Přijdou

Hledám pøesnì 'přijdou'. Nalezeno 77 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 49:26...vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý...
Exodus 10:12...řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co...
Exodus 11:8... že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a...
Exodus 18:16...přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnázpřijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží...
Leviticus 26:32... že nad strnou i vaši nepřátelé, když se v  přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem...
Numeri 4:15...svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se...
Deuteronomium 28:2...země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Bohapřijdou na tebe a dostihnou všechna tato požehnání:...
Deuteronomium 28:15...jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílímpřijdou na tebe a dostihnou všechna tato prokletí:...
Deuteronomium 28:45...a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 30:1...požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi národy, do nichž ...
1. Samuel 31:4..."Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale...
1. Letopisů 10:4..."Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale...
2. Letopisů 30:1...totiž dopisy také do Efraima i Manasese),  přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu...
2. Letopisů 30:5...po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan,  přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod...
Nehemiáš 6:10... jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, byl...
Job 1:4...domech hostiny a zvali také své tři sestry,  přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily,...
Žalmy 22:32...mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěkyPřijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se...
Žalmy 68:32...národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci  přijdou z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát!...
Žalmy 86:9...není podobných! Všechny národy, kterés učinilpřijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty...
Kazatel 12:1...Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!...
Izaiáš 19:8...na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože přijdou o práci. Česači lnu budou zoufalí a tkalci zblednou...
Izaiáš 27:11... jeho větve uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu,...
Izaiáš 28:4...- jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou...
Izaiáš 35:10...Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je...
Izaiáš 45:14...bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k tobě a budou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy...
Izaiáš 45:24...a síla!" Všichni, kdo proti němu zuřilipřijdou k němu a budou zahanbeni, ale všichni Izraelovi...
Izaiáš 51:11...Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je...
Izaiáš 60:4...- ti všichni se k tobě shromáždí; tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v...
Izaiáš 60:6... zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efypřijdou i všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby...
Izaiáš 66:18...znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky; přijdou a...
Jeremiáš 1:15...kmeny severních království, praví HospodinPřijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma;...
Jeremiáš 2:28...jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen  přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo -...
Jeremiáš 6:24...sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když...
Jeremiáš 9:16...zástupů: "Pochopte to a zavolejte plačky,  přijdou! Pošlete pro ty nejšikovnější, přijdou!" si...
Jeremiáš 16:19... útočiště v den soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži,...
Jeremiáš 18:21... vydej je meči napospas! jejich ženy ovdovípřijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich...
Jeremiáš 31:12... vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou -...
Jeremiáš 38:25...se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvilpřijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi...
Jeremiáš 46:22... na něj přitáhnou se svými oddíly, na něj přijdou se svými sekyrami jako dřevorubci na dříví....
Jeremiáš 49:9...totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtujiPřijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky....
Jeremiáš 50:4...útěk. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodinpřijdou synové Izraele spolu se syny Judy; budou přicházet...
Jeremiáš 50:5...se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němuPřijdou a připojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, na kterou...
Jeremiáš 50:43... Přemožen bude úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyráží z jordánského houští...
Jeremiáš 51:48...nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout...
Jeremiáš 51:53...k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z...
Ezechiel 11:18...rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti....
Ezechiel 12:16...před mečem, hladem i morem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají...
Ezechiel 13:11...nahazují omítkou. Řekni těm omítačům: Spadne toPřijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny,...
Ezechiel 42:14... neboť je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější...
Amos 4:2...Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hlepřijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na hácích a vaše děti...
Abdiáš 1:5... v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtítPřijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky....
Ageus 2:7...zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou,...
Matouš 8:11...nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem...
Matouš 9:15...přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimiPřijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou...
Matouš 24:5..."Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou...
Marek 2:20...Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postitPřijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den,...
Marek 7:4...ruce, a tak dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě...
Marek 13:6..."Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou...
Lukáš 5:35...přátele k půstu, dokud je ženich ještě s nimiPřijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch...
Lukáš 13:29...království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou...
Lukáš 17:22... je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka...
Lukáš 19:43...přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skrytoPřijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí valem a...
Lukáš 21:6...- ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na...
Lukáš 21:8... abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a...
Lukáš 21:11... na různých místech bude hlad a morpřijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před tím vším ale...
Jan 6:37...viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dávápřijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu...
Jan 11:48...zázraků! Když ho necháme, všichni v něj uvěříPřijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o...
Skutky 16:37...- a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne!  přijdou a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit...
Skutky 20:29...vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás...
1. Korintským 14:23...církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že...
1. Korintským 15:35...ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to...
1. Tesalonickým 5:3...náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve...
1. Timoteus 5:19...proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede...
2. Petr 3:3...Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními...
Zjevení 3:9...Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si ...
Zjevení 15:4...Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy...
Zjevení 18:8...vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm...

Slova obsahující přijdou: nepřijdou (2) přijdou (78)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |