hlepřijdu brzy a odplata se mnou, abych odplatil každému...
Zjevení 22:20... který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše...

Slova obsahující přijdu: nepřijdu (7) přijdu (48)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |