Přijde

Hledám pøesnì 'přijde'. Nalezeny 192 verše. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 6:20...druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři...
Genesis 32:9...i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten...
Genesis 32:12...mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě...
Genesis 43:25...vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než...
Genesis 45:11...a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani...
Genesis 49:10...se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K...
Exodus 21:3...roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i...
Exodus 22:8...majetek svého bližního. V každé majetkové při, jde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli...
Exodus 32:34...vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před...
Leviticus 13:16... Jakmile živé maso zmizí a místo zbělápřijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud...
Leviticus 14:35...dům v zemi dopustím ránu malomocenstvípřijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je...
Leviticus 14:36... že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn,...
Leviticus 14:44...kamenů, vyškrabání a novém vymazání domupřijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je...
Leviticus 14:48...by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho...
Leviticus 25:22...moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Země se...
Leviticus 25:25...tak, že musel prodat část svého vlastnictví,  přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek...
Numeri 4:19...k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi taktopřijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu...
Numeri 24:22...je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí."...
Deuteronomium 13:12...z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izraelpřijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo...
Deuteronomium 14:29...z úrody toho roku a slož je ve svém městěPřijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také...
Deuteronomium 17:13...z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyšípřijde na bázeň a nebudou jednat opovážlivě. ...
Deuteronomium 19:20...ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatnípřijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu ...
Deuteronomium 21:21...svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izraelpřijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a...
Deuteronomium 29:21...vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou...
1. Samuel 4:3...ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy!  přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A...
1. Samuel 8:18...desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otrokyPřijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro...
1. Samuel 11:9...a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu:...
1. Samuel 16:16...hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým...
1. Samuel 17:8...izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy jste...
1. Samuel 26:10..." pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne....
1. Samuel 26:22...je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a...
2. Samuel 13:5...jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít ...
1. Královská 1:35...žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět.  přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho...
1. Královská 2:33...a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův,...
1. Královská 14:5...na svého syna. Je nemocný. Řekneš to a to.  přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak...
2. Královská 4:10... židli a svícen, kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout....
2. Královská 6:32...připravil o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak...
2. Královská 22:19...ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil,...
2. Letopisů 13:9...Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch vašich nebohů....
2. Letopisů 19:2...Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil...
2. Letopisů 19:10...s upřímným srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat...
2. Letopisů 20:9... postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad,...
2. Letopisů 32:4...vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i potok...
Ester 4:14...vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce...
Ester 5:8...mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím....
Job 15:32...- prázdnota bude jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak...
Job 20:22... nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed nadbytku přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil....
Job 27:9...duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad...
Žalmy 35:8...bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí na  přijde znenadání, síť, kterou políčili, je uloví, jen ...
Žalmy 48:14...zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude...
Žalmy 110:5...Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici;  přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit...
Žalmy 139:4... všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš!...
Žalmy 140:8... Pane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé...
Žalmy 147:17...kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno taje,...
Přísloví 9:4...volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený,  přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a...
Přísloví 9:7...drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebákapřijde k úrazu. Nekárej drzouna - jen by nenáviděl;...
Přísloví 9:16...stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený,  přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je...
Přísloví 13:3...svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála,...
Přísloví 18:3...- chce jen vyklopit, co na srdci. Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanba a...
Přísloví 24:22...krále, nezačínej si s buřiči. Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou...
Přísloví 28:28...darebáci navrch, každý se ukrývá, když na  přijde záhuba, spravedlivých přibývá. Z často káraného se...
Kazatel 3:17...Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto...
Kazatel 11:8...pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze...
Píseň 2:17...jeho, když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci...
Píseň 4:6... jež pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si,...
Píseň 4:16...Zvedni se, větříku severní, ach, jižní vánkupřijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy zavanou....
Izaiáš 1:28...právem a jeho kajícní spravedlností. Zkáza však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo Hospodina...
Izaiáš 5:19...s dílem svým, abychom si je prohlédli! Jen  přijde s tím, Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom...
Izaiáš 10:22...navrátí. Záhuba je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl...
Izaiáš 17:3...pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a...
Izaiáš 21:1...moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté...
Izaiáš 47:9...- a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni:...
Izaiáš 47:11...myslela: " - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na...
Izaiáš 59:20... hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi...
Jeremiáš 3:18...svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země...
Jeremiáš 10:15... Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na  přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není...
Jeremiáš 18:17...je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na...
Jeremiáš 27:7...sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné...
Jeremiáš 31:6...v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidíPřijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru,...
Jeremiáš 32:7...řekl: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Hlepřijde za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne:...
Jeremiáš 36:29... Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský král a zničí tuhle zem, takže z zmizí...
Jeremiáš 51:18... Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na  přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není...
Ezechiel 13:5...izraelského domu, tak aby obstál v boji,  přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a jejich...
Ezechiel 21:32...Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj,...
Ezechiel 24:24... Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to přijde, poznáte, že jsem Panovník Hospodin. Poslouchej,...
Ezechiel 24:26... vezmu jim také syny a dcery. V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy se s ním...
Ezechiel 30:4...oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat...
Ezechiel 33:4...zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel...
Ezechiel 33:6... mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval, a meč...
Ezechiel 33:33...tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají, že měli...
Ezechiel 46:9...před Hospodina lid země, ten, kdo se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo...
Ezechiel 46:10...branou naproti. Vládce bude uprostřed nichpřijde, když budou přicházet, a odejde, když budou odcházet...
Daniel 2:40... bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž...
Daniel 9:26...do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce, je...
Daniel 10:20..." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem...
Daniel 11:2...V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni...
Daniel 11:21...kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky. Ohromná...
Daniel 11:27...lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným bohatstvím vydá...
Daniel 11:35...tříbeni, čištěni a běleni do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu...
Daniel 11:41...loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí,  přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale...
Ozeáš 6:3...stále víc. On se objeví tak jistě jako svítánípřijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž...
Ozeáš 10:12...zem! Čas hledat Hospodina je přece zde,  přijde a spravedlností vás zalije. Vy jste však pěstovali...
Ozeáš 13:13...sevřou jej, on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím je z...
Joel 3:4...dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá...
Amos 5:9...Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v...
Amos 5:18...Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův denPřijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před...
Amos 6:10...v jediném domě jen deset lidí, zemřou i tiPřijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a...
Micheáš 1:12...nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně...
Micheáš 3:6... proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce...
Micheáš 7:4...vyhlížený den - den, kdy se s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte...
Abakuk 2:3...a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otáletpřijde totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo je nadutý, nemá...
Abakuk 2:13...Copak Hospodin zástupů neurčil, že dřina národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž...
Sofoniáš 2:2... jen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás...
Zachariáš 5:4...' Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým...
Zachariáš 9:2...hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu, ...
Zachariáš 9:5...roztřese a Ekron zklame jeho naděje. Gaza pak přijde o krále, Aškelon bude vylidněn, v Ašdodu budou...
Zachariáš 14:5...za dnů judského krále Uziáše. A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den...
Malachiáš 3:1...posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl...
Malachiáš 3:23...svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám...
Matouš 6:10...jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno!  přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi,...
Matouš 8:9...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Matouš 10:23... utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka. Není učedník...
Matouš 12:44...si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijde a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale...
Matouš 16:27... člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému...
Matouš 17:11...říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám...
Matouš 21:40... Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři,  přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici...
Matouš 22:28...z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku,  přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!" Ježíš jim řekl:...
Matouš 24:14...celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou...
Matouš 24:42... Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou...
Matouš 24:43...- kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho...
Matouš 24:44... Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý...
Matouš 24:50...a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,...
Matouš 25:31...tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'" " přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé,...
Matouš 27:49... Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a...
Marek 8:38...slova, za toho se bude stydět i Syn člověka,  přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim:...
Marek 9:12...Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví'. Co je ale psáno o Synu...
Marek 12:9...ho z vinice ven. Co tedy udělá pán vinicePřijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným. Nečetli jste...
Marek 13:33... Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil...
Marek 13:35... aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo...
Marek 13:36... nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte."...
Marek 15:36...mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřikl...
Lukáš 7:8...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Lukáš 9:26... slova, za toho se bude stydět Syn člověka,  přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám...
Lukáš 11:2... říkejte: Otče, se posvětí tvé jméno!  přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní...
Lukáš 11:5...Potom jim řekl: "Kdo z vás přítele, za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby -...
Lukáš 11:25...se do svého domu, odkud jsem vyšel.' Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere...
Lukáš 12:36...pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém...
Lukáš 12:38...posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužitPřijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je...
Lukáš 12:40... Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho...
Lukáš 12:46...a služky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,...
Lukáš 15:6...ji najde, s radostí ji vezme na ramenapřijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou,...
Lukáš 17:20..." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Boží království...
Lukáš 18:8...vám, že jim zjedná právo, a to rychle. ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" Také některým z...
Lukáš 20:16...ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinicePřijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným." "To snad ne!"...
Lukáš 20:33... Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku,  přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim...
Lukáš 21:23...v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou...
Lukáš 21:36...modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." Takto ve dne...
Jan 4:25...v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus). " přijde,...
Jan 7:27...to Mesiáš? Jenže o tomto víme, odkud je, ale  přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je." Ježíš, který...
Jan 7:31...chvíle. Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?"...
Jan 7:41..." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš...
Jan 7:42...snad Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel...
Jan 15:26...v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.'  přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch...
Jan 16:8...Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.  přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud....
Jan 16:13...mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude...
Skutky 2:20...dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá...
Římanům 3:8...To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo,  přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě...
Římanům 11:26...spasen celý Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak...
1. Korintským 4:5...přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy.  přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly...
1. Korintským 13:10...a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl...
1. Korintským 14:24...blouzníte? Když ale budou všichni prorokovatpřijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším...
1. Korintským 15:24...jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a...
1. Korintským 16:10... i když je tu mnoho protivníků. Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, se u vás cítí dobře,...
1. Korintským 16:12...za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s...
2. Korintským 11:4...nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo...
Galatským 6:16...všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem,  přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael. ...
Koloským 4:10...Marek (o něm jste dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou...
1. Tesalonickým 5:2...nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír!...
2. Tesalonickým 1:10...od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi...
2. Tesalonickým 2:3...od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten...
1. Timoteus 5:24... Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale potom. Stejně tak i dobré...
2. Timoteus 4:1...Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé,  přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven...
2. Timoteus 4:3... povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostíPřijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou...
Židům 10:37...dosáhli zaslíbení. Vždyť: " velmi, velmi brzy přijde Ten, který přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý...
Židům 13:23... Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěnPřijde-li brzy, navštívím vás s ním. Pozdravte všechny,...
Jakub 1:11...ponížení; pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší...
Jakub 2:2...s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za...
2. Petr 3:10... ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí,...
1. Jan 2:18... trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta...
1. Jan 2:28...se smělou důvěrou a nemuseli se stydět,  přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že...
Zjevení 17:10... Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která...
Zjevení 22:17... jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ...

Slova obsahující přijde: nepřijde (34) nepřijdeš (2) nepřijdete (1) přijde (198) přijdeme (3) přijdeš (20) přijdete (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |